ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Τεχνικός έλεγχος για έκδοση άδειας κυκλοφορίας ρυμουλκούμενων ΙΧ κατηγορίας Ο1 ή Ο2 (Τ48)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ  (ΑΝΑΡΙΘΜΑ) – ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
1) Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
2) Πιστοποιητικά Τελωνείου, εφόσον απαιτείται
3) Ξένη Άδεια Κυκλοφορίας
4) Τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής πώλησης στα οποία αναγράφεται ο αριθμός αναγνώρισης του οχήματος (εφόσον το πιστοποιητικό ταξινόμησης δεν έχει εκδοθεί στο όνομα του προσώπου στο οποίο θα εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας)
5) Προσκόμιση του πιστοποιητικού συμμόρφωσης ή βεβαίωση του κατασκευαστή ή του αντιπροσώπου του κατασκευαστή στην χώρα μας, ή δήλωση Μηχανολόγου, που θα αναφέρονται όλα τα τεχνικά στοιχεία

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ  (ΑΝΑΡΙΘΜΑ) – ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ)
1) Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
2) Πιστοποιητικά Τελωνείου, εφόσον απαιτείται
3) Τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής πώλησης στα οποία αναγράφεται ο αριθμός αναγνώρισης του οχήματος (εφόσον το πιστοποιητικό ταξινόμησης δεν έχει εκδοθεί στο όνομα του προσώπου στο οποίο θα εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας)
4) Εθνική έγκριση τύπου ή έγκριση τύπου ΕΕ και πιστοποιητικό συμμόρφωσης ή
Δελτίο κοινοποίησης εθνικής έγκρισης τύπου μικρών σειρών και πιστοποιητικό συμμόρφωσης ή πρωτότυπης υπογεγραμμένης δήλωσης συμμόρφωσης από τον κατασκευαστή ή Πιστοποιητικό μεμονωμένης έγκρισης τύπου

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ ΗΔΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
1) Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
2) Πρωτότυπη προηγούμενη άδεια κυκλοφορίας -Υπηρεσιακό σημείωμα – Υ.Δ. Μηχανολόγου
(διακρίνονται οι περιπτώσεις):
Α. με ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης σύμφωνα βάσει εθνικής έγκρισης τύπου ή με έγκριση τύπου Ε.Ε.,
Β. με την υπ’ αριθμ. 16823/78 (Β΄ 642) Υ.Α.,
Γ.  με την με αρ. πρωτ. 34075/3603/1999 (Β΄2117) Υ.Α., (Υ.Δ. Μηχανολόγου)
3) Τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής πώλησης ή ιδιωτικό συμφωνητικό πώλησης ή δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται η δωρεά, γονική παροχή, κληρονομιά κ.λ.π., στα οποία αναγράφονται ο αριθμός αναγνώρισης του οχήματος, εφόσον η προηγούμενη άδεια ή το ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης δεν έχουν εκδοθεί στο όνομα του προσώπου στο οποίο θα εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας
4) Τέσσερις έγχρωμες φωτογραφίες του οχήματος σε έντυπη και ψηφιακή μορφή όπου να φαίνονται οι όψεις του οχήματος, η διάταξη σύνδεσης, το πινακιδάκι του κατασκευαστή και ο αρχικά χαραγμένος αρ. πλαισίου του ρυμουλκούμενου
5) Αποτύπωμα του αρχικά χαραγμένου αρ. πλαισίου του οχήματος
6) Σε περίπτωση όπου η αρχική άδεια έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τις περιπτώσεις Β και Γ , χορηγείται από την Υπηρεσία νέος 17- ψήφιος αρ. αναγνώρισης , ο οποίος  χαράσσεται με ευθύνη μηχανικού πάνω στο όχημα
7) Βεβαίωση μηχανικού ότι χαράχθηκε ο νέος αρ. αναγνώρισης και νέες φωτογραφίες όπου θα φαίνεται ο νέος αριθμός αναγνώρισης και το πινακίδιο του κατασκευαστή, μαζί με αποτύπωμα του νέου εγχάρακτου αριθμού αναγνώρισης

Ορισμοί Κατηγοριών Ρυμουλκουμένων:
Κατηγορία Ο1 : Ρυμουλκούμενα  μέγιστης μάζας όχι άνω των 0,75 τόνων
Κατηγορία Ο2 : Ρυμουλκούμενα μέγιστης μάζας άνω των 0,75 και έως 3,5 τόνους

Επιτρεπόμενες έλξεις:
Στα ΕΙΧ αυτοκίνητα προσαρτώνται:
α) ρυμουλκούμενα κατηγορίας Ο1
β) ρυμουλκούμενα κατηγορίας Ο2 για τη μεταφορά αλόγων, σκαφών, αγωνιστικών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, καθώς και λοιπού εξοπλισμού για ερασιτεχνική και αθλητική ενασχόληση του ιδιοκτήτη ή κατόχου  του ΕΙΧ και τροχόσπιτα

Στα Λεωφορεία των κατηγοριών Μ2 και Μ3 προσαρτώνται ρυμουλκούμενα των κατηγοριών Ο1 και Ο2 μόνο για τη μεταφορά αποσκευών

Skip to content