ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας εγκατάστασης συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων σε πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας – (Τ05)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Α. Για την Άδεια Ίδρυσης
1)
Αίτηση φυσικού ή νομικού προσώπου
2)
Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), του μελετητή της εγκατάστασης αρμόδιου μηχανικού, στην οποία δηλώνεται υπεύθυνα ότι για τη μελέτη χωροθέτησης και εγκατάστασης, εντός του πρατηρίου υγρών ή/και αερίων καυσίμων, των συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων, λήφθηκαν υπόψη οι απαιτήσεις της υπουργικής απόφασης αριθμ. 52019/ΔΤΒΝ1152/28-5-2016 (ΦΕΚ 1426/Β΄/2016) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις συσκευές και τα συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες (αναδιατύπωση)» (Β΄ 1426).
3)
Σχέδιο κάτοψης, σε τέσσερα (4) αντίγραφα, υπογεγραμμένο από τον αρμόδιο μηχανικό, κατάλληλης κλίμακας ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης, στο οποίο πρέπει να εμφαίνονται τόσο οι λοιπές κτιριακές και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του πρατηρίου όσο και οι θέσεις τοποθέτησης των συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων, προκειμένου να εξασφαλίζεται η αρμονική και ασφαλής χωροταξική συνύπαρξή τους και ταυτόχρονα η καλή και συνδυασμένη λειτουργία τους.

Β. Για την Άδεια Λειτουργίας
1)
Αίτηση φυσικού ή νομικού προσώπου
2)
Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ του κατασκευαστή της συσκευής φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 6 της υπουργικής απόφασης αριθμ. 52019/ΔΤΒΝ1152/18-5-2016 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις συσκευές και τα συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες (αναδιατύπωση)» (Β΄ 1426), εφόσον απαιτείται.
3)
Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ του κατασκευαστή της συσκευής φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων σύμφωνα με το άρθρο 15 της κ.υ.α. αριθμ. 51157/ΔΤΒΝ1129/17-5-2016 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην αγορά ηλεκτρολογικού υλικού που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσης» (Β΄ 1425).
4)
Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη, Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης και Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης Καταλληλότητας κατά ΕΛΟΤ HD 384, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης αριθμ. Φ.50/503/168/19-3-2011 (Β΄ 844), όπως ισχύει, στις περιπτώσεις νέων ή υφιστάμενων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
5)
Αποδεικτικό κοινοποίησης στη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ του φωτοαντιγράφου του ανωτέρω δικαιολογητικού.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
Έλληνες πολίτες :   Αστ. Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο
Πολίτες ΕΕ           :   Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαϊου πολίτη
Πολίτες εκτός ΕΕ :  Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής
 
ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που έχει πληρεξούσιο, στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.
 
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Όταν συμβαλλόμενος είναι Νομικό Πρόσωπο απαιτούνται:
Για Α.Ε.:  Σύσταση, Δ.Σ. σε ισχύ και πρακτικό του Δ.Σ.:
i) για την απόφαση χορήγησης αδείας και
ii) για την παροχή εξουσιοδότησης στο πρόσωπο που θα προσέλθει.
Για Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε : Πιστοποιητικό περί μεταβολών (τελευταίου διμήνου) από το ΓΕΜΗ και τελευταία τροποποίηση.
 
ΧΡΟΝΟΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:
Άδεια ίδρυσης:
Η αδειοδοτούσα αρχή εντός δεκαπέντε (15) εργασίµων ηµερών υποχρεούται στην προβλεπόµενη εξέταση των υποβαλλόµενων δικαιολογητικών. Εφόσον πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις, εκδίδει την άδεια ίδρυσης εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος. Εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, η ανωτέρω Υπηρεσία δεν χορηγεί την αιτούµενη άδεια ίδρυσης πρατηρίου ή µικτού πρατηρίου, και ενηµερώνει εγγράφως τον αιτούντα, γνωστοποιώντας και τους σχετικούς λόγους, αναλυτικά για κάθε έλλειψη ή απόρριψη του καθενός από τα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά.
Στην περίπτωση επανυποβολής έπειτα από σχετική έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας, η άδεια ίδρυσης εκδίδεται εντός διαστήµατος πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία επανυποβολής.
Στην περίπτωση που είτε το διάστηµα των δεκαπέντε (15) εργασίµων ηµερών, είτε το διάστηµα των πέντε (5) εργασίµων ηµερών παρέλθει, χωρίς η αδειοδοτούσα Υπηρεσία να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτηµα, ο ενδιαφερόµενος θεωρείται ότι έχει νοµίµως ιδρύσει την επιχείρηση του πρατηρίου χωρίς κανένα πρόσθετο περιορισµό.
Στην περίπτωση σιωπηρής έγκρισης, ο ενδιαφερόµενος δύναται να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αδειοδοτούσα Αρχή και η αδειοδοτούσα Αρχή διαβιβάζει όλα τα δικαιολογητικά για έλεγχο στο Τµήµα Πρατηρίων Παροχής Καυσίµων και Ενέργειας της ∆ιεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου και Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχηµάτων της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οχηµάτων και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών και ενημερώνει τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.

