ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Μεταφορά των μαθητών/τριών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεταφορά των μαθητών/τριών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
Σχεδιασμός δρομολογίων μεταφοράς μαθητών/τριών σύμφωνα με την 50025/2018 (ΦΕΚ 4217/Β/26-9-2018) ΚΥΑ κατόπιν αιτημάτων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις σχολικές μονάδες, κατάρτιση πινάκων και κοστολόγηση. Παρακολούθηση της υλοποίησης του μεταφορικού έργου.

Skip to content