ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Χορήγηση βεβαίωσης για έκδοση / ανανέωση άδειας άσκησης υπαίθριου εμπορίου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δικαιολογητικά:
[Επισήμανση: Κατά την υποβολή των δικαιολογητικών γίνονται δεκτά (σύμφωνα με τον Ν.4250/2014 περί Διοικητικών Απλουστεύσεων) ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων εφόσον έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.]
1) Αίτηση Άδειας αλιείας σκάφους
2) Απαιτούμενη Υπεύθυνη Δήλωση
Παραγόμενα έγγραφα: Βεβαίωση για την έκδοση/ανανέωση άδειας άσκησης υπαίθριου εμπορίου για χρήση του αιτούντα προς τον οικείο Δήμο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο