ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων – (Τ01)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Α. Για την Άδεια Ίδρυσης
1)
Αίτηση φυσικού ή νομικού προσώπου
2)
Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περιοχής σε τέσσερα (4) αντίγραφα, υπογεγραμμένο από τον αρμόδιο μηχανικό, σε κλίμακα ένα προς διακόσια (1:200) ή ένα προς πεντακόσια (1:500) και σε ακτίνα τριάντα (30) μέτρων από τα όρια του οικοπέδου ή γηπέδου, οι συντεταγμένες του οποίου θα είναι εξαρτημένες από το Κρατικό Δίκτυο (ΕΓΣΑ 87). Στο σχεδιάγραμμα σημειώνονται το οικόπεδο ή γήπεδο του πρατηρίου, οι διαστάσεις των πλευρών του, η οικοδομική γραμμή και η ρυμοτομική γραμμή μόνο για το οικόπεδο του πρατηρίου ή η γραμμή δόμησης και το όριο απαλλοτρίωσης μόνο για το γήπεδο, η θέση του κτιρίου, των δεξαμενών, των αντλιών καυσίμων των εξαερώσεων των δεξαμενών, τα πλάτη των οδών (πεζοδρομίων, οδοστρωμάτων και διαχωριστικών νησίδων), καθώς και οι κατευθύνσεις των λωρίδων κυκλοφορίας μπροστά από το πρατήριο.
3)
Υπεύθυνη Δήλωση, του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, του αιτούντος, σύμφωνα με την παρ. 1γ του άρθρου 17 του Π.Δ. 1224/1981 ή του Β.Δ. 465/1970
4)
Υπεύθυνη Δήλωση, του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, του μελετητή της εγκατάστασης μηχανικού, σύμφωνα με την παρ. 1δ του άρθρου 17 του Π.Δ. 1224/1981 ή του Β.Δ. 465/1970
5)
Σχέδιο γενικής διάταξης και κυκλοφοριακής σύνδεσης ή απότμησης πεζοδρομίου κατά περίπτωση, σε τέσσερα (4) αντίγραφα, κατάλληλης κλίμακας ανάλογα με την έκταση του ακινήτου, όπου φαίνεται η χωροθέτηση των διαφόρων κτιρίων και εγκαταστάσεων εντός του γηπέδου του πρατηρίου, συμπεριλαμβανομένων των δεξαμενών, αντλιών και νησίδων του πρατηρίου με την οδό ή τις οδούς.
Στο σχέδιο αυτό σημειώνονται επίσης τα υψόμετρα των δαπέδων σε χαρακτηριστικά σημεία του πρατηρίου, οι κλίσεις στο χώρο ανεφοδιασμού των οχημάτων, οι τροχιές των οχημάτων και η ζώνη κίνησής τους για όλο το μήκος της πορείας τους εντός της κύριας έκτασης του πρατηρίου.
6)
Σχέδιο ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων σε τέσσερα (4) αντίγραφα σε κατάλληλη κλίμακα ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης, στο οποίο απεικονίζονται σχεδιαστικά με διακριτό τρόπο, ώστε να διαπιστωθεί η αρμονική συνύπαρξή τους και η ταυτόχρονη καλή λειτουργία τους, οι εξής εγκαταστάσεις: Δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης, πεπιεσμένου αέρα, σωληνώσεων παροχής καυσίμου, σωληνώσεων εξαέρωσης δεξαμενών, σύστημα ανάκτησης ατμών βενζίνης, ηλεκτρολογικά δίκτυα του πρατηρίου (ισχυρά ρεύματα, ασθενή ρεύματα, φωτισμός, γειώσεις), σχέδιο κατανομής ζωνών αντιεκρηκτικότητας.
7)
Σχέδια λεπτομερειών, συνοδευόμενα από φάκελο αναλυτικής τεκμηρίωσης των τεχνικών χαρακτηριστικών κατασκευής του εξοπλισμού, σε τέσσερα (4) αντίγραφα σε κλίμακα ένα προς πενήντα (1:50) ή ένα προς είκοσι (1:20).
Ειδικά, τα σχέδια πρέπει να απεικονίζουν τα εξής:
α)
Κάτοψη – Τομή κτιρίου πρατηρίου και τυχόν άλλων κτιρίων και εγκαταστάσεων που απαιτούν άδεια δόμησης.
β)
