ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Τοποθέτηση υδραυλικής πόρτας – (Τ41)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1) Το όχημα προσκομίζεται στην υπηρεσία για επιθεώρησηκαι ζύγιση (λαμβάνονται δύο ζυγολόγια).
2) Πιστοποιητικά Τελωνείου & Ξένη άδεια (σε περίπτωση πρώτης ταξινόμησης)
3) Δελτίο ΚΤΕΟ, πρωτότυπο και φωτοτυπία αυτού
4) Υπεύθυνη Δήλωση αρμόδιου μηχανικού που έκανε τη μελέτη-επίβλεψη της τοποθέτησης και λειτουργίας
5) Υπεύθυνη Δήλωση ιδιοκτήτη για την τοποθέτηση της υδραυλικής πόρτας
6) Τεχνική έκθεση-Μελέτη αρμόδιου μηχανικού περιγραφής της υδραυλικής πόρτας (εργ. κατασκευής, τύπος, σειριακός αριθμός, ανυψωτική ικανότητα, διαστάσεις, κλπ),  υπολογισμός επίπτωσης βαρών στους άξονες και υπολογισμός συγκράτησης.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
Έλληνες πολίτες :   Αστ. Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο
Πολίτες ΕΕ           :   Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαϊου πολίτη
Πολίτες εκτός ΕΕ :  Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής
 
ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που έχει πληρεξούσιο, στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.
 
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Όταν συμβαλλόμενος είναι Νομικό Πρόσωπο απαιτούνται:
Για Α.Ε.:  Σύσταση, Δ.Σ. σε ισχύ και πρακτικό του Δ.Σ.:
i) για την απόφαση τοποθέτησης υδραυλικής πόρτας και
ii) για την παροχή εξουσιοδότησης στο πρόσωπο που θα προσέλθει.
Για Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.: Πιστοποιητικό περί μεταβολών (τελευταίου διμήνου) από το ΓΕΜΗ και τελευταία τροποποίηση.

 
Αφορά σε τοποθέτηση υδραυλικής πόρτας σε μεταχειρισμένα οχήματα για πρώτη φορά ή σε αντικατάσταση υδραυλικής ή σε πρώτη ταξινόμηση μεταχειρισμένου οχήματος με υδραυλική πόρτα, ο η οποία  όμως δεν αναφέρεται στην ξένη άδεια κυκλοφορίας.
 

Μετάβαση στο περιεχόμενο