ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων αμιγών υγραερίου ή μικτού πρατηρίου – (Τ02)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Α. Για την Άδεια Ίδρυσης
1)
Αίτηση φυσικού ή νομικού προσώπου
2)
Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περιοχής σε τέσσερα (4) αντίγραφα, υπογεγραμμένο από τον αρμόδιο μηχανικό, σε κλίμακα ένα προς διακόσια (1:200) ή ένα προς πεντακόσια (1:500) και σε ακτίνα πενήντα (50) μέτρων από τα όρια του γηπέδου ή οικοπέδου του πρατηρίου υγραερίου ή μικτού πρατηρίου, οι συντεταγμένες στο οποίο θα είναι εξαρτημένες από το Κρατικό Δίκτυο (ΕΓΣΑ 87).
Στο σχεδιάγραμμα σημειώνονται το γήπεδο ή οικόπεδο του πρατηρίου υγραερίου ή του μικτού πρατηρίου, οι διαστάσεις του, η θέση του με τα πλάτη των οδών, οι θέσεις του κτιρίου, των δεξαμενών και των αντλιών και διανομέων, του σημείου πλήρωσης δεξαμενής, καθώς και τα είδη των γειτονικών κτισμάτων.
3)
Υπεύθυνη Δήλωση, του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, του αιτούντος, σύμφωνα με την παρ. 1γ του άρθρου 25 του ΠΔ 595/1984
4)
Υπεύθυνη Δήλωση, του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, του μελετητή της εγκατάστασης μηχανικού, σύμφωνα με την παρ. 1δ του άρθρου 25 του ΠΔ 595/1984
5)
Σχέδιο σε τέσσερα (4) αντίγραφα, σε κλίμακα 1:200, που δείχνει τη θέση του κτιρίου και των άλλων βοηθητικών κτισμάτων, καθώς και τη θέση των προς εγκατάσταση συσκευών διανομής υγραερίου, των αντλιών υγραερίου, της δεξαμενής υγραερίου, του στομίου πλήρωσής της, καθώς και τη διαμόρφωση της κυκλοφοριακής σύνδεσης ή απότμησης και υποβάθμισης στάθμης πεζοδρομίου με την ή τις οδούς, καθώς και τη σήμανση των παραπάνω.
6)
Σχέδιο Η/Μ εγκαταστάσεων σε τέσσερα (4) αντίγραφα σε κατάλληλη κλίμακα, ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης, συνοδευόμενο από φάκελο των Τεχνικών Προδιαγραφών, που αφορούν στις εκτός των κτιρίων του πρατηρίου υγραερίου ή μικτού πρατηρίου εγκαταστάσεις και στο οποίο απεικονίζονται σχεδιαστικά με διακριτό τρόπο, ώστε να διαπιστωθεί η αρμονική συνύπαρξή τους και ταυτόχρονη καλή λειτουργία τους, οι εξής εγκαταστάσεις:
Δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης, πεπιεσμένου αέρα, σωληνώσεων παροχής υγραερίου (υγρή και αέρια φάση), σωληνώσεων πλήρωσης δεξαμενών υγραερίου, δίκτυα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του πρατηρίου (ισχυρά ρεύματα, ασθενή ρεύματα, φωτισμός και γείωση) καθώς και σχέδιο κατανομής αντιεκρηκτικών ζωνών του πρατηρίου.
7) Σχέδια λεπτομερειών και τεχνικές προδιαγραφές σε τέσσερα (4) αντίγραφα σε κλίμακα ένα προς πενήντα (1:50) ή ένα προς είκοσι (1:20), των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού:
α)
Κάτοψη – τομή, που δείχνει όλα τα κτίσματα του πρατηρίου υγραερίου ή του μικτού πρατηρίου, τις ακριβείς διαστάσεις τους καθώς και το είδος κατασκευής των τοίχων, δαπέδων οροφής και των τυχόν υπαρχόντων διαχωρισμάτων, που απαιτούνται στην άδεια δόμησης.
β)
Δεξαμενή αποθήκευσης υγραερίου: το σχέδιο περιλαμβάνει διαστάσεις τη δεξαμενής, τρόπο τοποθέτησης ή τρόπο έδρασης σε βάσεις, με όλες τις σχετικές διαστάσεις είτε πρόκειται για ελεύθερη τοποθέτηση εντός του εδάφους ή για τοποθέτηση εντός περιβλήματος, εξαρτήματα και σωληνώσεις που συνδέονται με τη δεξαμενή, εξαρτήματα και ασφαλιστικές διατάξεις προστασίας έναντι υπερπίεσης ή διαρροών καυσίμου, καθώς και τα υλικά πλήρωσης ή τον τρόπο συμπύκνωσης του περιβάλλοντος τη δεξαμενή εδάφους.
γ)
Σχέδια Λεπτομερειών και Προδιαγραφές για τις εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων και τις λοιπές εγκαταστάσεις (αεροσυμπιεστής, ανυψωτικά μηχανήματα, αυτόματα μηχανήματα πλύσης, βορβοροσυλλέκτης κ.λπ.), όπως την περίπτωση των υγρών καυσίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.δ. 1224/1985 ή στο Β.δ. 465/1970.
8)
Τεχνική έκθεση, υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο μηχανικό, για τις Η/Μ εγκαταστάσεις, σε τέσσερα (4) αντίγραφα στην οποία αναγράφονται στοιχεία σχετικά με την όλη δομή της εγκατάστασης, τις επί μέρους εγκαταστάσεις, τη μελέτη κατανομής ζωνών αντιεκρηκτικότητας, τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό που εγκαθίσταται, τις τεχνικές προδιαγραφές τους, τον τρόπο σύνδεσης και λειτουργίας τους, καθώς και τα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα και τους κανονισμούς, βάση των οποίων μελετήθηκαν και εγκαταστάθηκαν.
9)
Έντυπο υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση 46537/2013 (Β’2036)
10)
Παράβολο τριάντα (30) ευρώ ανεξαρτήτως του αριθμού των αντλιών ή διανομέων. Επιπλέον, παράβολο τριάντα (30) ευρώ, για κάθε αντλία ή διανομέα, πέραν της πρώτης, ανεξαρτήτως των επιστομίων.