Υπόγεια δεξαμενή υγρών καυσίμων. Το σχέδιο περιλαμβάνει διαστάσεις της δεξαμενής, τρόπο τοποθέτησης με όλες τις σχετικές διαστάσεις είτε πρόκειται για ελεύθερη τοποθέτηση εντός του εδάφους (δεξαμενές διπλού τοιχώματος ή δεξαμενές απλές σε λεκάνη με γεωύφασμα) ή για τοποθέτηση εντός φατνίου εκ οπλισμένου σκυροδέματος, εξαρτήματα και σωληνώσεις που συνδέονται με τη δεξαμενή, εξαρτήματα και συσκευές προστασίας έναντι διαρροών καυσίμου, καθώς και τα υλικά πλήρωσης ή τον τρόπο συμπύκνωσης του περιβάλλοντος της δεξαμενής εδάφους.
γ)
Υπέργεια δεξαμενή φωτιστικού πετρελαίου ή πετρελαίου θέρμανσης. Το σχέδιο περιλαμβάνει διαστάσεις της δεξαμενής, τρόπο τοποθέτησης και όλες τις σχετικές διαστάσεις είτε πρόκειται για τοποθέτηση επί βάθρου ή για δεξαμενή με ενσωματωμένες βάσεις, εξαρτήματα και σωληνώσεις που συνδέονται με τη δεξαμενή καθώς και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου.
δ)
Διασυνδέσεις των αντλιών – διανομέων και των ογκομετρητών.
ε)
Ελαιολασποσυλλέκτης – σηπτική δεξαμενή. Το σχέδιο περιλαμβάνει τις διαστάσεις, τα υλικά και τον τρόπο κατασκευής και τη μέθοδο διάθεσης των αποβλήτων. Ειδικά, στην περίπτωση της ύπαρξης πλυντηρίου πρέπει να υποβληθεί ξεχωριστό σχέδιο για τον ελαιολασποσυλλέκτη του πλυντηρίου.
στ)
Ανυψωτικά μηχανήματα. Το σχέδιο περιλαμβάνει διαστάσεις των μηχανημάτων, τον τρόπο έδρασης και ηλεκτρολογικής και υδραυλικής σύνδεσης, σε συμμόρφωση με τα ισχύοντα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα, κανονισμούς και διατάξεις περί ανυψωτικών μηχανημάτων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.
ζ)
Αυτόματα μηχανήματα πλύσης. Το σχέδιο περιλαμβάνει διαστάσεις των μηχανημάτων, τρόπο έδρασης και υδραυλικής και ηλεκτρολογικής σύνδεσης.
η)
Αεροσυμπιεστής. Το σχέδιο περιλαμβάνει τις διαστάσεις, τον τρόπο έδρασης, καθώς και την υδραυλική και ηλεκτρολογική σύνδεσή του. Στο φάκελο της Τεχνικής Τεκμηρίωσης του αεροσυμπιεστή πρέπει να περιλαμβάνονται οι προβλεπόμενες εγκρίσεις και τα πιστοποιητικά που απαιτούνται από τα ισχύοντα πρότυπα και την Οδηγία 97/23/ΕΟΚ σχετικά με τον εξοπλισμό υπό πίεση.
θ)
Κεντρικό σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης καυσίμων (εισροών-εκροών). Το σχέδιο περιλαμβάνει τη θέση της κεντρικής κονσόλας, σχηματική διάταξη του όλου συστήματος με τις αντίστοιχες καλωδιώσεις και τον τρόπο μεταφοράς των δεδομένων (modem).
8)
Τεχνική έκθεση υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο μηχανικό, για τις Η/Μ εγκαταστάσεις σε τέσσερα (4) αντίγραφα στην οποία αναγράφονται στοιχεία σχετικά με την όλη δομή της εγκατάστασης, τις επί μέρους εγκαταστάσεις, τη μελέτη κατανομής ζωνών αντιεκρηκτικότητας, τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό που εγκαθίσταται, οι τεχνικές προδιαγραφές τους, ο τρόπος σύνδεσης και λειτουργίας τους, καθώς και τα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα και οι κανονισμοί, βάση των οποίων μελετήθηκαν και εγκαταστάθηκαν.
9)
Έντυπο υπαγωγής στις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 46537/2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β’2036).
10) Παράβολο τριάντα (30) ευρώ. Επιπλέον, παράβολο τριάντα (30) ευρώ, για κάθε αντλία ή διανομέα, πέραν της πρώτης, ανεξαρτήτως των επιστομίων.

