ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Χορήγηση ειδικής άδειας αλίευσης ειδών γαρίδας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δικαιολογητικά:
[Επισήμανση: Κατά την υποβολή των δικαιολογητικών γίνονται δεκτά (σύμφωνα με τον Ν.4250/2014 περί Διοικητικών Απλουστεύσεων) ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων εφόσον έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.]
1) Αίτηση Αλιέα/ων ή Ναυτικής Εταιρείας
2) Άδεια αλιείας σκάφους
3) Πιστοποιητικό καταμέτρησης άδειας εκτέλεσης πλόων ή Πιστ/κό Γεν. Επιθεώρησης Έγγραφο εθνικότητας (για Νηολόγια)
Παραγόμενα έγγραφα: Χορήγηση ειδικής άδειας αλίευσης ειδών γαρίδας για χρήση του αιτούντα προς την αρμόδια Λιμενική Αρχή.

Skip to content