ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Χορήγηση άδειας ίδρυσης – λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής / Τροποποίηση άδειας – λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ -ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΤΗΣ

Π.Δ. 247/1991 (Φ.Ε.Κ. 93/Α’/1991)
Π.Δ. 517/1991 (ΦΕΚ 202/Α’/1991)
Π.Δ. 235/2000 (ΦΕΚ 199/Α’/2000) και Π.Δ. 198/2007
Ν.3918/2011 άρθρο 41 (ΦΕΚ. 31/Α’/2011)
ΥΑ οικ. 172425/12/12/2013 (ΦΕΚ. 3266/Β’/2013)
Ν.4600/2019 (ΦΕΚ 43/Α’/2019)
Ν4771/2021 (ΦΕΚ 16/Α’/2021)
 
Σημείωση:
Επισημαίνουμε ότι για την ανανέωση της  Βεβαίωσης Καλής Λειτουργίας των Ιδιωτικών Κλινικών ανά τριετία απαιτείται η υποβολή επικαιροποιημένων δικαιολογητικών όπως αναφέρονται στη σχετική νομοθεσία:
 
·    Ονομαστικός κατάλογος προσωπικού ανα ειδικότητα
·    Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας
·    Σύμβαση διαχείρισης αποβλήτων
·    Συμβάσεις διαχείρισης ιματισμού, σίτισης, συντήρησης ανελκυστήρων, αναγόμωσης πυροσβεστήρων, καθαριότητας κλπ (εφόσον υφίστανται)


Skip to content