Β. Για την Άδεια Λειτουργίας
1)
Αίτηση φυσικού ή νομικού προσώπου, στο οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια ίδρυσης πρατηρίου υγρών καυσίμων.
2)
Έγκριση απότμησης-υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου ή έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης κατά περίπτωση, συνοδευόμενη και από τη Βεβαίωση ότι η εγκεκριμένη απότμηση του πεζοδρομίου για την είσοδο – έξοδο των οχημάτων από/προς την οδό προς/από το υπόψη πρατήριο, ή η κυκλοφοριακή σύνδεση εκτελέσθηκε καλώς.
3)
Ισχύον πιστοποιητικό πυρασφαλείας.
4)
Άδεια δόμησης
5)
Ογκομετρικός πίνακας από διαπιστευμένο φορέα ογκομέτρησης για κάθε δεξαμενή καυσίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση Φ2-1617/2010 (Β’ 1980), όπως ισχύει.
6)
Αριθμοί Μητρώου των δεξαμενών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 5 της κοινής υπουργικής απόφασης Φ2-1617/2010 (Β’1980), όπως ισχύει.
7)
Υπεύθυνη Δήλωση του εγκαταστάτη του συστήματος εισροών-εκροών και υπεύθυνη Δήλωση του Μηχανικού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση 40534/4859/2013 (Β’2041), όπως ισχύει.
8)
Πιστοποιητικά αντιεκρηκτικότητας ΑΤΕΧ των αντλιών, των διανομέων, των βυθομετρικών βεργών καθώς και του λοιπού εξοπλισμού, όπου απαιτείται από τη μελέτη.
9)
Πιστοποιητικό των μεταλλικών ή και πλαστικών δεξαμενών καυσίμων, του αεροφυλακίου, των ανυψωτικών μηχανημάτων και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στη μελέτη και τις ισχύουσες διατάξεις.
10)
Βεβαίωση εταιρίας ύδρευσης- αποχέτευσης, στην περίπτωση που το πρατήριο είναι εντός του δικτύου της εταιρίας ύδρευσης-αποχέτευσης και στον χώρο του πρατηρίου υπάρχει πλυντήριο.
11)
Αποδεικτικό πληρωμής του ανταποδοτικού τέλους για την έκδοση της άδειας λειτουργίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Δ2/Α/Φ.5/οικ. 2490/10.2.2005 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 218), όπως ισχύει.
12)
Πιστοποιητικό της γεωμεμβράνης, στην περίπτωση χρήσης τέτοιας, που να τεκμηριώνει την ανθεκτικότητά της σε πετρελαιοειδή.
13)
Υπεύθυνη Δήλωση, του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, των υπεύθυνων κατά το νόμο μηχανικών που επέβλεψαν την εκτέλεση των μηχανολογικών ηλεκτρολογικών και κτιριακών εγκαταστάσεων του πρατηρίου, σύμφωνα με την παρ. 1ιγ του άρθρου 18 του Π.Δ. 1224/1981 ή του Β.Δ. 465/1970.
14)
Υπεύθυνη Δήλωση ανάληψης καθηκόντων Υπευθύνου Λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, που διαθέτει βεβαίωση έναρξης άσκησης επαγγέλματος υπευθύνου λειτουργίας.