Άδεια λειτουργίας:
Η αδειοδοτούσα αρχή εντός δεκαπέντε (15) εργασίµων ηµερών υποχρεούται στην προβλεπόµενη εξέταση και έλεγχο των υποβαλλόµενων δικαιολογητικών. Εφόσον διαπιστώσει ότι πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις, χορηγεί άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου. Εφόσον δεν συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις, η ανωτέρω Υπηρεσία δεν επιτρέπει τη λειτουργία της δραστηριότητας και ενηµερώνει εγγράφως τον αιτούντα, γνωστοποιώντας και τους σχετικούς λόγους, αναλυτικά για κάθε έλλειψη ή απόρριψη του καθενός από τα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά.
Στην περίπτωση που έως και το πέρας των δεκαπέντε (15) εργασίµων ηµερών, απαιτηθεί επανυποβολή κάποιων εκ των δικαιολογητικών, η άδεια λειτουργίας εκδίδεται εντός διαστήµατος πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία επανυποβολής.
Στην περίπτωση που είτε το διάστηµα των δεκαπέντε (15) εργασίµων ηµερών, είτε το διάστηµα των πέντε (5) εργασίµων ηµερών παρέλθει, χωρίς η αδειοδοτούσα Υπηρεσία να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτηµα, ο ενδιαφερόµενος θεωρείται ότι έχει νοµίµως λειτουργήσει την επιχείρηση του πρατηρίου χωρίς κανένα πρόσθετο περιορισµό.
Στην περίπτωση σιωπηρής έγκρισης, ο ενδιαφερόµενος δύναται να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αδειοδοτούσα Αρχή, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α΄ 44) και η αδειοδοτούσα Αρχή διαβιβάζει όλα τα δικαιολογητικά για έλεγχο στο Τµήµα Πρατηρίων Παροχής Καυσίµων και Ενέργειας της ∆ιεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου και Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχηµάτων της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οχηµάτων και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών και ενημερώνει τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.

ΚΟΣΤΟΣ:

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:
Η με Αρ. Πρωτ. 42863/438/27-5-2019 υ.α. (ΦΕΚ 2040/Β΄/2019) Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την εγκατάσταση συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων (σημεία επαναφόρτισης), στις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων, σε δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης κατά μήκος του αστικού, υπεραστικού και εθνικού οδικού δικτύου καθώς και σε χώρους στάθμευσης δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων.
Ειδικότερα: Για την εγκατάσταση συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων, βλ. άρθρο 6 της ως άνω Απόφασης.
Το π.δ. 1224/1981 (Α΄303), το β.δ. 465/1970 (Α΄150), το π.δ. 595/1984 (Α΄ 218), όπως ισχύουν
Η υ.α. αριθμ. οικ. 93067/1083/20-11-2018 (Β΄ 5661), όπως ισχύει.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Για την εγκατάσταση συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων σε πρατήρια υγρών καυσίμων, πρατήρια αμιγώς υγραερίου (LPG), μικτά πρατήρια υγραερίου (LPG) και υγρών καυσίμων, πρατήρια αμιγώς πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), ή μικτά πρατήρια πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), υγραερίου (LPG) και υγρών καυσίμων, και σε οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών, βλ. άρθρο 6 της με Αρ. πρωτ. 42863/438/27-5-2019 υ.α. (ΦΕΚ 2040/Β΄/2019).

Skip to content