ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων διανομής πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) ή μικτού πρατηρίου – (Τ03)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Α. Για την Άδεια Ίδρυσης
1)
Αίτηση φυσικού ή νομικού προσώπου
2)
Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περιοχής σε τέσσερα (4) αντίγραφα, υπογεγραμμένο από τον αρμόδιο μηχανικό, σε κλίμακα ένα προς διακόσια (1:200) ή ένα προς πεντακόσια (1:500) και σε ακτίνα πενήντα (50) μέτρων από τα όρια του γηπέδου ή οικοπέδου του υπό ίδρυση αμιγούς ή μικτού πρατηρίου CNG οι συντεταγμένες στο οποίο θα είναι εξαρτημένες από το Κρατικό Δίκτυο (ΕΓΣΑ 87). Στο σχεδιάγραμμα σημειώνονται το οικόπεδο ή γήπεδο του υπό ίδρυση αμιγούς ή μικτού πρατηρίου CNG, οι διαστάσεις των πλευρών του, η θέση του με τα πλάτη των οδών, οι θέσεις του κτιρίου, των δεξαμενών ή κυλίνδρων και των αντλιών και διανομέων, του σημείου πλήρωσης δεξαμενής ή κυλίνδρου, καθώς και τα είδη των γειτονικών κτισμάτων. Ιδιαιτέρως σημειώνονται οι θέσεις των χαρακτηριστικών στοιχείων του υπό ίδρυση αμιγούς ή μικτού πρατηρίου παροχής CNG καθώς και όλες οι αποστάσεις ασφαλείας του άρθρου 5 της με αριθμ. πρωτ. 93067/1083/20-11-2018 (ΦΕΚ 5661/τ.Β΄/2018). Στην περίπτωση που το αμιγές ή μικτό πρατήριο γειτνιάζει με περιοχές που διέπονται από ειδικές προστατευτικές διατάξεις για το περιβάλλον και την πολιτιστική και φυσική κληρονομιά (αρχαιολογικοί χώροι/μνημεία, περιοχές Natura κλπ) απαιτείται η γνωμοδότηση του αρμόδιου φορέα.
3) Υπεύθυνη Δήλωση, του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, του αιτούντος, σύμφωνα με την παρ. 1γ του άρθρου 12 της ΚΥΑ οικ. 93067/1083/2018.
4)
Υπεύθυνη Δήλωση, του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, του μελετητή της εγκατάστασης μηχανικού, σύμφωνα με την παρ. 1δ του άρθρου 12 της ΚΥΑ οικ. 93067/1083/2018.
5)
Σχέδιο σε τέσσερα (4) αντίγραφα, σε κλίμακα 1:200, που δείχνει τη θέση του κτιρίου και των λοιπών βοηθητικών κτισμάτων, τη θέση των προς εγκατάσταση συσκευών διανομής CNG, του βοηθητικού εξοπλισμού, των τυχόν φορητών μέσων αποθήκευσης CNG στην περίπτωση «Θυγατρικού πρατηρίου CNG», των δεξαμενών ή κυλίνδρων CNG, της «ενιαίας μονάδας», του χώρου στάθμευσης βυτιοφόρου CNG, της διάταξης μέτρησης της παροχής της εταιρίας διανομής, τη διαμόρφωση της κυκλοφοριακής σύνδεσης ή απότμησης – υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με την ή τις οδούς, καθώς και τη σήμανση των παραπάνω.
6)