Γ. Σε περίπτωση παραχώρησης της εκμετάλλευσης σε άλλο φυσικό /νομικό πρόσωπο, δηλαδή σε περίπτωση μεταβίβασης ή εκμίσθωσης ή παραχώρησης της εκμετάλλευσης πρατηρίου στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια ίδρυσης χωρίς να έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας (η άδεια λειτουργίας θα εκδοθεί στο όνομα του νέου εκμεταλλευτή)
1)
Δικαιολογητικά (1-14) για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας (περίπτωση Β ανωτέρω)
2)
Παράβολο τριάντα (30) ευρώ. Επιπλέον, παράβολο τριάντα (30) ευρώ, για κάθε αντλία ή διανομέα, πέραν της πρώτης, ανεξαρτήτως των επιστομίων.
3)
Υπεύθυνη Δήλωση, του άρθρου 8 του του Ν. 1599/1986, του αιτούντος, σύμφωνα με την παρ. 1β του άρθρου 19 του Π.Δ. 1224/1981 ή του Β.Δ. 465/1970.

Δ. Σε περίπτωση αλλαγής δικαιούχου άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, δηλαδή παραχώρησης της χρήσης ή της εκμετάλλευσης λειτουργούντος πρατηρίου σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εκδίδεται νέα άδεια λειτουργίας στο όνομα του νέου δικαιούχου)
1)
Δικαιολογητικά 1, 6, 7, 11, 14 για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας (περίπτωση Β ανωτέρω)
2) Υπεύθυνη Δήλωση, του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, του αιτούντος, σύμφωνα με την παρ. 1β του άρθρου 19 του Π.Δ. 1224/1981 ή του Β.Δ. 465/1970.
3)
Παράβολο τριάντα (30) ευρώ για τη μεταβίβαση της άδειας λειτουργίας. Επιπρόσθετα, παράβολο τριάντα (30) ευρώ, για κάθε αντλία ή διανομέα, πέραν της πρώτης, ανεξαρτήτως των επιστομίων.
4)
Έντυπο υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 46537/2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 2036).
5)
Πιστοποιητικό πυρασφάλειας

Ε. Σε περίπτωση υλοποίησης μεταβολών σε σχέση με τα εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα ή όταν μετά τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας απαιτείται μεταβολή κάποιων εκ των στοιχείων της εγκατάστασης του πρατηρίου ή γίνεται επέκταση με προβλεπόμενες εγκαταστάσεις.

1) Σχέδια και τεχνική έκθεση περιγραφής των μεταβολών

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
Έλληνες πολίτες :   Αστ. Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο
Πολίτες ΕΕ           :   Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαϊου πολίτη
Πολίτες εκτός ΕΕ :  Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής
 
ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που έχει πληρεξούσιο, στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.
 
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Όταν συμβαλλόμενος είναι Νομικό Πρόσωπο απαιτούνται:
Για Α.Ε.:  Σύσταση, Δ.Σ. σε ισχύ και πρακτικό του Δ.Σ.:
i) για την απόφαση χορήγησης αδείας και
ii) για την παροχή εξουσιοδότησης στο πρόσωπο που θα προσέλθει.
Για Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε : Πιστοποιητικό περί μεταβολών (τελευταίου διμήνου) από το ΓΕΜΗ και τελευταία τροποποίηση.
 
ΧΡΟΝΟΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:
1) Άδεια ίδρυσης:
Η αδειοδοτούσα αρχή εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών υποχρεούται στην προβλεπόμενη εξέταση και έλεγχο των ανωτέρω υποβαλλόμενων δικαιολογητικών. Εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, εκδίδεται άδεια ίδρυσης εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, διάρκειας δύο (2) ετών και μπορεί να παραταθεί για δύο (2) έτη ακόμα, εφόσον υποβληθεί πριν την λήξη της προθεσμίας σχετική αίτηση συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του επιβλέποντος μηχανικού, ότι δεν έχουν περατωθεί οι εργασίες κατασκευής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να δοθεί πρόσθετη παράταση για χρονικό διάστημα τριών μηνών ακόμη, μετά τη λήξη της παράτασης για ολοκλήρωση των εργασιών. Εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, η ανωτέρω Υπηρεσία δεν χορηγεί την αιτούμενη άδεια ίδρυσης πρατηρίου υγρών καυσίμων και ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα, γνωστοποιώντας τους σχετικούς λόγους, αναλυτικά για κάθε έλλειψη ή απόρριψη του καθενός από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση επανυποβολής έπειτα από σχετική έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας η άδεια ίδρυσης εκδίδεται εντός διαστήματος δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία επανυποβολής. Στην περίπτωση που το διάστημα των τριάντα (30) εργάσιμων ημερών, παρέλθει, χωρίς η αδειοδοτούσα Υπηρεσία να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα, ο ενδιαφερόμενος θεωρείται ότι έχει νομίμως ιδρύσει την επιχείρηση του πρατηρίου χωρίς κανένα πρόσθετο περιορισμό. Επίσης, ο ενδιαφερόμενος, στην περίπτωση της ανωτέρω σιωπηρής έγκρισης, δύναται να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αδειοδοτούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν. 3230/2004 (Α’ 44). Στην περίπτωση σιωπηρής έγκρισης, η αδειοδοτούσα Αρχή διαβιβάζει όλα τα δικαιολογητικά για έλεγχο στο Τμήμα Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου και Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Οχημάτων και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

2) Αδεια λειτουργίας:
Η αδειοδοτούσα αρχή εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών υποχρεούται στην προβλεπόμενη εξέταση και έλεγχο των ανωτέρω υποβαλλόμενων δικαιολογητικών, με σκοπό τη διαπίστωση ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις δραστηριοποίησης. Εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, χορηγείται άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου. Εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, η ανωτέρω Υπηρεσία απαγορεύει τη λειτουργία της δραστηριότητας και ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα, γνωστοποιώντας τους σχετικούς λόγους, αναλυτικά για κάθε έλλειψη ή απόρριψη του καθενός από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση που μετά το πέρας των τριάντα (30) ημερών απαιτηθεί επανυποβολή κάποιων από τα δικαιολογητικά η άδεια λειτουργίας εκδίδεται εντός διαστήματος δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία επανυποβολής. Στην περίπτωση που το διάστημα των τριάντα (30) εργασίμων ημερών, παρέλθει, χωρίς η αδειοδοτούσα Υπηρεσία να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα, ο ενδιαφερόμενος θεωρείται ότι έχει νομίμως λειτουργήσει την επιχείρηση του πρατηρίου χωρίς κανένα πρόσθετο περιορισμό. Επίσης, ο ενδιαφερόμενος, στην περίπτωση της ανωτέρω σιωπηρής έγκρισης, δύναται να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αδειοδοτούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν. 3230/2004 (Α’ 44). Στην περίπτωση σιωπηρής έγκρισης, η αδειοδοτούσα Αρχή διαβιβάζει όλα τα δικαιολογητικά για έλεγχο στο Τμήμα Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου και Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Οχημάτων και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Πριν τη λήξη οποιουδήποτε πιστοποιητικού, ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία νέο σε ισχύ δικαιολογητικά, για τη συνέχιση της λειτουργίας. Σε αυτή την περίπτωση δεν εκδίδεται νέα άδεια λειτουργίας αλλά γίνεται ενημέρωση του φακέλου του πρατηρίου με το νέο δικαιολογητικά. Ο έλεγχος της αδειοδοτούσας αρχής στην περίπτωση αυτή περιορίζεται στο νέο υποβαλλόμενο δικαιολογητικά και μόνο.
Η έκδοση της άδειας λειτουργίας δεν υποκαθιστά άλλες εγκρίσεις και δεν απαλλάσσει τον κάτοχο της άδειας από την υποχρέωση έκδοσης αδειών ή άλλων διοικητικών πράξεων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις και αφορούν εξοπλισμό ή τμήματα αυτού, που χρησιμοποιούνται στο πρατήριο καυσίμων.

