ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Χορήγηση βεβαίωσης καταλληλότητας κινητής καντίνας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ  ΚΑΝΤΙΝΑΣ

Δικαιολογητικά για Καντίνες 2021
Εγκύκλιος 6 Αριθμ. Πρωτ Υιγ/Γ.Π./οικ.71459/30-07-2013
 
1)      Ταξινόμηση του οχήματος (ρυμουλκούμενο ή αυτοκινούμενο, αριθμός πλαισίου κλπ).
2)      Σχεδιαγράμματα κάτοψης της κινητής καντίνας – διαγράμματα ροής εις τριπλούν.
3)      Τα προϊόντα (αναλυτικά τα τρόφιμα, ποτά και άλλα είδη που επιθυμεί να προσφέρει.
4)      Ο τρόπος υδροδότησης(δεξαμενή νερού, περιγραφή της ή σύνδεση δικτύου κ.λ.π.)
5)      Ο τρόπος διάθεσης αποβλήτων (δεξαμενή ακαθάρτων, περιγραφή της, ή σύνδεση δικτύου κ.λ.π)
6)      Ο τρόπος ηλεκτροδότησης (γεννήτρια, περιγραφή κλπ)
7)      Έναν ποδοκίνητο νεροχύτη και έναν επιπλέον κανονικό νεροχύτη)
8)      Πιστοποιητικό εκπαίδευσης
9)      Πιστοποιητικό Υγείας
10)    Παράβολο υπέρ Π.Ε. Ηλείας 29,00

Skip to content