Σχέδιο Η/Μ εγκαταστάσεων σε τέσσερα (4) αντίγραφα σε κατάλληλη κλίμακα, ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης, συνοδευόμενο από φάκελο των Τεχνικών Προδιαγραφών, που αφορούν στις, εκτός των κτιρίων του αμιγούς ή μικτού πρατηρίου CNG, εγκαταστάσεις. Στο σχέδιο απεικονίζονται σχεδιαστικά με διακριτό τρόπο, ώστε να διαπιστωθεί η αρμονική συνύπαρξή τους και ταυτόχρονη καλή λειτουργία τους, οι εξής εγκαταστάσεις: Δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης, πεπιεσμένου αέρα, τυχόν σωληνώσεων υγρών καυσίμων (για περίπτωση μικτού πρατηρίου με εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων), σωληνώσεων παροχής υγραερίου (για περίπτωση μικτού πρατηρίου με εγκαταστάσεις υγραερίου), σωληνώσεων CNG, σωληνώσεων πλήρωσης μέσων αποθήκευσης, δεξαμενές υγρών καυσίμων, υγραερίου και CNG (για περίπτωση μικτού πρατηρίου), δίκτυα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του πρατηρίου (ισχυρά ρεύματα, ασθενή ρεύματα, φωτισμός και γείωση), καθώς και σχέδιο κατανομής αντιεκρηκτικών ζωνών του πρατηρίου.
7)
Σχέδια λεπτομερειών και τεχνικές προδιαγραφές σε τέσσερα (4) αντίγραφα σε κλίμακα ένα προς πενήντα (1:50) ή ένα προς είκοσι (1:20), των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού:
α)
Κάτοψη – τομή, που δείχνει όλα τα κτίσματα του πρατηρίου ή του μικτού πρατηρίου, τις ακριβείς διαστάσεις τους, καθώς και το είδος κατασκευής των τοίχων, δαπέδων οροφής και των τυχόν υπαρχόντων διαχωρισμάτων, που απαιτούνται στην άδεια δόμησης.
β)
Σχέδια φορητών μέσων αποθήκευσης CNG στην περίπτωση «Θυγατρικού πρατηρίου CNG» ή/και σχέδια δεξαμενών υγρών καυσίμων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του π.δ. 1224/1981 (Α΄ 303) και β.δ. 465/1970 (Α΄ 150) (για περίπτωση μικτού πρατηρίου με εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων), ή/και δεξαμενών υγραερίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του π.δ. 595/1984 (Α΄ 218) (για περίπτωση μικτού πρατηρίου με εγκαταστάσεις υγραερίου).
γ)
Σχέδια λεπτομερειών και προδιαγραφές για τις λοιπές εγκαταστάσεις CNG για την περίπτωση αμιγούς πρατηρίου CNG, ή/και υγρών καυσίμων και υγραερίου (αεροσυμπιεστής, ανυψωτικά μηχανήματα, αυτόματα μηχανήματα πλύσης, βορβοροσυλλέκτης κ.λπ.), για την περίπτωση μικτού πρατηρίου CNG, σύμφωνα με τα κατά περίπτωση οριζόμενα στο π.δ. 1224/1981 (Α΄ 303) ή στο β.δ. 465/1970 (Α΄ 150), ή/και στο π.δ. 595/1984, όπως ισχύουν.
8)
Τεχνική έκθεση, υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο μηχανικό, για τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις σε τέσσερα (4) αντίγραφα, στην οποία αναγράφονται στοιχεία σχετικά με την όλη δομή της εγκατάστασης, τις επιμέρους εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό και τα μηχανήματα που εγκαθίστανται, οι τεχνικές προδιαγραφές τους και ο τρόπος σύνδεσης και λειτουργίας τους, τα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμοί βάσει των οποίων μελετήθηκαν και εγκαταστάθηκαν και τη μελέτη κατανομής ζωνών αντιεκρηκτικότητας.
9)
Έντυπο υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση 46537/9-8-2013 (ΦΕΚ 2036/τ.Β΄/2013).
10)
Παράβολο τριάντα (30) ευρώ ανεξαρτήτως του αριθμού των αντλιών ή διανομέων καθώς και παράβολο τριάντα (30) ευρώ, για κάθε αντλία ή διανομέα, πέραν της πρώτης, ανεξαρτήτως των επιστομίων.

