ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Χορήγηση ΑΜΑΣ σε επαγγελματικό αλ/κό σκάφος με νέα άδεια

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δικαιολογητικά:
[Επισήμανση: Κατά την υποβολή των δικαιολογητικών γίνονται δεκτά (σύμφωνα με τον Ν.4250/2014 περί Διοικητικών Απλουστεύσεων) ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων εφόσον έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.]
1) Αίτηση Πιστοποιητικό καταμέτρησης νέου σκάφους
2) Πιστοποιητικό κυριότητας νέου σκάφους
Παραγόμενα έγγραφα: Απόφαση χορήγησης ΑΜΑΣ σε επαγ/κό αλιευτικό σκάφος με νέα άδεια αλιείας, για χρήση του αιτούντα προς την αρμόδια Λιμενική Αρχή.

Μετάβαση στο περιεχόμενο