ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 Χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδιωτικών πρατηρίων υγρών καυσίμων για την εξυπηρέτηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου – (Τ04)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1)
Αίτηση του εκμεταλλευτή της εγκατάστασης προσωρινής λειτουργίας (εργοτάξιο, μεταλλείο, ορυχείο κ.λπ.), για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας «πρατηρίου καυσίμων». Στη περίπτωση που ο εκμεταλλευτής του υπό αδειοδότηση «πρατηρίου καυσίμων» είναι νομικό πρόσωπο, την αίτηση μαζί με τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα υποβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπος του.
2)
Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντα σύμφωνα με το Άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνονται τα εξής:
α) Στην περίπτωση που ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, δηλώνει υπεύθυνα ότι:
i)
κατά την τελευταία οκταετία δεν καταδικάστηκε τελεσίδικα για νοθεία καυσίμων και δεν καταδικάστηκε πρωτόδικα για λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4177/2013 (Α΄ 183), όπως ισχύει.
ii)
έχει το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης της εγκατάστασης προσωρινής λειτουργίας (εργοτάξιο, μεταλλείο, ορυχείο κ.λπ.), για τη λειτουργία «πρατηρίου καυσίμων» και ότι διαθέτει τουλάχιστον αθροιστικά πέντε (5) οδικά οχήματα ή/και μηχανήματα έργων, τα οποία θα τροφοδοτούνται με καύσιμα αποκλειστικά από το υπό αδειοδότηση πρατήριο.
β) Στην περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, ο νόμιμος εκπρόσωπος του δηλώνει υπεύθυνα ότι:
i)
κατά την τελευταία οκταετία, ο ίδιος δεν καταδικάστηκε τελεσίδικα και το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί δεν κηρύχθηκε τελεσίδικα αστικώς συνυπεύθυνο για νοθεία καυσίμων, ο ίδιος δεν καταδικάστηκε πρωτόδικα και το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί δεν κηρύχθηκε πρωτόδικα αστικώς συνυπεύθυνο για λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4177/2013 (Α΄ 183), όπως ισχύει,
ii)
το νομικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης της εγκατάστασης προσωρινής λειτουργίας (εργοτάξιο, μεταλλείο, ορυχείο κ.λπ.), για την λειτουργία «πρατηρίου καυσίμων» και ότι διαθέτει τουλάχιστον αθροιστικά πέντε (5) οδικά οχήματα ή/και μηχανήματα έργων, τα οποία θα τροφοδοτούνται με καύσιμα αποκλειστικά από το υπό αδειοδότηση πρατήριο.
3)
Σχέδιο γενικής διάταξης, σε τέσσερα (4) αντίγραφα, υπογεγραμμένο από τον αρμόδιο μηχανικό, σε κατάλληλη κλίμακα ανάλογα με την έκταση της εγκατάστασης προσωρινής λειτουργίας (μεταλλείο, ορυχείο κ.λπ.), οι συντεταγμένες του οποίου θα είναι εξαρτημένες από το Κρατικό Δίκτυο (ΕΓΣΑ 87), όπου φαίνεται η χωροθέτηση των επί μέρους εγκαταστάσεων του πρατηρίου, συμπεριλαμβανομένων των δεξαμενών και των αντλιών του.
Στο υπόψη σχέδιο σημειώνονται οι διαστάσεις των πλευρών της εγκατάστασης προσωρινής λειτουργίας (μεταλλείο, ορυχείο κ.λπ.), καθώς και η θέση του «ενιαίου φορέα», της ηλεκτρογεννήτριας, των εξαερώσεων των δεξαμενών, η θέση στάθμευσης του βυτιοφόρου για την τροφοδοσία του «ενιαίου φορέα», καθώς και οι τροχιές των οχημάτων και η ζώνη κίνησης τους για όλο το μήκος της πορείας τους εντός της κύριας έκτασης του πρατηρίου. Το υπόψη σχέδιο συνοδεύεται και από μελέτη διασφάλισης της απρόσκοπτης κυκλοφορίας οχημάτων-μηχανημάτων εντός του χώρου εργασίας της εγκατάστασης προσωρινής λειτουργίας.
4)
Σχέδιο Η/Μ εγκαταστάσεων σε τέσσερα (4) αντίγραφα, υπογεγραμμένο από τον αρμόδιο μηχανικό, σε κατάλληλη κλίμακα ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης, στο οποίο απεικονίζεται σχεδιαστικά με διακριτό τρόπο ώστε να διαπιστώνεται η αρμονική συνύπαρξη τους και η ταυτόχρονη καλή λειτουργία τους, οι εξής εγκαταστάσεις: δίκτυο σωληνώσεων παροχής καυσίμου, σωληνώσεων εξαέρωσης δεξαμενών, σύστημα ανάκτησης ατμών βενζίνης, ηλεκτρολογικά δίκτυα (ισχυρά ρεύματα, ασθενή ρεύματα, φωτισμός, γειώσεις, αντικεραυνική προστασία), σχέδιο κατανομής ζωνών αντιεκρηκτικότητας.
5)
Σχέδια λεπτομερειών, συνοδευόμενα από φάκελο αναλυτικής τεκμηρίωσης των τεχνικών χαρακτηριστικών κατασκευής του εξοπλισμού, σε τέσσερα (4) αντίγραφα σε κλίμακα ένα προς πενήντα (1:50) ή ένα προς είκοσι (1:20).