Β. Για την Άδεια Λειτουργίας
1)
Αίτηση του φυσικού ή νομικού προσώπου, στο οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια ίδρυσης
2)
Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή απότμησης- υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου
3)
Ισχύον πιστοποιητικό πυρασφάλειας
4)
Άδεια δόμησης
5)
Ογκομετρικός πίνακας από διαπιστευμένο φορέα ογκομέτρησης για κάθε δεξαμενή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση Φ2-1617/2010 (Β’ 1980), για τα καύσιμα που αναφέρονται σε αυτήν, που να αναγράφει και τους αριθμούς Μητρώου κάθε δεξαμενής.
6)
Πιστοποιητικά των δεξαμενών καυσίμων, του αεροφυλακίου, των ανυψωτικών μηχανημάτων και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τη μελέτη και τις ισχύουσες διατάξεις.
7)
Βεβαίωση εταιρίας Ύδρευσης-Αποχέτευσης, στην περίπτωση που το πρατήριο είναι εντός του δικτύου της εταιρίας Ύδρευσης- Αποχέτευσης και στον χώρο του πρατηρίου υπάρχει πλυντήριο.
8)
Αποδεικτικό πληρωμής του ανταποδοτικού τέλους, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση Λ2/Λ/Φ.5/ οικ. 2490/10.2.2005 (Β’ 218)
9)
Υπεύθυνη δήλωση, του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, των υπεύθυνων κατά το νόμο μηχανικών που επέβλεψαν την εκτέλεση των μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών και κτιριακών εγκαταστάσεων του πρατηρίου, σύμφωνα με την παρ. 1θ του άρθρου 26 του ΠΔ 595/1984.
10)
Υπεύθυνες δηλώσεις του εγκαταστάτη του ολοκληρωμένου συστήματος εισροών εκροών και του μηχανικού σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 40534/4859/2013 (Β’2041), στις οποίες δηλώνεται ότι έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του συστήματος εισροών – εκροών για την περίπτωση των δεξαμενών και αντλιών- διανομέων υγρών καυσίμων.
11)
Υπεύθυνη δήλωση ανάληψης καθηκόντων Υπευθύνου Λειτουργίας πρατηρίου υγραερίου ή μικτού πρατηρίου που διαθέτει βεβαίωση έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος.
12)
Πιστοποιητικό συμμόρφωσης κοινοποιημένου φορέα, σύμφωνα με την Οδηγία 97/23/ΕΟΚ σχετικά με τον εξοπλισμό υπό πίεση.
13)
Πιστοποιητικό Υδραυλικής Δοκιμασίας, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση Δ3/14858/1993 (Α’477) και την υπουργική απόφαση 14165/Φ.17.4/373/1993 (Β’673).
14)
Πιστοποιητικά αντιεκρηκτικότητας ΑΤΕΧ των αντλιών, των διανομέων, των βυθομετρικών βεργών καθώς και του λοιπού εξοπλισμού, όπου απαιτείται από τη μελέτη.

