ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Τεχνικός έλεγχος για έκδοση άδειας κυκλοφορίας ρυμουλκουμένων Ι.Χ. κατηγορίας Ο1 ή Ο2 (Τ48)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ ΗΔΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ*
1) Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
2) e-Παράβολο: 200 € (κωδ. 0015)
3) Πρωτότυπη προηγούμενη άδεια κυκλοφορίας -Υπηρεσιακό σημείωμα -ΥΔ. Μηχανολόγου
(διακρίνονται οι περιπτώσεις):
α. με ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης σύμφωνα βάσει εθνικής έγκρισης τύπου ή με έγκριση τύπου Ε.Ε.,
β. με την υπ’ αριθμ. 16823/78 (Β΄ 642) Υ.Α.,
γ. με την με αρ. πρωτ. 34075/3603/1999 (Β΄2117) Υ.Α., (Υ.Δ. Μηχανολόγου)
4) Τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής πώλησης ή ιδιωτικό συμφωνητικό πώλησης ή δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται η δωρεά, γονική παροχή, κληρονομιά κ.λ.π., στα οποία αναγράφονται ο αριθμός αναγνώρισης του οχήματος, εφόσον η προηγούμενη άδεια ή το ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης δεν έχουν εκδοθεί στο όνομα του προσώπου στο οποίο θα εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας
5) Έγχρωμες φωτογραφίες του ρυμουλκούμενου, με ανάλυση τουλάχιστον 640x480p, διαστάσεων 7×10 εκ, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, ούτως ώστε στις δυο από αυτές να φαίνεται ευκρινώς η οπίσθια όψη του (φώτα, θέση πινακίδας κυκλοφορίας), η πλάγια και η εμπρόσθια όψη του (διάταξη σύνδεσης με το ρυμουλκό όχημα) και στις άλλες ο χαραγμένος αριθμός αναγνώρισης του οχήματος και το πινακίδιο του κατασκευαστή
6) Αποτύπωμα του αρχικά χαραγμένου αρ. πλαισίου του οχήματος
7) Στην περίπτωση που ο χαραγμένος αριθμός αναγνώρισης του οχήματος δεν προκύπτει από εθνική έγκριση τύπου ή έγκριση τύπου ΕΕ ή ξένη άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, τότε χορηγείται από την Υπηρεσία νέος 17 – ψήφιος αρ. αναγνώρισης, ο οποίος χαράσσεται με ευθύνη μηχανικού πάνω στο όχημα
8) Ο υπάρχων αριθμός αναγνώρισης διαγράφεται με διακριτή γραφή
9) Νέα έγχρωμη φωτογραφία του οχήματος με ανάλυση τουλάχιστον 640x480p, διαστάσεων 7×10 εκ, στην οποία φαίνεται ο νέος χαραγμένος δεκαεπταψήφιος (17ψήφιος) αριθμός αναγνώρισης
10) Νέο αποτύπωμα του νέου εγχάρακτου αριθμού αναγνώρισης του οχήματος
11) Νέο πινακίδιο με το νέο αριθμό αναγνώρισης δεκαεπτά (17) ψηφίων με τα κατ’ ελάχιστον τεχνικά στοιχεία:
α. ο τίτλος του εργοστασίου κατασκευής του οχήματος (αν υφίσταται) και ο αριθμός πρωτοκόλλου της υπ΄αριθμ. 2805/07-01-2021 (ΦΕΚ 99Β’ /18-01-2021) υπουργικής απόφασης,
β. ο αριθμός αναγνώρισης του οχήματος,
γ. η τεχνικά επιτρεπόμενη, από την κατασκευαστή, μέγιστη μάζα του οχήματος,
δ. η τεχνικά επιτρεπόμενη μέγιστη στατική κατακόρυφη μάζα στο σημείο ζεύξης,
ε. η τεχνικά επιτρεπόμενη, από τον κατασκευαστή, μέγιστη μάζα για καθένα από τους άξονες του οχήματος.
12) Βεβαίωση μηχανικού ότι χαράχθηκε ο νέος αριθμός αναγνώρισης


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ  (ΑΝΑΡΙΘΜΑ) – ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ)
1) Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
2) Πιστοποιητικά Τελωνείου, εφόσον απαιτείται
3) Τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής πώλησης στα οποία αναγράφεται ο αριθμός αναγνώρισης του οχήματος (εφόσον το πιστοποιητικό ταξινόμησης δεν έχει εκδοθεί στο όνομα του προσώπου στο οποίο θα εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας)
4) Εθνική έγκριση τύπου ή έγκριση τύπου ΕΕ και πιστοποιητικό συμμόρφωσης ή Δελτίο κοινοποίησης εθνικής έγκρισης τύπου μικρών σειρών και πιστοποιητικό συμμόρφωσης ή πρωτότυπης υπογεγραμμένης δήλωσης συμμόρφωσης από τον κατασκευαστή ή Πιστοποιητικό μεμονωμένης έγκρισης τύπου.


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ  (ΑΝΑΡΙΘΜΑ) – ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
1) Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
2) Πιστοποιητικά τελωνείου, εφόσον απαιτείται
3) Ξένη άδεια κυκλοφορίας
Ειδικότερα, για τα οχήματα κατηγορίας Ο1 που δεν διαθέτουν ξένη άδεια κυκλοφορίας, απαιτείται, κατά σειρά προτεραιότητας:
Προσκόμιση του πιστοποιητικού συμμόρφωσης ή βεβαίωση του κατασκευαστή ή του αντιπροσώπου του κατασκευαστή στην χώρα μας, ή δήλωση Μηχανολόγου, που θα αναφέρονται όλα τα τεχνικά στοιχεία, σύμφωνα με το πρότυπο του Παραρτήματος ΙΙ της υπ΄ αριθμ. 113794/10-04-2023 Υ.Α. (ΦΕΚ 2525 / Β’ / 18-04-2023)
4) Τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής πώλησης στα οποία αναγράφεται ο αριθμός αναγνώρισης του οχήματος (εφόσον το πιστοποιητικό ταξινόμησης δεν έχει εκδοθεί στο όνομα του προσώπου στο οποίο θα εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας)
5) Τουλάχιστον τέσσερις έγχρωμες φωτογραφίες του οχήματος σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, με ανάλυση τουλάχιστον 640x480p, διαστάσεων 7×10 cm, ούτως ώστε στις δυο από αυτές να φαίνεται ευκρινώς η οπίσθια όψη του (φώτα, θέση πινακίδας κυκλοφορίας), η πλάγια και η εμπρόσθια όψη του (διάταξη σύνδεσης με το ρυμουλκό όχημα) και στις άλλες ο χαραγμένος αριθμός αναγνώρισης του οχήματος και το πινακίδιο του κατασκευαστή.
6) Αποτύπωμα του αρχικά χαραγμένου αρ. πλαισίου του οχήματος
7) Στην περίπτωση που ο χαραγμένος αριθμός αναγνώρισης του οχήματος δεν προκύπτει από εθνική έγκριση τύπου ή έγκριση τύπου ΕΕ ή ξένη άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, τότε χορηγείται από την Υπηρεσία νέος 17- ψήφιος αρ. αναγνώρισης, ο οποίος χαράσσεται με ευθύνη μηχανικού πάνω στο όχημα
8) Χάραξη νέου 17ψήφιου αριθμού αναγνώρισης (στην περίπτωση που δεν προκύπτει 17ψήφιος αριθμός αναγνώρισης από έγκριση τύπου ή το πιστοποιητικό συμμόρφωσης του οχήματος, είτε την ξένη άδεια κυκλοφορίας,) ακολουθώντας την διαδικασία των περιπτώσεων 5 έως και 11, των ήδη κυκλοφορούντων στην Ελλάδα


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Ορισμοί Κατηγοριών Ρυμουλκουμένων:
Κατηγορία Ο1: Ρυμουλκούμενα  μέγιστης μάζας όχι άνω των 0,75 τόνων
Κατηγορία Ο2: Ρυμουλκούμενα μέγιστης μάζας άνω των 0,75 και έως 3,5 τόνους

Επιτρεπόμενες έλξεις:
Στα ΕΙΧ αυτοκίνητα προσαρτώνται:
α) ρυμουλκούμενα κατηγορίας Ο1
β) ρυμουλκούμενα κατηγορίας Ο2 για τη μεταφορά αλόγων, σκαφών, αγωνιστικών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, καθώς και λοιπού εξοπλισμού για ερασιτεχνική και αθλητική ενασχόληση του ιδιοκτήτη ή κατόχου  του ΕΙΧ και τροχόσπιτα

Στα Λεωφορεία των κατηγοριών Μ2 και Μ3 προσαρτώνται ρυμουλκούμενα των κατηγοριών Ο1 και Ο2 μόνο για τη μεταφορά αποσκευών

* Νέα ταξινόμηση ρυμουλκουμένων ήδη κυκλοφορούντων στην Ελλάδα (ανάριθμα) – ΦΕΚ 65Α/2024
Οχήματα κατηγορίας Ο1 και Ο2, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικής χρήσης – ειδικού σκοπού μη μεταφοράς εμπορευμάτων, τα οποία τέθηκαν σε κυκλοφορία με ειδικά σημειώματα ρυμούλκησης (Ε.Σ.Ρ.) μέχρι την 29η Δεκεμβρίου 2023, δύνανται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών, ήτοι από 02-06-2024 έως και την 01-10-2024, να εκδώσουν άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2805/07-01-2021 ΥΑ. Η αίτηση υποβάλετε στην υπηρεσία έκδοσης του Ε.Σ.Ρ.

Skip to content