Ειδικά τα σχέδια θα πρέπει να απεικονίζουν τα εξής:
α)
Κάτοψη – Τομή του ενιαίου φορέα.
β)
Δεξαμενή υγρών καυσίμων. Το σχέδιο περιλαμβάνει διαστάσεις της δεξαμενής, τρόπο τοποθέτησης με όλες τις σχετικές διαστάσεις, εξαρτήματα και σωληνώσεις που συνδέονται με την δεξαμενή, εξαρτήματα και συσκευές προστασίας έναντι διαρροών καυσίμου.
γ)
Διασυνδέσεις των αντλιών – διανομέων και των όγκο μετρητών.
δ)
Τεχνική έκθεση, υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο μηχανικό, για τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις σε τέσσερα (4) αντίγραφα, στην οποία αναγράφονται στοιχεία σχετικά με την όλη δομή της εγκατάστασης, τις επί μέρους εγκαταστάσεις, τη μελέτη κατανομής ζωνών αντιεκρηκτικότητας, τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό που εγκαθίσταται, οι τεχνικές προδιαγραφές τους, ο τρόπος σύνδεσης και λειτουργίας τους, καθώς και τα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα και οι κανονισμοί, βάση των οποίων μελετήθηκαν και εγκαταστάθηκαν.
6)
Έντυπο υπαγωγής στις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 46537/2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 2036).
7)
Παράβολο: Για την έκδοση της άδειας κατατίθεται παράβολο τριάντα (30) ευρώ. Επιπρόσθετα, κατατίθεται παράβολο τριάντα (30) ευρώ για κάθε αντλία ή διανομέα, πέραν της πρώτης, ανεξαρτήτως των επιστομίων (π.δ. 118/2006).
8)
Αποδεικτικό πληρωμής του ανταποδοτικού τέλους για την έκδοση της άδειας λειτουργίας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ2/Α/Φ.5/οικ. 2490/10-2-2005 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 218), όπως ισχύει.
9) Πιστοποιητικό πυρασφαλείας σε ισχύ, που χορηγείται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία.
10) Αριθμοί Μητρώου των δεξαμενών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 5 της Φ2-1617/10 κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει.
11)
Πιστοποιητικά αντιεκρηκτικότητας ΑΤΕΧ των αντλιών, των διανομέων, των βυθομετρικών βεργών καθώς και του λοιπού εξοπλισμού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας και της μελέτης.
12)
Πιστοποιητικά των μεταλλικών ή και πλαστικών δεξαμενών καυσίμων, σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα και Κανονισμούς.
13)
Βεβαίωση υδροστατικής δοκιμής λεκάνης ασφαλείας (όπου προβλέπεται) και βεβαίωση υδραυλικής δοκιμής σωληνώσεων.
14)
Αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει η κυριότητα ή η κατοχή τουλάχιστον 5 οχημάτων ή/και μηχανημάτων έργων.
15)
Υπεύθυνες δήλωσες του ν. 1599/1986, των υπεύθυνων κατά το νόμο Μηχανικών που επέβλεψαν την εκτέλεση των μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών και μεταλλικών κατασκευών του ενιαίου φορέα, στις οποίες δηλώνονται τα εξής:
i)
Τηρήθηκαν όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τη λειτουργία του «πρατηρίου καυσίμων»,
ii)
Έχουν ελεγχθεί όλα τα πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και τα λοιπά έγγραφα από τα οποία τεκμαίρεται η συμμόρφωση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του «πρατηρίου καυσίμων» προς τις απαιτήσεις των σχετικών εθνικών και ευρωπαϊκών κανονισμών και προτύπων, αντίγραφα των οποίων διατηρούνται και στον φάκελο του πρατηρίου, συγκεντρωτικός πίνακας των οποίων υποβάλλεται,
iii)
Η υλοποίηση των εργασιών κατασκευής του «πρατηρίου καυσίμων» έγινε σύμφωνα με τα υποβαλλόμενα σχέδια, τη μελέτη κατανομής ζωνών αντιεκρηκτικότητας, τις τεχνικές εκθέσεις και τα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμούς,
iν)
Όλοι οι εμπλεκόμενοι τεχνίτες, εργοδηγοί, βοηθοί, που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του πρατηρίου διαθέτουν, όπου προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σύμφωνα με τα εθνικά ή ευρωπαϊκά πρότυπα, τις απαιτούμενες άδειες ή βεβαιώσεις έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
Έλληνες πολίτες :   Αστ. Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο
Πολίτες ΕΕ           :   Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαϊου πολίτη
Πολίτες εκτός ΕΕ :  Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής
 
ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που έχει πληρεξούσιο, στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.
 
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Όταν συμβαλλόμενος είναι Νομικό Πρόσωπο απαιτούνται:
Για Α.Ε.:  Σύσταση, Δ.Σ. σε ισχύ και πρακτικό του Δ.Σ.:
i) για την απόφαση χορήγησης αδείας και
ii) για την παροχή εξουσιοδότησης στο πρόσωπο που θα προσέλθει.
Για Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε : Πιστοποιητικό περί μεταβολών (τελευταίου διμήνου) από το ΓΕΜΗ και τελευταία τροποποίηση.

ΧΡΟΝΟΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:
Η αδειοδοτούσα αρχή εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών υποχρεούται στην προβλεπόμενη εξέταση και έλεγχο των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών με σκοπό τη διαπίστωση ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις δραστηριοποίησης.
Εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, χορηγεί άδεια λειτουργίας. Εφόσον δεν συντρέχουν, η ανωτέρω υπηρεσία απαγορεύει την λειτουργία της δραστηριότητας.
Ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα, γνωστοποιώντας και τους σχετικούς λόγους, αναλυτικά για κάθε έλλειψη ή απόρριψη του καθενός από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά.
Στην περίπτωση επανυποβολής, έπειτα από σχετικής έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας, η άδεια λειτουργίας εκδίδεται εντός διαστήματος δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία επανυποβολής.

ΚΟΣΤΟΣ:
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
i)
30 € (αρχικό παράβολο) + 30 € (για κάθε επιπλέον αντλία ή διανομέα πέραν της πρώτης ανεξαρτήτως των επιστομίων).
ii)
200 € (για την καταβολή του ανταποδοτικού τέλους για την έκδοση της άδειας λειτουργίας σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση Δ2/Α/Φ.5/οικ. 2490/10-2-2005 (ΦΕΚ 218/τ.Β΄/2005).

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:
Η υπ΄ Αριθμ. 37776/2645 υ.α. (ΦΕΚ 1882/Β’/2017) Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών πρατηρίων υγρών καυσίμων για την εξυπηρέτηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργων (ιδιόκτητων ή συμβεβλημένων με οποιαδήποτε μορφή με τον κύριο ή κάτοχο του ιδιωτικού πρατηρίου), αλλά και των λοιπών λειτουργικών αναγκών των πάσης μορφής εργοταξίων, μεταλλείων, ορυχείων, λατομείων και άλλων εγκαταστάσεων προσωρινής λειτουργίας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Ειδικότερα: Για την άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων βλ. άρθρο 11 της ως άνω Απόφασης.
ν.4439/2016 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 222).
Το π.δ. 1224/1981 (Α΄303) και το β.δ. 465/1970 (Α΄150), όπως ισχύουν.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Το ιδιωτικό πρατήριο υγρών καυσίμων, δύναται να αδειοδοτηθεί με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 11 της υπ΄ αριθμ. 37776/2645 υ.α. (ΦΕΚ 1882/Β’/2017), εφόσον το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει το δικαίωμα εκμετάλλευσης του εργοταξίου, μεταλλείου, ορυχείου, λατομείου, ή/και άλλης συναφούς εγκατάστασης προσωρινής λειτουργίας, το χρησιμοποιεί για την εξυπηρέτηση των οδικών οχημάτων και μηχανημάτων έργων, τα οποία είτε ανήκουν σε αυτό, είτε είναι συμβεβλημένα με οποιαδήποτε μορφή με αυτό, ο συνολικός αριθμός των οποίων είναι τουλάχιστον πέντε (5).
Επιπλέον, το ιδιωτικό πρατήριο υγρών καυσίμων, δύναται να εξυπηρετεί και να τροφοδοτεί με υγρά καύσιμα τα ηλεκτροπαραγωγό ζεύγη, τις αντλίες, τους εξαεριστήρες, καθώς και τα λοιπά ειδικά μηχανήματα του εργοταξίου, μεταλλείου, ορυχείου, λατομείου, ή/και άλλης συναφούς εγκατάστασης προσωρινής λειτουργίας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο