ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Χορήγηση έγκρισης αντικατάστασης μηχανής επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δικαιολογητικά:
[Επισήμανση: Κατά την υποβολή των δικαιολογητικών γίνονται δεκτά (σύμφωνα με τον Ν.4250/2014 περί Διοικητικών Απλουστεύσεων) ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων εφόσον έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.]
1) Αίτηση Άδειας αλιείας σκάφους
2) Πιστοποιητικό καταμέτρησης
3) Έγγραφο εθνικότητας (για Νηολόγια) άδειας εκτέλεσης πλόων ή Πιστ/κό Γεν. Επιθεώρησης

Παραγόμενα έγγραφα: Απόφαση έγκρισης αντικατάστασης μηχανής επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους για χρήση του αιτούντα προς την αρμόδια Λιμενική Αρχή.
Χρόνος ισχύος: Όπως περιγράφεται στη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Δ/νσης Αλιείας του ΥΠΑΑΤ (συνήθως 1 έτος).

Μετάβαση στο περιεχόμενο