ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Χορήγηση άδειας λειτουργίας μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά :
1) Αριθμός άδειας Ίδρυσης της Μονάδας και ονοματεπώνυμο κατόχου αυτής.
2) Δικαιολογητικό του ή των υπευθύνων ιατρών, ήτοι:
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος.
β) Πιστοποιητικό εγγραφής στον Ιατρικό Σύλλογο του τόπου λειτουργίας της επιχείρησης.
γ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του προτεινόμενου ιατρού ότι αναλαμβάνει την επιστημονική ευθύνη της επιχείρησης.
3) Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της επιχείρησης.
4) Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
5) Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας θεωρημένο από το γραφείο Πολεοδομίας για την αποπεράτωση της οικοδομής.


Skip to content