Β. Για την Άδεια Λειτουργίας
1)
Αίτηση φυσικού ή νομικού προσώπου, στο οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια ίδρυσης πρατηρίου υγρών καυσίμων.
2)
Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή έγκριση εισόδου – εξόδου ή έγκριση απότμησης- υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου.
3)
Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας σε ισχύ, που χορηγείται από την οικεία πυροσβεστική υπηρεσία.
4)
Άδεια δόμησης.
5)
Ογκομετρικός πίνακας από διαπιστευμένο φορέα ογκομέτρησης για κάθε δεξαμενή υγρών καυσίμων (για την περίπτωση μικτού πρατηρίου με εγκαταστάσεις παροχής υγρών καυσίμων), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση Φ2-1617/2010/7-12-2010 (ΦΕΚ 1980/τ.Β΄/2010), για τα καύσιμα που αναφέρονται σε αυτήν, που να αναγράφει και τους αριθμούς μητρώου κάθε δεξαμενής.
6)
Πιστοποιητικά συμμόρφωσης, από κατάλληλα Διαπιστευμένο Φορέα, των δεξαμενών, των σωληνογραμμών καυσίμων, του αεροφυλακίου, των ανυψωτικών μηχανημάτων και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τη μελέτη, τις ισχύουσες διατάξεις και τα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμούς.
7)
Βεβαίωση εταιρίας Ύδρευσης-Αποχέτευσης, στην περίπτωση που το αμιγές ή μικτό πρατήριο CNG είναι εντός του δικτύου της εταιρίας Ύδρευσης- Αποχέτευσης και στο χώρο του πρατηρίου υπάρχει πλυντήριο.
8)
Αποδεικτικό πληρωμής του ανταποδοτικού τέλους, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση Δ2/Α/Φ.5/οικ. 2490/10.2.2005 (ΦΕΚ 218/τ.Β΄/2005).
9)
Υπεύθυνες δηλώσεις, του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, των υπεύθυνων κατά το νόμο μηχανικών που επέβλεψαν την εκτέλεση των μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών και κτιριακών εγκαταστάσεων του πρατηρίου, σύμφωνα με την παρ. 1θ του άρθρου 13 της ΚΥΑ οικ. 93067/1083/2018.
10)
Υπεύθυνες δηλώσεις του εγκαταστάτη του ολοκληρωμένου συστήματος εισροών-εκροών του πρατηρίου CNG, καθώς και του μηχανικού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που ισχύουν κατά περίπτωση καυσίμων.
11)
Υπεύθυνη δήλωση ανάληψης καθηκόντων Υπευθύνου Λειτουργίας αμιγούς ή μικτού πρατηρίου CNG που διαθέτει βεβαίωση έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος.
12)
Πιστοποιητικό συμμόρφωσης διαπιστευμένου Φορέα, σύμφωνα με την Οδηγία 2014/68/ΕΚ σχετικά με τον εξοπλισμό υπό πίεση και πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης και αντίστοιχων δοκιμών που εκδίδονται από τους κατασκευαστές του εξοπλισμού, σύμφωνα με το ΕΝ 10204/2004.
13)
Πιστοποιητικό Υδραυλικής Δοκιμής, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση Δ3/14858 (ΦΕΚ 477/τ.Β΄/1993) και την υπουργική απόφαση 14165/Φ.17.4/373 (ΦΕΚ 673/τ.Β΄/1993) για την περίπτωση μικτού πρατηρίου CNG που περιέχει και εγκαταστάσεις υγραερίου (LPG).
14)
Πιστοποιητικά αντιεκρηκτικότητας ΑΤΕΧ των αντλιών, των διανομέων, των βυθομετρικών βεργών καθώς και του λοιπού εξοπλισμού, όπου απαιτείται από τη μελέτη.
15)
Πιστοποιητικό διαπιστευμένου Φορέα (third party inspection), αναφορικά με τη συμμόρφωση των εγκαταστάσεων του πρατηρίου με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα του άρθρου 2 της παρούσας.
16)
Βεβαίωση της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας της Εταιρείας Διανομής, σχετικά με την εφαρμογή της μελέτης της εσωτερικής εγκατάστασης εντός του χώρου του πρατηρίου.

Γ. Σε περίπτωση παραχώρησης της εκμετάλλευσης σε άλλο φυσικό / νομικό πρόσωπο, δηλαδή σε περίπτωση μεταβίβασης ή εκμίσθωσης ή παραχώρησης της εκμετάλλευσης αμιγούς ή μικτού πρατηρίου πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια ίδρυσης χωρίς να έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας, (η άδεια λειτουργίας θα εκδοθεί στο όνομα του νέου εκμεταλλευτή):
1)
Δικαιολογητικά (1-16) για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας (περίπτωση Β ανωτέρω).
2)
Παράβολο τριάντα (30) ευρώ. Επιπρόσθετα παράβολο τριάντα (30) ευρώ, για κάθε αντλία ή διανομέα, πέραν της πρώτης, ανεξαρτήτως των επιστομίων.
3)
Υπεύθυνη Δήλωση, του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, του αιτούντος, σύμφωνα με την παρ. 3β του άρθρου 13 της ΚΥΑ οικ. 93067/1083/2018.

Δ. Σε περίπτωση αλλαγής δικαιούχου άδειας λειτουργίας αμιγούς ή μικτού πρατηρίου πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), δηλαδή παραχώρησης της χρήσης ή της εκμετάλλευσης λειτουργούντος πρατηρίου σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εκδίδεται νέα άδεια λειτουργίας στο όνομα του νέου δικαιούχου):
1)
Δικαιολογητικά 1, 8, 10, 11 για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας (περίπτωση Β ανωτέρω)
2)
Υπεύθυνη Δήλωση, του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, του αιτούντος, σύμφωνα με την παρ. 1β του άρθρου 14 της ΚΥΑ οικ. 93067/1083/2018.
3)
Υπεύθυνες δηλώσεις, του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, του υπεύθυνου κατά νόμο μηχανικού, σύμφωνα με την παρ. 1γ του άρθρου 14 της ΚΥΑ οικ. 93067/1083/2018.
4)
Παράβολα: Για τη μεταβίβαση της άδειας λειτουργίας κατατίθεται παράβολο τριάντα (30) ευρώ. Επιπρόσθετα, κατατίθεται παράβολο τριάντα (30) ευρώ, για κάθε αντλία ή διανομέα, πέραν της πρώτης, ανεξαρτήτως των επιστομίων.
5)
Αριθμοί Μητρώου των δεξαμενών υγρών καυσίμων (στην περίπτωση μικτού πρατηρίου CNG), σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 5 της κοινής υπουργικής απόφασης Φ2-1617/7-12-2010 (ΦΕΚ 1980/τ.Β΄/2010) όπως ισχύει, καθώς και την αντιστοίχιση αυτών με τους υφιστάμενους αριθμούς Μητρώου των δεξαμενών υγρών καυσίμων του κατόχου της άδειας λειτουργίας.
6)
Έντυπο υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση 46537/9-8-2013 (ΦΕΚ 2036/τ.Β΄/2013).

Ε. Σε περίπτωση υλοποίησης μεταβολών σε σχέση με τα εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα ή όταν μετά τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας απαιτείται μεταβολή κάποιων εκ των στοιχείων της εγκατάστασης του πρατηρίου ή γίνεται επέκταση με προβλεπόμενες εγκαταστάσεις.
Σχέδια μεταβολών και τεχνική έκθεση περιγραφής των μεταβολών.


ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
Έλληνες πολίτες :   Αστ. Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο
Πολίτες ΕΕ           :   Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαϊου πολίτη
Πολίτες εκτός ΕΕ :  Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής
 
ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που έχει πληρεξούσιο, στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.
 
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Όταν συμβαλλόμενος είναι Νομικό Πρόσωπο απαιτούνται:
Για Α.Ε.:  Σύσταση, Δ.Σ. σε ισχύ και πρακτικό του Δ.Σ.:
i) για την απόφαση χορήγησης αδείας και
ii) για την παροχή εξουσιοδότησης στο πρόσωπο που θα προσέλθει.
Για Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.: Πιστοποιητικό περί μεταβολών (τελευταίου διμήνου) από το ΓΕΜΗ και τελευταία τροποποίηση.
 
Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών.

ΧΡΟΝΟΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:
Άδεια ίδρυσης:
Η αδειοδοτούσα αρχή εντός τριάντα (30) εργασίµων ηµερών υποχρεούται στην προβλεπόµενη εξέταση των υποβαλλόµενων δικαιολογητικών. Εφόσον πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις, εκδίδει την άδεια ίδρυσης εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος. Εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, η ανωτέρω Υπηρεσία δεν χορηγεί την αιτούµενη άδεια ίδρυσης πρατηρίου ή µικτού πρατηρίου, και ενηµερώνει εγγράφως τον αιτούντα, γνωστοποιώντας και τους σχετικούς λόγους, αναλυτικά για κάθε έλλειψη ή απόρριψη του καθενός από τα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά.
Στην περίπτωση επανυποβολής έπειτα από σχετική έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας, η άδεια ίδρυσης εκδίδεται εντός διαστήµατος δεκαπέντε (15) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία επανυποβολής. Στην περίπτωση που είτε το διάστηµα των τριάντα (30) εργασίµων ηµερών, είτε το διάστηµα των δεκαπέντε (15) εργασίµων ηµερών παρέλθει, χωρίς η αδειοδοτούσα Υπηρεσία να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτηµα, ο ενδιαφερόµενος θεωρείται ότι έχει νοµίµως ιδρύσει την επιχείρηση του πρατηρίου χωρίς κανένα πρόσθετο περιορισµό.
Στην περίπτωση σιωπηρής έγκρισης, ο ενδιαφερόµενος δύναται να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αδειοδοτούσα Αρχή και η αδειοδοτούσα Αρχή διαβιβάζει όλα τα δικαιολογητικά για έλεγχο στο Τµήµα Πρατηρίων Παροχής Καυσίµων και Ενέργειας της ∆ιεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου και Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχηµάτων της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οχηµάτων και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών.

Άδεια λειτουργίας:
Η αδειοδοτούσα αρχή εντός τριάντα (30) εργασίµων ηµερών υποχρεούται στην προβλεπόµενη εξέταση και έλεγχο των υποβαλλόµενων δικαιολογητικών. Εφόσον διαπιστώσει ότι πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις, χορηγεί άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου. Εφόσον δεν συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις, η ανωτέρω Υπηρεσία δεν επιτρέπει τη λειτουργία της δραστηριότητας και ενηµερώνει εγγράφως τον αιτούντα, γνωστοποιώντας και τους σχετικούς λόγους, αναλυτικά για κάθε έλλειψη ή απόρριψη του καθενός από τα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά.
Στην περίπτωση που έως και το πέρας των τριάντα (30) εργασίµων ηµερών, απαιτηθεί επανυποβολή κάποιων εκ των δικαιολογητικών, η άδεια λειτουργίας εκδίδεται εντός διαστήµατος δεκαπέντε (15) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία επανυποβολής. Στην περίπτωση που είτε το διάστηµα των τριάντα (30) εργασίµων ηµερών, είτε το διάστηµα των δεκαπέντε (15) εργασίµων ηµερών παρέλθει, χωρίς η αδειοδοτούσα Υπηρεσία να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτηµα, ο ενδιαφερόµενος θεωρείται ότι έχει νοµίµως λειτουργήσει την επιχείρηση του πρατηρίου χωρίς κανένα πρόσθετο περιορισµό.
Στην περίπτωση σιωπηρής έγκρισης, ο ενδιαφερόµενος δύναται να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αδειοδοτούσα Αρχή, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α΄ 44) και η αδειοδοτούσα Αρχή διαβιβάζει όλα τα δικαιολογητικά για έλεγχο στο Τµήµα Πρατηρίων Παροχής Καυσίµων και Ενέργειας της ∆ιεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου και Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχηµάτων της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οχηµάτων και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών.

ΚΟΣΤΟΣ:
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ :
Συνολικό Κόστος= 30 € (για κάθε ακροσωλήνιο διανομής πεπιεσμένου φυσικού αερίου CNG + 29,50 € (για κάθε εγκατάσταση διακεκριμένου Πλυντηρίου ή και Λιπαντηρίου)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : 200 € (για την καταβολή του ανταποδοτικού τέλους για την έκδοση της άδειας λειτουργίας σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση Δ2/Α/Φ.5/οικ. 2490/10-2-2005 (ΦΕΚ 218/τ.Β΄/2005).

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:
υπ’ αριθμ. οικ. 93067/1083/20-11-2018 υ.α. (ΦΕΚ Β΄ 5661) Καθορισµός τεχνικών προδιαγραφών, αρµοδίων οργάνων, όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων µε εγκατάσταση διατάξεων παροχής (σηµεία ανεφοδιασµού) πεπιεσµένου φυσικού αερίου (CNG) σε τροχοφόρα οχήµατα, όπως, 1. πρατήρια αµιγώς πεπιεσµένου φυσικού αερίου (CNG) ή 2. µικτά πρατήρια α. υγρών καυσίµων, υγραερίου (LPG) και πεπιεσµένου φυσικού αερίου (CNG) ή β. υγραερίου (LPG) και πεπιεσµένου φυσικού αερίου (CNG) ή γ. υγρών καυσίµων και πεπιεσµένου φυσικού αερίου (CNG).
-ν.4439/2016 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 222).
Το π.δ. 1224/1981 (Α΄303) και το β.δ. 465/1970 (Α΄150), όπως ισχύουν
Το π.δ. 118/2006 (Α΄119), όπως ισχύει.
Το π.δ. 455/1976 (Α΄169), όπως ισχύει.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:
ΆΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ:
1)
Να επιτρέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες χρήσεις γης η ίδρυση πρατηρίου CNG, αμιγούς ή μικτού.
2)
Το ακίνητο (οικόπεδο ή γήπεδο) του πρατηρίου να έχει τις απαιτούμενες διαστάσεις και ειδικότερα το απαιτούμενο μήκος πρόσοψης σε σχέση με το πλάτος του προ αυτού πεζοδρομίου.
3)
Η έμπροσθεν του ακινήτου οδός (ή οδοί στη περίπτωση γωνιακού οικοπέδου ή γηπέδου) να έχει (έχουν) το απαιτούμενο πλάτος οδοστρώματος
4)
Να έχει υπαχθεί στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 46537/2013 Κ.Υ.Α. (Β’ 2036).
5)
Να πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της υπ’ αριθμ. οικ. 93067/1083/20-11-2018 υ.α. (ΦΕΚ Β΄ 5661).
Ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος εκμεταλλευτής (φυσικό πρόσωπο ή μέλη – μέτοχοι νομικού προσώπου) για την ίδρυση πρατηρίου CNG αμιγούς ή μικτού θα πρέπει:
α.
Να είναι είτε Έλληνας υπήκοος, είτε πολίτης κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.). Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται, η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου CNG, αμιγούς ή μικτού, σε ομογενείς από τη Ρωσία, Β. Ήπειρο, Τουρκία και Αίγυπτο, καθώς και τα παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί από αυτά τα πρόσωπα. Οι ομογενείς της Τουρκίας κατά την υποβολή των δικαιολογητικών επιδεικνύουν ακόμα και το σε ισχύ δελτίο παραμονής του Κέντρου Αλλοδαπών, αφού αναγραφεί στην αίτηση ο αριθμός μητρώου του δελτίου αυτού. Για ανώνυμες εταιρείες που έχουν την έδρα τους στη χώρα, δεν εξετάζεται η υπηκοότητα των μετόχων.
β.
Να έχει συμπληρώσει το όριο ενηλικίωσης, όπως αυτό προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα εκλογική νομοθεσία.
γ.
Να μην έχει καταδικαστεί την τελευταία οκταετία για νοθεία καυσίμων και να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ανυποταξία ή λιποταξία (άρθρο 53 του ν. 3421/2005).
δ.
Να έχει το νόμιμο δικαίωμα χρήσης του ακινήτου για την ίδρυση πρατηρίου CNG, αμιγούς ή μικτού και να είναι είτε ιδιοκτήτης, είτε μισθωτής αυτού, όπως αυτό αποδεικνύεται είτε από το συμβόλαιο ιδιοκτησίας, είτε από το μισθωτήριο συμβόλαιο, αντίστοιχα.

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
1)
Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να μην έχει καταδικαστεί την τελευταία οκταετία για νοθεία καυσίμων και να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ανυποταξία ή λιποταξία (άρθρο 53 του ν. 3421/2005).
2)
Να έχει χορηγηθεί Βεβαίωση της αρμόδιας (κατά περίπτωση), για την συντήρηση της οδού έμπροσθεν του πρατηρίου, Υπηρεσίας ότι η εγκεκριμένη κυκλοφοριακή σύνδεση ή η βεβαίωση απότμησης πεζοδρομίου του πρατηρίου με την οδό εκτελέστηκε καλώς και ότι, όλες οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου εκτελέστηκαν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα και ότι τηρήθηκαν οι όροι της άδειας ίδρυσης του πρατηρίου και οι προϋποθέσεις της υπ’ αριθμ. οικ. 93067/1083/20-11-2018 υ.α. (ΦΕΚ Β΄ 5661).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:
1) O ενδιαφερόμενος καταθέτει την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης πρατηρίου διανομής πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας.
2) H Αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφερειακής Ενότητας παραλαμβάνει την αίτηση για την άδεια ίδρυσης που συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ελέγχει την πληρότητα του φακέλου.
3) H Αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφερειακής Ενότητας παραλαμβάνει την αίτηση για την άδεια ίδρυσης που συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ελέγχει την πληρότητα του φακέλου.
4) Αν η Υπηρεσία διαπιστώσει ελλείψεις στο φάκελο ενημερώνει σχετικά τον ενδιαφερόμενο.

Η άδεια ίδρυσης του πρατηρίου διανομής πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) θεωρείται ότι έχει εκδοθεί όταν:
α. η Υπηρεσία έχει εκδώσει διοικητική πράξη της άδειας ίδρυσης ή
β. παρέλθουν 30 ημέρες από την υποβολή της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών οπότε θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει σιωπηρώς δεκτή.

Skip to content