ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Χορήγηση / ανανέωση άδειας & δοκιμαστικών πινακίδων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δικαιολογητικά:
1)
Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
2)
Πρωτότυπη Άδεια Κυκλοφορίας
3
Βεβαίωση από ΔΟΥ για την εγγραφή της επιχείρησης στους φορολογικούς καταλόγους ή Δήλωση Έναρξης Εργασιών για νέες επιχειρήσεις ή από το TaxisNet Προσωποποιημένη Πληροφόρηση για τις υπάρχουσες επιχειρήσεις.
4)
e – Παράβολο
Επιβατικά – Φορτηγά : 168€ (ΚΩΔ. 2995)
• Δίκυκλα : 48€ (ΚΩΔ. 2994)
5)
Επιστολή Τραπέζης ή Πιστοποιητικό Τελωνείου Εισαγωγής ή Βεβαίωση της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, ή Παραστατικά αγοράς-πώλησης αυτοκινήτων συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 περί του αριθμού των αναφερόμενων αυτοκινήτων ή φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας οχημάτων για τους αντιπροσώπους και εμπόρους-εισαγωγείς, εμπόρους-μη εισαγωγείς και μεσολαβητές πώλησης με προμήθεια.
Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να προκύπτει ο αριθμός των κατά το προηγούμενο ή το τρέχον έτος, εισαχθέντων και πωληθέντων επιβατικών αυτοκινήτων και δικύκλων-τρικύκλων για τους αντιπροσώπους και εμπόρους – εισαγωγείς, εμπόρους – μη εισαγωγείς και μεσολαβητές πώλησης με προμήθεια καθώς και ο αριθμός των, κατά το προηγούμενο ή το τρέχον έτος αδειών κυκλοφορίας, που έχουν εκδοθεί στο όνομα των εμπόρων ενάριθμων επιβατικών αυτοκινήτων και δικύκλων-τρικύκλων (βλ. παρατήρηση Α/18382/1905/13 (ΦΕΚ 2046 Β/22-8-2013).

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
α) Έλληνες πολίτες :
Αστ. Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο
β) Πολίτες ΕΕ:
Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαίου πολίτη
γ) Πολίτες εκτός ΕΕ:
Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής

ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που είναι εφοδιασμένο με πληρεξούσιο στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Όταν συμβαλλόμενος είναι Νομικό Πρόσωπο απαιτούνται:
α) Για Α.Ε.:
Σύσταση, Δ.Σ. σε ισχύ και πρακτικό του Δ.Σ.:
i) για την απόφαση αλλαγής κινητήρα και
ii) για την παροχή εξουσιοδότησης στο πρόσωπο που θα προσέλθει.
β) Για Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε :
Πιστοποιητικό περί μεταβολών (τελευταίου διμήνου) από το ΓΕΜΗ και τελευταία τροποποίηση

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Ο αριθμός των αδειών δοκιμαστικής κυκλοφορίας, που δύναται να χορηγηθούν, καθορίζεται βάσει του αριθμού εισαχθέντων και πωληθέντων επιβατικών αυτοκινήτων ή δικύκλων-τρικύκλων και των εκδοθεισών αδειών κυκλοφορίας στο όνομα των εμπόρων ενάριθμων επιβατικών αυτοκινήτων και δικύκλων-τρικύκλων, ως εξής:
• Για την περίπτωση των επιβατικών αυτοκινήτων ή δικύκλων-τρικύκλων:
Μία (1) άδεια για τρία (3) και άνω επιβατικά αυτοκίνητα ή δίκυκλα-τρίκυκλα
Δύο (2) άδειες για δέκα (10) και άνω επιβατικά αυτοκίνητα ή δίκυκλα-τρίκυκλα
Τρεις (3) άδειες για εκατό (100) και άνω επιβατικά αυτοκίνητα ή δίκυκλα-τρίκυκλα
Τέσσερις (4) άδειες για πεντακόσια (500) και άνω επιβατικά αυτοκίνητα ή δίκυκλα-τρίκυκλα
Πέντε (5) άδειες για χίλια (1000) και άνω επιβατικά αυτοκίνητα ή δίκυκλα-τρίκυκλα
Οκτώ (8) άδειες για τρεις χιλιάδες (3000) και άνω επιβατικά αυτοκίνητα ή δίκυκλα-τρίκυκλα
• Απεριόριστος αριθμός αδειών για είκοσι χιλιάδες (20.000) και άνω επιβατικά αυτοκίνητα ή δίκυκλα-τρίκυκλα.

Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών.

Skip to content