3) Παραχώρηση της εκμετάλλευσης σε άλλο φυσικό /νομικό πρόσωπο, δηλαδή περίπτωση μεταβίβασης ή εκμίσθωσης ή παραχώρησης της εκμετάλλευσης πρατηρίου στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια ίδρυσης χωρίς να έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας:
Στην περίπτωση αυτή η άδεια λειτουργίας χορηγείται στο νέο πρόσωπο εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησής του.

4) Αλλαγή δικαιούχου άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, δηλαδή παραχώρηση της χρήσης η της εκμετάλλευσης λειτουργουντος πρατηρίου σε άλλο φυσικό η νομικό πρόσωπο:
Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται υποχρεωτικά νέα άδεια λειτουργίας στο όνομα του νέου δικαιούχου. Η αδειοδοτούσα αρχή εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών υποχρεούται στην προβλεπόμενη εξέταση και έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών (υποβαλλόμενων από τον αιτούντα και μη). Στην περίπτωση που δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, η ανωτέρω αρχή απαγορεύει τη μεταβίβαση του πρατηρίου, εντός του ανωτέρω διαστήματος, ενημερώνοντας εγγράφως τον αιτούντα, για τους σχετικούς λόγους, αναλυτικά για κάθε έλλειψη ή απόρριψη του καθενός από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά. Η ανωτέρω έγγραφη ενημέρωση κοινοποιείται και στην αρμόδια υπηρεσία που τηρεί το Μητρώο του συστήματος εισροών- εκροών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
Στην περίπτωση που μετά τον έλεγχο του φακέλου των δικαιολογητικών, η αδειοδοτούσα αρχή διαπιστώσει ότι πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, χορηγεί άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου. Στην περίπτωση που μετά το πέρας των δεκαπέντε(15) εργασίμων ημερών, απαιτηθεί επανυποβολή κάποιων εκ των δικαιολογητικών, η άδεια λειτουργίας εκδίδεται εντός διαστήματος πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία επανυποβολής. Στην περίπτωση που το διάστημα των δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών, παρέλθει, χωρίς η αδειοδοτούσα Υπηρεσία να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα, ο ενδιαφερόμενος θεωρείται ότι έχει νομίμως λειτουργήσει την επιχείρηση του πρατηρίου χωρίς κανένα πρόσθετο περιορισμό. Επίσης, ο ενδιαφερόμενος, στην περίπτωση της ανωτέρω σιωπηρής έγκρισης, δύναται να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αδειοδοτούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν. 3230/2004 (Α’ 44). Στην περίπτωση σιωπηρής έγκρισης η αδειοδοτούσα Αρχή διαβιβάζει όλα τα δικαιολογητικά για έλεγχο στο Τμήμα Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου και Εξυπηρέτησης Εγκαταστάσεων Οχημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Οχημάτων και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Η αδειοδοτούσα αρχή επισυνάπτει κατ’ ελάχιστο στην αίτηση μεταβίβασης, χωρίς την κατάθεση δικαιολογητικών από τον αιτούντα, αντίγραφα των εξής δικαιολογητικών από το φάκελο του πρατηρίου:
– Υφιστάμενη άδεια λειτουργίας
Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας
Ογκομετρικό Πίνακα δεξαμενών
Σε περίπτωση που έχουν τροποποιηθεί οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου, ταυτόχρονα με τη μεταβίβαση της άδειας λειτουργίας υποβάλλονται και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 18, κατά περίπτωση, του π.δ. 1224/1981 (Α’303) ή του β.δ. 465/1970 (Α’150), όπως ισχύουν.

