ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Χορήγηση άδειας σκοπιμότητας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δικαιολογητικά:
1) Αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος φυσικού προσώπου
2) Αντίγραφο άδειας ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίου εάν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο που ήδη λειτουργεί ακτινολογικό εργαστήριο ενώ σε περίπτωση νέου εργαστηρίου καταστατικό της εταιρείας.

Στην περίπτωση κλινικής και για την εξαίρεση από το κριτήριο της πληθυσμιακής κάλυψης:
1) Άδεια λειτουργίας της κλινικής
2) Επιχειρηματικό σχέδιο
3) Επάρκεια υποδομών εργαστηρίου (κτιριακών, μηχανολογικών κλπ.)
4) Ακριβής περιγραφή των τεχνολογικών χαρακτηριστικών του προτεινόμενου μηχανήματος
5) Βεβαίωση του κατασκευαστή ή της θυγατρικής εταιρείας ή του επισήμου αντιπροσώπου που θα αναφέρει ότι:
α) το προς εγκατάσταση μηχάνημα βρίσκεται στην γραμμή παραγωγής του κατασκευαστή ή/και
β) Ο προτεινόμενος εξοπλισμός έχει πιστοποιημένη κάλυψη με ανταλλακτικά για τα επόμενα 10 χρόνια
6) Επιστημονική επάρκεια προσωπικού (Εκπαίδευση, εμπειρία)
7) Δήλωση αναφορικά με το προσωπικό που απασχολείται ή πρόκειται να προσληφθεί στο εργαστήριο.
8) Απαιτούμενα στοιχεία του άρθρου 8 της ΔΥΓ2/154949/2010 Υ.Α. , όπως ισχύει

Για την περίπτωση αίτησης για αλλαγή έδρας συστήματος εντός της ίδιας πληθυσμιακής μονάδας:
Aντίγραφο της άδειας σκοπιμότητας που πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ

Για την περίπτωση αίτησης για άδεια σκοπιμότητας μετεγκατάστασης συστήματος εκτός της ίδιας πληθυσμιακής μονάδας:
Aντίγραφο της ισχύουσας ειδικής άδειας λειτουργίας

Για την περίπτωση υπαγωγής στις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 7 της ΔΥΓ2/154949/2010 Υ.Α :
Υπεύθυνη δήλωση ότι « δεν διαθέτω σε ισχύ ή δεν έχω υλοποιήσει σε όλη την Επικράτεια άδεια σκοπιμότητας εγκατάστασης εξοπλισμού του τύπου που αιτούμαι με την παρούσα».

Μετάβαση στο περιεχόμενο