ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Χορήγηση αποσπάσματος τοπογραφικού διαγράμματος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Περιγραφή:
Από το επικυρωμένο Τοπογραφικό Διάγραμμα (δηλ. χάρτη) Διανομής γης (είτε Αγροκτήματος κάποιας περιοχής, είτε κάποιου Συνοικισμού ή Συμπληρωματικής Διανομής ή και Αναδασμού) χορηγείται “Απόσπασμα” στο οποίο φαίνεται ο κτηματολογικός αριθμός του τεμαχίου που ενδιαφέρει τον πολίτη, το εμβαδόν του, το είδος εδάφους / χρήσης και το όνομα του κληρούχου ή του ιδιοκτήτη, όπως καταγράφηκαν στους Κτηματολογικούς Πίνακες της αντίστοιχης Διανομής Γης κατά το χρόνο επικύρωσής της.
Στο ίδιο απόσπασμα, αναγράφονται επιπλέον και πληροφορίες για κάθε όμορο κλήρο ή ιδιοκτησία (δηλ. τα ίδια ως ανωτέρω στοιχεία όπως αριθμός γειτονικού τεμαχίου, είδος εδάφους και όνομα ιδιοκτήτη ή κληρούχου κατά το χρόνο επικύρωσης της Διανομής.)
Δικαιολογητικά:
Αίτηση. Ο/Η Αιτών-ούσα (κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης) είναι απαραίτητο να γνωρίζει το όνομα της Διανομής ή του Συνοικισμού ή του Αναδασμού όπου βρίσκεται το τεμάχιο για το οποίο ενδιαφέρεται, καθώς επίσης να γνωρίζει είτε τον κτηματολογικό αριθμό του τεμαχίου, είτε ονοματεπώνυμο κληρούχου ή ιδιοκτήτη κατά το χρόνο κύρωσης του Τοπογραφικού Διαγράμματος και κτηματολογικού Πίνακα Διανομής ή Αναδασμού ή έστω να μπορεί να εντοπίσει επί των κυρωμένων Τοπογραφικών Διαγραμμάτων (δηλ. χαρτών) τον κλήρο ή την ιδιοκτησία για την οποία ζητούνται στοιχεία.
Αποδεικτικό βεβαίωσης πληρωμής των ανταποδοτικών τελών:

Εκδίδεται μόνο ηλεκτρονικά, μέσα από την εφαρμογή της ΓΓΠΣ, e-παράβολο και προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο κατά τη διαδικασία παραλαβής της αίτησης.
Νομικό πλαίσιο:
Η υπ. αριθμ. 33020/3062/08-051979 Απόφαση Υπ. Γεωργίας.
Κόστος:
Πληρωμή παραβόλου.
Χρόνος διεκπεραίωσης:
Από δύο (2) έως πέντε (5) ημέρες, αναλόγως του φόρτου εργασίας και των ανειλημμένων υποχρεώσεων της Υπηρεσίας.
Παραγόμενα έγγραφα:

Χορήγηση Αποσπάσματος Τοπογραφικού Διαγράμματος.
Χρόνος ισχύος:

Τα στοιχεία του χορηγούμενου εγγράφου- απάντησης δεν μεταβάλλονται πλην περίπτωσης εμφυλοχωρήσαντος λάθους και διόρθωσής του.
Διαδικασία ανανέωσης:

Δεν απαιτείται.


Για την Π.Ε Αχαΐας ισχύουν τα εξής:
Περιγραφή:
Από το επικυρωμένο Τοπογραφικό Διάγραμμα (δηλ. χάρτη) Διανομής γης (είτε Αγροκτήματος κάποιας περιοχής, είτε κάποιου Συνοικισμού ή Συμπληρωματικής Διανομής ή και Αναδασμού) χορηγείται “Απόσπασμα” στο οποίο φαίνεται ο κτηματολογικός αριθμός του τεμαχίου που ενδιαφέρει τον πολίτη, το εμβαδόν του, το είδος εδάφους / χρήσης και το όνομα του κληρούχου ή του ιδιοκτήτη, όπως καταγράφηκαν στους Κτηματολογικούς Πίνακες της αντίστοιχης Διανομής Γης κατά το χρόνο επικύρωσής της.Στο ίδιο απόσπασμα, αναγράφονται επιπλέον και πληροφορίες για κάθε όμορο κλήρο ή ιδιοκτησία (όπως αριθμός γειτονικού τεμαχίου, είδος εδάφους και όνομα ιδιοκτήτη ή κληρούχου κατά το χρόνο επικύρωσης της Διανομής.)
Δικαιολογητικά:
Αίτηση. Ο/Η Αιτών-ούσα (κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης) είναι απαραίτητο να γνωρίζει το όνομα της Διανομής ή του Συνοικισμού ή του Αναδασμού όπου βρίσκεται το τεμάχιο για το οποίο ενδιαφέρεται, καθώς επίσης να γνωρίζει είτε τον κτηματολογικό αριθμό του τεμαχίου, είτε ονοματεπώνυμο κληρούχου ή ιδιοκτήτη κατά το χρόνο κύρωσης του Τοπογραφικού Διαγράμματος και κτηματολογικού Πίνακα Διανομής ή Αναδασμού ή έστω να μπορεί να εντοπίσει επί των κυρωμένων Τοπογραφικών Διαγραμμάτων (πχ να φέρει απόσπασμα google ή Κτηματολογίου) τον κλήρο ή την ιδιοκτησία για την οποία ζητούνται στοιχεία.
Αποδεικτικό βεβαίωσης πληρωμής των ανταποδοτικών τελών:
Εκδίδεται μόνο ηλεκτρονικά, μέσα από την εφαρμογή της ΓΓΠΣ, e-παράβολο και προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο κατά τη διαδικασία παραλαβής της αίτησης.
Νομικό πλαίσιο:
Οι υπ. αριθμ. 33020/3062/08-05/1979 και 434011/21-8-87 Αποφάσεις τ.  Υπ. Γεωργίας.
Κόστος:
Πληρωμή παραβόλου.
Χρόνος διεκπεραίωσης:
Από τρείς (3) έως δεκαπέντε (15) ημέρες, αναλόγως του φόρτου εργασίας και των ανειλημμένων υποχρεώσεων της Υπηρεσίας.
Παραγόμενα έγγραφα:

Χορήγηση Αποσπάσματος Τοπογραφικού Διαγράμματος.
Χρόνος ισχύος:

Τα στοιχεία του χορηγούμενου εγγράφου- απάντησης δεν μεταβάλλονται πλην περίπτωσης εμφυλοχωρήσαντος λάθους και διόρθωσής του.
Διαδικασία ανανέωσης:

Δεν απαιτείται.

Skip to content