ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Τροποποίηση Άδειας Ραδιοερασιτέχνη – Ραδιοερασιτεχνικού Σταθμού – (Τ13Γ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1) e-Παράβολο 9 ευρώ (Κωδ. 5117)
2) Την πρωτότυπη άδεια ραδιοερασιτέχνη
3) Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου
4) Επίσημα έγγραφα ή υπεύθυνη δήλωση ανάλογα με την περίπτωση, που να αποδεικνύουν την αλλαγή των προς τροποποίηση στοιχείων.
5) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει τον μόνιμο χώρο εγκατάστασης του σταθμού βάσης και ότι η άδεια Ραδιοερασιτέχνη θα χρησιμοποιηθεί ερασιτεχνικά και όχι επαγγελματικά.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
Έλληνες πολίτες :   Αστ. Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο
Πολίτες ΕΕ           :   Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαϊου πολίτη
Πολίτες εκτός ΕΕ :  Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής
 
ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που έχει πληρεξούσιο, στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Για τα νομικά πρόσωπα τα νομιμοποιητικά έγγραφα (καταστατικό, ιδρυτική πράξη του εργαστηρίου, απόφαση του νομικού προσώπου περί ορισμού υπευθύνου ραδιοερασιτέχνη).

Skip to content