5) Υλοποίηση μεταβολών επί των εγκεκριμένων σχεδίων που συνοδεύουν την άδετα ίδρυσης ή λειτουργίας:
Στην περίπτωση αυτή πριν την υλοποίηση των απαιτούμενων μεταβολών υποβάλλεται σχετικό αίτημα στην αρμόδια αρχή. Η έγκριση των αιτούμενων μεταβολών από την αρμόδια αρχή πρέπει να λαμβάνει χώρα εντός (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Μετά την υλοποίηση των αιτούμενων μεταβολών, χορηγείται άδεια ή νέα άδεια λειτουργίας, κατά περίπτωση, πρατηρίου υγρών καυσίμων, η οποία συμπεριλαμβάνει το σύνολο των νόμιμων εγκαταστάσεων του πρατηρίου, εφόσον υποβληθούν και ελεγχθούν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

ΚΟΣΤΟΣ:
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ :
Συνολικό Κόστος=30 € (αρχικό παράβολο) ) + 30 € (για κάθε επιπλέον αντλία ή διανομέα πέραν των αρχικών που ενσωματώνονται στο αρχικό παράβολο) +29,5 € (για κάθε εγκατάσταση διακεκριμένου Πλυντηρίου ή και Λιπαντηρίου).
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ :
Συνολικό Κόστος = 200€ (ως ανταποδοτικό τέλος για την έκδοση της άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων).

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:
οικ.24541/409/Φ.4.2 (Β΄ 1424).Τροποποίηση της με αριθμ. οικ.81540/1445/Φ.4.2./31-12-2015 (Β΄ 2984) κοινής υπουργικής απόφασης «Απλούστευση και ένταξη των διαδικασιών: Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων αμιγώς υγραερίου Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων διανομής πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Ελέγχου Οχημάτων και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στο σύστημα των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)»
ν.4439/2016 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 222).
Ειδικότερα: Για την άδεια ίδρυσης πρατηρίου υγρών καυσίμων βλ. άρθρο 14 του ως άνω Νόμου. Για την άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων βλ. άρθρο 15 παρ. 1 και 2 του ως άνω Νόμου. Για την παραχώρηση της εκμετάλλευσης πρατηρίου υγρών καυσίμων σε άλλο φυσικό / νομικό πρόσωπο βλ. άρθρο 15 παρ. 3 του ως άνω Νόμου. Για την περίπτωση αλλαγής δικαιούχου άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων βλ. άρθρο 16 του ως άνω Νόμου. Για την περίπτωση μεταβολής στοιχείων επί των εγκεκριμένων σχεδίων που συνοδεύουν την άδεια ίδρυσης ή λειτουργίας του πρατηρίου υγρών καυσίμων βλ. άρθρο 15 παρ. 4 του ως άνω Νόμου.
Το π.δ. 1224/1981 (Α΄303) και το β.δ. 465/1970 (Α΄150), όπως ισχύουν
Το π.δ. 118/2006 (Α΄119), όπως ισχύει
Το π.δ. 455/1976 (Α΄169), όπως ισχύει

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:
ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ:
Η θέση, όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το πρατήριο, βρίσκεται σε περιοχή στην οποία δεν απαγορεύεται η χρήση αυτή από τις ισχύουσες διατάξεις.
Το ακίνητο (οικόπεδο ή γήπεδο) του πρατηρίου να έχει τις απαιτούμενες διαστάσεις και ειδικότερα το απαιτούμενο μήκος πρόσοψης για τη χορήγηση έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης ή έγκρισης απότμησης – υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου.
Η έμπροσθεν του ακινήτου οδός (ή οδοί στη περίπτωση γωνιακού οικοπέδου) να έχει (έχουν) το απαιτούμενο πλάτος οδοστρώματος (π.δ. 118/2006 για τα εντός σχεδίου ή εντός οικισμών πρατήρια).
Να έχει υπαχθεί στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 46537/2013 Κ.Υ.Α. (Β΄ 2036).
Να πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του π.δ. 118/2006 (Α΄119), όπως ισχύει.

Ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος εκμεταλλευτής θα πρέπει:
α.
Να είναι είτε Έλληνας υπήκοος, είτε πολίτης κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.). Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται, η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων σε ομογενείς από τη Ρωσία, Β. Ήπειρο, Τουρκία και Αίγυπτο, καθώς και τα παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί από αυτά τα πρόσωπα. Οι ομογενείς της Τουρκίας κατά την υποβολή των δικαιολογητικών επιδεικνύουν ακόμα και το σε ισχύ δελτίο παραμονής του Κέντρου Αλλοδαπών, αφού αναγραφεί στην αίτηση ο αριθμός μητρώου του δελτίου αυτού. Για ανώνυμες εταιρείες που έχουν την έδρα τους στη χώρα, δεν εξετάζεται η υπηκοότητα των μετόχων ή των μελών του ΔΣ ή του προέδρου ή διευθύνοντος συμβούλου.
β. Να πληροί τις διατάξεις του άρθρου 13 του π.δ. 118/2006 (Α΄ 119), όπως ισχύει.
γ.
Να έχει συμπληρώσει το όριο ενηλικίωσης, όπως αυτό προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα εκλογική νομοθεσία.
δ.
Να μην έχει καταδικαστεί την τελευταία οκταετία τελεσίδικα για νοθεία και πρωτόδικα για λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν.4177/2013 (Α΄ 183), όπως ισχύει. Στην περίπτωση νομικού προσώπου ο νόμιμος εκπρόσωπος του να μην έχει καταδικαστεί την τελευταία οκταετία τελεσίδικα για νοθεία και πρωτόδικα για λαθρεμπορία καυσίμων, και το νομικό πρόσωπο να μην έχει κηρυχθεί την τελευταία οκταετία τελεσίδικα αστικώς συνυπεύθυνο για νοθεία και πρωτόδικα για λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν.4177/2013 (Α΄ 183), όπως ισχύει.
ε.
Να έχει το νόμιμο δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του οικοπέδου ή γηπέδου για την ίδρυση πρατηρίου υγρών καυσίμων.
Όταν κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας ίδρυσης γίνονται αλλαγές σε σχέση με τα αρχικώς εγκεκριμένα σχέδια ή γίνεται επέκταση με εγκαταστάσεις προβλεπόμενες, κατά περίπτωση από τις διατάξεις του π.δ.1224/1981 (Α΄303) ή του β.δ. 465/1970 (Α΄150), όπως ισχύουν, πρέπει πριν την υλοποίηση τους να υποβληθούν για έγκριση τα νέα προβλεπόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, σχέδια και σχετική τεχνική έκθεση περιγραφής των μεταβολών.
Εφόσον στο υπό αδειοδότηση πρατήριο υπάρχει και πλυντήριο – λιπαντήριο, για την αδειοδότησή του ισχύουν οι σχετικές διατάξεις π.δ.455/1976 (Α΄169), όπως ισχύει.

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
1) Τηρήθηκαν όλοι οι όροι της άδειας ίδρυσης, πληρούνται όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις του Π.δ. 1224/ 1981 ή του Β.δ 465/1970, κατά περίπτωση, όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2) Η άδεια λειτουργίας του πρατηρίου, μπορεί εάν διαπιστωθεί οποτεδήποτε, ότι έπαυσαν να υπάρχουν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγήθηκε, να αφαιρεθεί προσωρινά, μέχρι την αποκατάσταση των ελλείψεων ή οριστικά, με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση της αρχής που τη χορήγησε.
3) Όταν μετά τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας απαιτείται μεταβολή κάποιων εκ των στοιχείων της εγκατάστασης του πρατηρίου ή γίνεται επέκταση αυτών, πρέπει πριν την υλοποίηση τους να υποβληθούν για έγκριση τα νέα προβλεπόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, σχέδια και σχετική τεχνική έκθεση περιγραφής των μεταβολών.

Skip to content