Γ. Σε περίπτωση παραχώρησης της εκμετάλλευσης σε άλλο φυσικό /νομικό πρόσωπο, δηλαδή σε περίπτωση μεταβίβασης ή εκμίσθωσης ή παραχώρησης της εκμετάλλευσης πρατηρίου υγραερίου ή μικτού πρατηρίου στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια ίδρυσης χωρίς να έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας (η άδεια λειτουργίας θα εκδοθεί στο όνομα του νέου εκμεταλλευτή):
1)
Δικαιολογητικά (1-14) για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας (περίπτωση Β ανωτέρω).
2)
Παράβολο τριάντα (30) ευρώ. Επιπλέον, παράβολο τριάντα (30) ευρώ, για κάθε αντλία ή διανομέα, πέραν της πρώτης, ανεξαρτήτως των επιστομίων.
3)
Υπεύθυνη Δήλωση, του άρθρου 8 του του Ν. 1599/1986, του αιτούντος, σύμφωνα με την παρ. 3β του άρθρου 26 του ΠΔ 595/1984.

Δ. Σε περίπτωση αλλαγής δικαιούχου άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγραερίου ή μικτού πρατηρίου, δηλαδή παραχώρησης της χρήσης ή της εκμετάλλευσης λειτουργούντος πρατηρίου σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εκδίδεται νέα άδεια λειτουργίας στο όνομα του νέου δικαιούχου):
1)
Δικαιολογητικά 1, 8, 10, 11 για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας (περίπτωση Β ανωτέρω).
2)
Υπεύθυνη Δήλωση, του άρθρου 8 του του Ν. 1599/1986, του αιτούντος, σύμφωνα με την παρ. 1β του άρθρου 28 του ΠΔ 595/1984.
3)
Παράβολο τριάντα (30) ευρώ για τη μεταβίβαση της άδειας λειτουργίας. Επιπρόσθετα, παράβολο τριάντα (30) ευρώ, για κάθε αντλία ή διανομέα, πέραν της πρώτης, ανεξαρτήτως των επιστομίων.
4)
Αριθμοί Μητρώου των δεξαμενών, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 5 της κοινής Υπουργικής Απόφασης Φ2- 1617/2010 (Β’ 1980), καθώς και την αντιστοίχιση αυτών με τους υφιστάμενους αριθμούς μητρώου των δεξαμενών του κατόχου της άδειας λειτουργίας.
5)
Έντυπο υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 46537/2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 2036).
6)
Πιστοποιητικό πυρασφάλειας

Ε. Σε περίπτωση υλοποίησης μεταβολών σε σχέση με τα εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα ή όταν μετά τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας απαιτείται μεταβολή κάποιων εκ των στοιχείων της εγκατάστασης του πρατηρίου ή γίνεται επέκταση με προβλεπόμενες εγκαταστάσεις
Σχέδια και τεχνική έκθεση περιγραφής των μεταβολών.


ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
Έλληνες πολίτες :   Αστ. Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο
Πολίτες ΕΕ           :   Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαίου πολίτη
Πολίτες εκτός ΕΕ :  Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής
 
ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που έχει πληρεξούσιο, στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.
 
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Όταν συμβαλλόμενος είναι Νομικό Πρόσωπο απαιτούνται:
Για Α.Ε.:  Σύσταση, Δ.Σ. σε ισχύ και πρακτικό του Δ.Σ.:
i) για την απόφαση χορήγησης αδείας και
ii) για την παροχή εξουσιοδότησης στο πρόσωπο που θα προσέλθει.
Για Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε : Πιστοποιητικό περί μεταβολών (τελευταίου διμήνου) από το ΓΕΜΗ και τελευταία τροποποίηση.
 
Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών.

ΧΡΟΝΟΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:
1.Αδεια ίδρυσης:
Η αδειοδοτούσα αρχή εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών υποχρεούται στην προβλεπόμενη εξέταση και έλεγχο των ανωτέρω υποβαλλόμενων δικαιολογητικών. Εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, εκδίδεται η άδεια ίδρυσης εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος διάρκειας δύο (2) ετών και μπορεί να παραταθεί για δύο ακόμα έτη, εφόσον υποβληθεί πριν τη λήξη της προθεσμίας σχετική αίτηση συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του επιβλέποντος μηχανικού, ότι δεν έχουν περατωθεί οι εργασίες κατασκευής της οικοδομής ή των εγκαταστάσεων ή της πλατείας του πρατηρίου ή μεικτού πρατηρίου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να δοθεί πρόσθετη παράταση για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών ακόμη μετά τη λήξη της παράτασης για ολοκλήρωση των εργασιών. Εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, η ανωτέρω Υπηρεσία δεν χορηγεί την αιτούμενη άδεια ίδρυσης πρατηρίου υγραερίου ή μικτού πρατηρίου και ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα, γνωστοποιώντας τους σχετικούς λόγους, αναλυτικά για κάθε έλλειψη ή απόρριψη του καθενός από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά.
Στην περίπτωση επανυποβολής έπειτα από σχετική έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας η άδεια ίδρυσης εκδίδεται εντός διαστήματος δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία επανυποβολής. Στην περίπτωση που το διάστημα των τριάντα (30) εργασίμων ημερών, παρέλθει, χωρίς η αδειοδοτούσα Υπηρεσία να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα, ο ενδιαφερόμενος θεωρείται ότι έχει νομίμως ιδρύσει την επιχείρηση του πρατηρίου χωρίς κανένα πρόσθετο περιορισμό. Επίσης, ο ενδιαφερόμενος, στην περίπτωση της ανωτέρω σιωπηρής έγκρισης, δύναται να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αδειοδοτούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν. 3230/2004 (Α’ 44). Στην περίπτωση σιωπηρής έγκρισης, η αδειοδοτούσα Αρχή διαβιβάζει όλα τα δικαιολογητικά για έλεγχο στο Τμήμα Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου και Εξυπηρέτησης Εγκαταστάσεων Οχημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Οχημάτων και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
2) Άδεια λειτουργίας:
Η αδειοδοτούσα αρχή εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών υποχρεούται στην προβλεπόμενη εξέταση και έλεγχο των ανωτέρω υποβαλλόμενων δικαιολογητικών, με σκοπό τη διαπίστωση ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις δραστηριοποίησης. Εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, χορηγείται άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου. Εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, η ανωτέρω Υπηρεσία απαγορεύει τη λειτουργία της δραστηριότητας και ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα, γνωστοποιώντας τους σχετικούς λόγους, αναλυτικά για κάθε έλλειψη ή απόρριψη του καθενός από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση που μετά το πέρας των τριάντα (30) εργάσιμων ημερών απαιτηθεί επανυποβολή κάποιων από τα δικαιολογητικά η άδεια λειτουργίας εκδίδεται εντός διαστήματος δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία επανυποβολής. Στην περίπτωση που το διάστημα των τριάντα (30) εργασίμων ημερών, παρέλθει, χωρίς η αδειοδοτούσα Υπηρεσία να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα, ο ενδιαφερόμενος θεωρείται ότι έχει νομίμως λειτουργήσει την επιχείρηση του πρατηρίου χωρίς κανένα πρόσθετο περιορισμό.
Επίσης, ο ενδιαφερόμενος, στην περίπτωση της ανωτέρω σιωπηρής έγκρισης, δύναται να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αδειοδοτούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν. 3230/2004 (Α’ 44). Στην περίπτωση σιωπηρής έγκρισης, η αδειοδοτούσα Αρχή διαβιβάζει όλα τα δικαιολογητικά για έλεγχο στο Τμήμα Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου και Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Οχημάτων και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Πριν τη λήξη οποιουδήποτε πιστοποιητικού, ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία νέο σε ισχύ δικαιολογητικά, για τη συνέχιση της λειτουργίας. Σε αυτή την περίπτωση δεν εκδίδεται νέα άδεια λειτουργίας αλλά γίνεται ενημέρωση του φακέλου του πρατηρίου με το νέο δικαιολογητικά. Ο έλεγχος της αδειοδοτούσας αρχής στην περίπτωση αυτή περιορίζεται στο νέο υποβαλλόμενο δικαιολογητικά και μόνο.
