ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Τοποθέτηση γερανού – (Τ40)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
1) Το όχημα προσκομίζεται στην υπηρεσία ΧΩΡΙΣ το γερανό αλλά με την καρότσα και το βοηθητικό πλαίσιο τοποθέτησης του γερανού προκειμένου να επιθεωρηθεί και να ζυγιστεί (λαμβάνονται τρία ζυγολόγια).
2) Πιστοποιητικά Τελωνείου & Ξένη άδεια (σε περίπτωση πρώτης ταξινόμησης)
3) Δελτίο ΚΤΕΟ, πρωτότυπο και φωτοτυπία αυτού

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
1) Το όχημα προσκομίζεται στην υπηρεσία ΜΕ το γερανό προκειμένου να επιθεωρηθεί και να ζυγιστεί (λαμβάνονται τρία ζυγολόγια).
2) Με βάση τα έξι συνολικά ζυγολόγια και το πρακτικό επιθεώρησης συντάσσεται Τεχνική Έκθεση-Μελέτη μηχανικού σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12999:2002 όπως ισχύει, την αρ. 51339/3613/08/26.01.2009 εγκύκλιο του ΥΠ.ΜΕΤ.ΕΠΙΚ. και την Β1/37499/3103/2008 (ΦΕΚ 1405Β’) Υ.Α.
3) Πιστοποιητικό Ελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος, πρωτότυπο και φωτοτυπία αυτού
4) Οδηγίες χρήσης ανυψωτικού στην Ελληνική εις διπλούν από αρμόδιο μηχανικό
5) Υπεύθυνη Δήλωση αρμόδιου τεχνικού που έκανε την τοποθέτηση-προσαρμογή του ανυψωτικού
6) Υπεύθυνη Δήλωση αρμόδιου μηχανικού που έκανε τη μελέτη-επίβλεψη της τοποθέτησης και λειτουργίας του ανυψωτικού
7) Υπεύθυνη Δήλωση ιδιοκτήτη για την τοποθέτηση του ανυψωτικού
8) Για οχήματα με ΜΒ > 3500kg και πρώτη ταξινόμηση απαιτούνται επίσης:
Ύπαρξη ΣΑΠ (ABS) εκ κατασκευής
Βεβαίωση Ταχογράφου από αρμόδιο συνεργείο
Βεβαίωση Περιοριστή Ταχύτητας από αρμόδιο συνεργείο (εις διπλούν πρωτότυπο)
Πιστοποιητικό Ολότητας Περιοριστή Ταχύτητας
Υ.Δ. αρμόδιου μηχανικού με τα στοιχεία του Περιοριστή Ταχύτητας
Υ.Δ. ιδιοκτήτη με τα στοιχεία του Περιοριστή Ταχύτητας

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
Έλληνες πολίτες :   Αστ. Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο
Πολίτες ΕΕ           :   Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαϊου πολίτη
Πολίτες εκτός ΕΕ :  Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής
 
ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που έχει πληρεξούσιο, στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.
 
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Όταν συμβαλλόμενος είναι Νομικό Πρόσωπο απαιτούνται:
Για Α.Ε.:  Σύσταση, Δ.Σ. σε ισχύ και πρακτικό του Δ.Σ.:
i) για την απόφαση τοποθέτησης γερανού και
ii) για την παροχή εξουσιοδότησης στο πρόσωπο που θα προσέλθει.
Για Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.: Πιστοποιητικό περί μεταβολών (τελευταίου διμήνου) από το ΓΕΜΗ και τελευταία τροποποίηση.
 
Αφορά σε τοποθέτηση γερανού σε μεταχειρισμένα οχήματα για πρώτη φορά ή σε αντικατάσταση γερανού ή σε πρώτη ταξινόμηση μεταχειρισμένου οχήματος με γερανό, ο οποίος όμως δεν αναφέρεται στην ξένη άδεια κυκλοφορίας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο