ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Χορήγηση άδειας Ραδιοερασιτέχνη «SV0» βάσει άδειας της αλλοδαπής – (Τ18)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1)
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αλλοδαπής ραδιοερασιτεχνικής του άδειας (ή επίδειξη πρωτοτύπου) ή οποία πρέπει να είναι σε ισχύ.
2) Βεβαίωση (πτυχία ή άλλα αποδεικτικά έγγραφα) από την οποία να προκύπτουν τα σχετικά δικαιώματα που του παρέχει η αλλοδαπή ραδιοερασιτεχνική άδεια του σχετικά με τις περιοχές συχνοτήτων λειτουργίας, τα είδη εκπομπής και τα όρια ισχύος. Σε περίπτωση που δεν διαθέτει τέτοια έγγραφα, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει δική του υπεύθυνη δήλωση με τις πληροφορίες αυτές.
3) Αποδεικτικά για την πέραν των τριών (3) μηνών παραμονή του στην Ελλάδα (Ελληνικό Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικό Διαβατήριο ή συμβόλαιο αγοράς κατοικίας ή μισθωτήριο ή εκκαθαριστικό εφορίας κ.λ.π.).
4) e-Παράβολο 26 ευρώ (Κωδ. 5115).

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
Έλληνες πολίτες :   Αστ. Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο
Πολίτες ΕΕ           :   Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαϊου πολίτη
Πολίτες εκτός ΕΕ :  Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής
 
ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που έχει πληρεξούσιο, στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1)
Η ημερομηνία λήξης  της άδειας θεωρείται η λήξη ισχύος της άδειας της αλλοδαπής και πάντως η συνολική διάρκεια της άδειας δεν υπερβαίνει τη δεκαετία που προβλέπεται για τους Έλληνες ραδιοερασιτέχνες. Οι άδειες είναι προσωπικές και αμεταβίβαστες.
2) Η άδεια ραδιοερασιτέχνη «SV0» βάσει άδειας της αλλοδαπής μπορεί να ανανεώνεται/τροποιείται με νέα αίτηση του ενδιαφερομένου, προσκομίζοντας εκ νέου όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά.  


  

Skip to content