Η έκδοση της άδειας λειτουργίας δεν υποκαθιστά άλλες εγκρίσεις και δεν απαλλάσσει τον κάτοχο της άδειας από την υποχρέωση έκδοσης αδειών ή άλλων διοικητικών πράξεων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις και αφορούν εξοπλισμό ή τμήματα αυτού, που χρησιμοποιούνται στο πρατήριο καυσίμων.
3.Παραχώρηση της εκμετάλλευσης σε άλλο φυσικό /νομικό πρόσωπο, δηλαδή περίπτωση μεταβίβασης ή εκμίσθωσης ή παραχώρησης της εκμετάλλευσης πρατηρίου υγραερίου ή μικτού πρατηρίου στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια ίδρυσης χωρίς να έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας:
Στην περίπτωση αυτή η άδεια λειτουργίας χορηγείται στο νέο πρόσωπο εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησής του.
4.Αλλαγή δικαιούχου άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγραερίου ή μικτού πρατηρίου, δηλαδή παραχώρηση της χρήσης ή της εκμετάλλευσης λειτουργούντος πρατηρίου σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο:
Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται υποχρεωτικά νέα άδεια λειτουργίας στο όνομα του νέου δικαιούχου. Η αδειοδοτούσα αρχή εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών υποχρεούται στην προβλεπόμενη εξέταση και έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών (υποβαλλόμενων από τον αιτούντα και μη).
Στην περίπτωση που δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, η ανωτέρω αρχή απαγορεύει τη μεταβίβαση του πρατηρίου, εντός του ανωτέρω διαστήματος, ενημερώνοντας εγγράφως τον αιτούντα, για τους σχετικούς λόγους, αναλυτικά για κάθε έλλειψη ή απόρριψη του καθενός από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά. Η ανωτέρω έγγραφη ενημέρωση κοινοποιείται και στην αρμόδια υπηρεσία που τηρεί το Μητρώο του συστήματος εισροών- εκροών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
Στην περίπτωση που μετά τον έλεγχο του φακέλου των δικαιολογητικών, η αδειοδοτούσα αρχή διαπιστώσει ότι πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, χορηγεί άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου. Στην περίπτωση που μετά το πέρας των δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών, απαιτηθεί επανυποβολή κάποιων εκ των δικαιολογητικών, η άδεια λειτουργίας εκδίδεται εντός διαστήματος πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία επανυποβολής. Στην περίπτωση που το διάστημα των δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών, παρέλθει, χωρίς η αδειοδοτούσα Υπηρεσία να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα, ο ενδιαφερόμενος θεωρείται ότι έχει νομίμως λειτουργήσει την επιχείρηση του πρατηρίου χωρίς κανένα πρόσθετο περιορισμό. Επίσης, ο ενδιαφερόμενος, στην περίπτωση της ανωτέρω σιωπηρής έγκρισης, δύναται να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αδειοδοτούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν. 3230/2004 (Α’ 44). Στην περίπτωση σιωπηρής έγκρισης η αδειοδοτούσα Αρχή διαβιβάζει όλα τα δικαιολογητικά για έλεγχο στο Τμήμα Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου και Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Οχημάτων και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Η αδειοδοτούσα αρχή επισυνάπτει κατ’ ελάχιστο στην αίτηση μεταβίβασης, χωρίς την κατάθεση δικαιολογητικών από τον αιτούντα, αντίγραφα των εξής δικαιολογητικών από το φάκελο του πρατηρίου:
Υφιστάμενη άδεια λειτουργίας
Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας
Ογκομετρικό Πίνακα δεξαμενών
Σε περίπτωση που έχουν τροποποιηθεί οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου, ταυτόχρονα με τη μεταβίβαση της άδειας λειτουργίας υποβάλλονται και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 26, κατά περίπτωση, του π.δ. 595/1984 (Α’218), όπως ισχύει.
5.Υλοποίηση μεταβολών επί των εγκεκριμένων σχεδίων που συνοδεύουν την άδετα ίδρυσης ή λειτουργίας:
Στην περίπτωση αυτή η έγκριση των αιτούμενων μεταβολών υποβάλλεται σχετικό αίτημα στην αρμόδια αρχή. Η έγκριση των αιτούμενων μεταβολών από την αρμόδια αρχή πρέπει να λαμβάνει χώρα εντός (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Μετά την υλοποίηση των αιτούμενων μεταβολών, χορηγείται άδεια ή νέα άδεια λειτουργίας, κατά περίπτωση, πρατηρίου υγραερίου ή μικτού πρατηρίου, η οποία συμπεριλαμβάνει το σύνολο των νόμιμων εγκαταστάσεων του πρατηρίου, εφόσον υποβληθούν και ελεγχθούν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας.

