ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Χορήγηση Άδειας Ιδρύσεως Φαρμακείου σε κενή θέση βάσει του Π.Δ. αρίθμ. 64/2018 (ΦΕΚ Ά 124/11-07-18)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δικαιολογητικά:
1) Αίτηση (υποβάλλεται ηλεκτρονικά ή ιδιοχείρως από τον Αιτούντα):
α) αδειούχο φαρμακοποιό
β) ιδιώτη μη φαρμακοποιό
2) Αντίγραφο πτυχίου φαρμακευτικής σχολής ( του αιτούντος φαρμακοποιού ή του οριζόμενου φαρμακοποιού από ιδιώτη).

Περί πτυχιούχων εξωτερικού:
α) χωρών Ε.Ε. πτυχίο -‘Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σύμφωνα με την αντίστοιχη Κοινοτική οδηγία Ε.Ε.
β) εκτός χωρών Ε.Ε. βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας –αντιστοιχίας πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ.
Για τα ανωτέρω έγγραφα απαιτείται να είναι επίσημα σφραγισμένα και μεταφρασμένα από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από πιστοποιημένο δικηγόρο που έχει ορισθεί από τον δικηγορικό του σύλλογο ή από πτυχιούχους μεταφραστές του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Σφραγίδα της Χάγης APOSTILLE σε όλα τα ξενόγλωσσα έγγραφα.

3) Αντίγραφο αδείας ασκήσεως επαγγέλματος ή βεβαίωση άσκησης φαρμακοποιού στην Ελλάδα, ή κράτους – μέλους της Ε.Ε.
4) Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας ότι έχει την ελληνική ιθαγένεια (το πιστοποιητικό ιθαγένειας δύναται να αντικαθίσταται με υπεύθυνη δήλωση και επίδειξη ή φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας) ή υπηκοότητα εντός εκτός των κρατών- μελών της Ε.Ε.
5) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86: «δεν έχω καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, εγκλήματα κατά των ηθών, συκοφαντική δυσφήμιση, για πράξεις που έχουν σχέση με την άσκηση του επαγγέλματός του, κιβδηλεία, παραχάραξη, παράβαση κακουργηματικού χαρακτήρα των διατάξεων των νόμων περί ναρκωτικών, του άρθρου 187Α του Ποινικού Κώδικα, όπως αυτός ισχύει, ή να δεν έχω καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή καθ’ υποτροπή για πλημμέλημα για το οποίο επεβλήθη η στέρηση των πολιτικών μου δικαιωμάτων ή δεν έχω παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για κάποιο από τα παραπάνω αδικήματα» ή σε αντίθετη περίπτωση «…έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις…».
6) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86 : «δεν μου έχει επιβληθεί ως κύρωση οριστική ανάκληση της άδειας ίδρυσης φαρμακείου ή φαρμακαποθήκης, δεν παίρνω πλήρη σύνταξη από το Δημόσιο, το ΤΣΑΥ ή από οποιοδήποτε άλλο φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή δε λαμβάνω σύνταξη για λόγους υγείας και δεν έχω συμπληρώσει τις προϋποθέσεις πλήρους συνταξιοδότησης, δεν κατέχω δημόσια ή ιδιωτική θέση και δε διευθύνω άλλο φαρμακείο, φαρμακαποθήκη ή εργαστήριο φαρμάκων και καλλυντικών προϊόντων» ή « διατηρώ φαρμακείο στο Δήμο ______________ ή διευθύνω άλλο φαρμακείο, φαρμακαποθήκη ή εργαστήριο φαρμάκων και καλλυντικών προϊόντων».
7) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86 με το εξής κείμενο: « έχω λάβει ή δεν έχω λάβει στο παρελθόν άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας φαρμακείου », καθώς και εάν έχει υποβάλει αίτηση που εκκρεμεί για την χορήγηση άλλης άδειας ίδρυσης σε οποιαδήποτε Περιφερειακή Ενότητα.
Σε περίπτωση που υφίσταται άδεια ίδρυσης ή στην περίπτωση που εκκρεμεί αίτηση για την χορήγηση άλλης άδειας ίδρυσης, στην υπεύθυνη δήλωση αναγράφονται και επισυνάπτονται οι σχετικές άδειες και αιτήσεις.
8) Απόσπασμα ποινικού Μητρώου (αυτεπάγγελτη αναζήτηση)
9) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα (Να μην οφείλει στο Ελληνικό Δημόσιο οποιαδήποτε οφειλή από φόρους, πρόστιμα ή άλλη αιτία)
10) Γραμμάτιο παρακαταθήκης 6,00 € του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων.
11) Βεβαίωση πολυτεκνίας η τέκνο πολύτεκνης οικογένειας
12) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
13) Έναν (1) φάκελο Α4 με λάστιχο

Skip to content