ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Χορήγηση άδειας λειτουργίας Ιδιωτικής Κλινικής

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ισχύουσα Νομοθεσία:
Π.Δ. 247/1991 (Φ.Ε.Κ. 93/21-06-1991)
Π.Δ. 517/1991 (ΦΕΚ 202/24-12-1991)
Π.Δ. 235/2000 (ΦΕΚ 199/14-09-2000) και Π.Δ. 198/2007
ΝΟΜΟΣ 3918/2011 άρθρο 41 (ΦΕΚ. 31 Τ. Α 2/3/2011)
ΥΑ οικ. 172425/12/12/2013 (ΦΕΚ. 3266/Β/20/12/2013)
Ν.4600/2019(ΦΕΚ 43/Α/09-3-2019)

Skip to content