ΚΟΣΤΟΣ:
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ : Συνολικό Κόστος=30 € (αρχικό παράβολο) ) + 30 € (για κάθε επιπλέον αντλία ή διανομέα πέραν των αρχικών που ενσωματώνονται στο αρχικό παράβολο) +29,5 € (για κάθε εγκατάσταση διακεκριμένου Πλυντηρίου ή και Λιπαντηρίου).

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : Συνολικό Κόστος = 200€ (ως ανταποδοτικό τέλος για την έκδοση της άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων).

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:
οικ.24541/409/Φ.4.2 (Β΄ 1424) Τροποποίηση της με αριθμ. οικ.81540/1445/Φ.4.2./31-12-2015 (Β΄ 2984) κοινής υπουργικής απόφασης «Απλούστευση και ένταξη των διαδικασιών: Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων αμιγώς υγραερίου Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων διανομής πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Ελέγχου Οχημάτων και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στο σύστημα των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)»
ν.4439/2016 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 222). Ειδικότερα: Για την άδεια ίδρυσης πρατηρίου υγρών καυσίμων βλ. άρθρο 14 του ως άνω Νόμου. Για την άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων βλ. άρθρο 15 παρ. 1 και 2 του ως άνω Νόμου. Για την παραχώρηση της εκμετάλλευσης πρατηρίου υγρών καυσίμων σε άλλο φυσικό / νομικό πρόσωπο βλ. άρθρο 15 παρ. 3 του ως άνω Νόμου.
Για την περίπτωση αλλαγής δικαιούχου άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων βλ. άρθρο 16 του ως άνω Νόμου. Για την περίπτωση μεταβολής στοιχείων επί των εγκεκριμένων σχεδίων που συνοδεύουν την άδεια ίδρυσης ή λειτουργίας του πρατηρίου υγρών καυσίμων βλ. άρθρο 15 παρ. 4 του ως άνω Νόμου.
Το π.δ. 1224/1981 (Α΄303) και το β.δ. 465/1970 (Α΄150), όπως ισχύουν
Το π.δ. 118/2006 (Α΄119), όπως ισχύει.
Το π.δ. 455/1976 (Α΄169), όπως ισχύει.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:
ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ:

