ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Φαρμακείου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δικαιολογητικά:
1) Αντίγραφο συμφωνητικού μισθώσεως από τον αιτούντα φαρμακοποιό ,του καταστήματος όπου θα λειτουργήσει το φαρμακείο ή πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο.
2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ιδιώτη Μηχανικού σύμφωνα με την παρ.1ατου άρθρου3 του Ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174τ.Α) στην οποία θα διαφαίνεται ο μοναδικός αριθμός ακινήτου ,που καταγράφεται στο πληροφοριακό σύστημα της ταυτότητας του κτιρίου.
Επίσης ότι το κατάστημα που θα λειτουργήσει το φαρμακείο:
α) είναι χώρος κύριας χρήσης
β) δεν είναι αυθαίρετο και δεν περιλαμβάνει αυθαίρετες κατασκευές ή προσθήκες και αν υπάρχει πατάρι ή υπόγειο ότι νομίμως υφιστάμενα.
Για τυχόν συγκεκριμένες αυθαίρετες κατασκευές ,που θα σημειώνονται στην κάτοψη ,θα αναφέρεται ότι έχουν τακτοποιηθεί σύμφωνα με το Ν. 4014/2011(ΦΕΚ 209 τ.Α)με την ημερομηνία της διαδικασίας, αποδεικνυόμενη από το έγγραφο του ΤΕΕ.
3) Βεβαίωση του Ιδιώτη Μηχανικού στην οποία θα αναφέρονται, τα καθαρά εμβαδά (τετραγωνικά μέτρα) των χώρων κύριας χρήσης και λοιπών βοηθητικών χώρων (π .χ τουαλέτας ,αποθήκης ,εργαστηρίου κλπ), συνοδευόμενη από τα ακόλουθα:
α) Αντίγραφο της Άδειας Οικοδομής του Κτιρίου
β) Κάτοψη του καταστήματος, υπογεγραμμένη από τον Μηχανικό ,στην οποία θα αποτυπώνονται όλοι οι χώροι του καταστήματος (δηλαδή το καθαρό εμβαδό όλων των χώρων χωριστά)
γ) Τομή του καταστήματος, υπογεγραμμένη από τον Μηχανικό ,στην οποία θα αποτυπώνεται το καθαρά ύψος του.
4) Βεβαίωση της αρμόδιας πυροσβεστικής υπηρεσίας ότι το κατάστημα διαθέτει σύστημα πυρασφάλειας ή επαρκή πυροσβεστικά μέσα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Για αιτήσεις που υποβάλλονται στην Π.Ε Ηλείας :
Παράβολο : 88 ευρώ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ή μέσω e-banking
Αρ. Λογαριασμού : 225/002795-20
IBAN : GR 6901102250000022500279520

Μετάβαση στο περιεχόμενο