1) Η θέση, όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το πρατήριο ή μικτό πρατήριο, βρίσκεται σε περιοχή στην οποία δεν απαγορεύεται η χρήση αυτή από τις ισχύουσες διατάξεις.
2) Το ακίνητο (οικόπεδο ή γήπεδο) του πρατηρίου να έχει τις απαιτούμενες διαστάσεις και ειδικότερα το απαιτούμενο μήκος πρόσοψης για τη χορήγηση έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης ή έγκρισης απότμησης – υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου.
3) Η έμπροσθεν του ακινήτου οδός (ή οδοί στη περίπτωση γωνιακού οικοπέδου) να έχει (έχουν) το απαιτούμενο πλάτος οδοστρώματος (π.δ. 118/2006 για τα εντός σχεδίου ή εντός οικισμών πρατήρια).
4) Να έχει υπαχθεί στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 46537/2013 Κ.Υ.Α. (Β΄ 2036).
5) Να πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του π.δ. 595/1984 (Α΄218), όπως ισχύει.
6) Ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος εκμεταλλευτής θα πρέπει:
α. Να είναι είτε Έλληνας υπήκοος, είτε πολίτης κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.). Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται, η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων σε ομογενείς από τη Ρωσία, Β. Ήπειρο, Τουρκία και Αίγυπτο, καθώς και τα παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί από αυτά τα πρόσωπα. Οι ομογενείς της Τουρκίας κατά την υποβολή των δικαιολογητικών επιδεικνύουν ακόμα και το σε ισχύ δελτίο παραμονής του Κέντρου Αλλοδαπών, αφού αναγραφεί στην αίτηση ο αριθμός μητρώου του δελτίου αυτού. Για ανώνυμες εταιρείες που έχουν την έδρα τους στη χώρα, δεν εξετάζεται η υπηκοότητα των μετόχων ή των μελών του ΔΣ ή του προέδρου ή διευθύνοντος συμβούλου.
β. Να πληροί τις διατάξεις του άρθρου 23 του π.δ. 595/1984 (Α΄ 218), όπως ισχύει.
γ. Να έχει συμπληρώσει το όριο ενηλικίωσης, όπως αυτό προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα εκλογική νομοθεσία.
δ. Να μην έχει καταδικαστεί την τελευταία οκταετία τελεσίδικα για νοθεία καυσίμων και πρωτόδικα για λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν.4177/2013 (Α΄ 183), όπως ισχύει. Στην περίπτωση νομικού προσώπου ο νόμιμος εκπρόσωπος του να μην έχει καταδικαστεί την τελευταία οκταετία τελεσίδικα για νοθεία καυσίμων και πρωτόδικα για λαθρεμπορία καυσίμων και το νομικό πρόσωπο να μην έχει κηρυχθεί την τελευταία οκταετία τελεσίδικα αστικώς συνυπεύθυνο για νοθεία καυσίμων και πρωτόδικα αστικώς συνυπεύθυνο για λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν.4177/2013 (Α΄ 183), όπως ισχύει.
ε. Να έχει το νόμιμο δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του οικοπέδου ή γηπέδου για την ίδρυση πρατηρίου υγραερίου ή μεικτού πρατηρίου.
7) Όταν κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας ίδρυσης γίνονται αλλαγές σε σχέση με τα αρχικώς εγκεκριμένα σχέδια ή γίνεται επέκταση με εγκαταστάσεις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του π.δ. 595/1984 (Α΄218),όπως ισχύει, πρέπει πριν την υλοποίηση τους να υποβληθούν για έγκριση τα νέα προβλεπόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, σχέδια και σχετική τεχνική έκθεση περιγραφής των μεταβολών.
8) Εφόσον στο υπό αδειοδότηση πρατήριο υπάρχει και πλυντήριο – λιπαντήριο για την αδειοδότηση του ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του π.δ. 455/1976 (Α΄169), όπως ισχύει.

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Τηρήθηκαν όλοι οι όροι της άδειας ίδρυσης, πληρούνται όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις του Π.δ. 595/ 1984 (Α΄218), όπως ισχύει. Στην περίπτωση μικτού πρατηρίου ότι τηρήθηκαν όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις του π.δ.595/1984 (Α΄218), όπως ισχύει και τα τεχνικά στοιχεία και οι προδιαγραφές, κατά περίπτωση, του π.δ.1224/1981 (Α΄303) ή του β.δ. 465/1970 (Α΄150), όπως ισχύουν.
Η άδεια λειτουργίας του πρατηρίου υγραερίου ή μικτού πρατηρίου, μπορεί εάν διαπιστωθεί οποτεδήποτε, ότι έπαυσαν να υπάρχουν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγήθηκε, να αφαιρεθεί προσωρινά, μέχρι την αποκατάσταση των ελλείψεων ή οριστικά, με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση της αρχής που τη χορήγησε.
Όταν μετά τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας απαιτείται μεταβολή κάποιων εκ των στοιχείων της εγκατάστασης του πρατηρίου ή γίνεται επέκταση αυτών πρέπει πριν την υλοποίηση τους να υποβληθούν για έγκριση τα νέα προβλεπόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, σχέδια και σχετική τεχνική έκθεση περιγραφής των μεταβολών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο