ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Τεχνικός έλεγχος για έκδοση άδειας κυκλοφορίας ρυμουλκούμενων ΙΧ κατηγορίας Ο1 ή Ο2 (Τ48)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ  (ΑΝΑΡΙΘΜΑ) – ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
1) Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
2) Πιστοποιητικά Τελωνείου, εφόσον απαιτείται
3) Ξένη Άδεια Κυκλοφορίας
4) Τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής πώλησης στα οποία αναγράφεται ο αριθμός αναγνώρισης του οχήματος (εφόσον το πιστοποιητικό ταξινόμησης δεν έχει εκδοθεί στο όνομα του προσώπου στο οποίο θα εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας)
5) Προσκόμιση του πιστοποιητικού συμμόρφωσης ή βεβαίωση του κατασκευαστή ή του αντιπροσώπου του κατασκευαστή στην χώρα μας, ή δήλωση Μηχανολόγου, που θα αναφέρονται όλα τα τεχνικά στοιχεία
6) Χάραξη νέου 17ψήφιου αριθμού αναγνώρισης (μόνο στην περίπτωση που δεν αναγράφεται 17ψήφιος αριθμός αναγνώρισης στην ξένη άδεια) ακολουθώντας την διαδικασία των περιπτώσεων 5, 6 και 7 των ήδη κυκλοφορούντων στην Ελλάδα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ  (ΑΝΑΡΙΘΜΑ) – ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ)
1) Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
2) Πιστοποιητικά Τελωνείου, εφόσον απαιτείται
3) Τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής πώλησης στα οποία αναγράφεται ο αριθμός αναγνώρισης του οχήματος (εφόσον το πιστοποιητικό ταξινόμησης δεν έχει εκδοθεί στο όνομα του προσώπου στο οποίο θα εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας)
4) Εθνική έγκριση τύπου ή έγκριση τύπου ΕΕ και πιστοποιητικό συμμόρφωσης ή
Δελτίο κοινοποίησης εθνικής έγκρισης τύπου μικρών σειρών και πιστοποιητικό συμμόρφωσης ή πρωτότυπης υπογεγραμμένης δήλωσης συμμόρφωσης από τον κατασκευαστή ή Πιστοποιητικό μεμονωμένης έγκρισης τύπου

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ ΗΔΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
1) Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
2) Πρωτότυπη προηγούμενη άδεια κυκλοφορίας -Υπηρεσιακό σημείωμα – Υ.Δ. Μηχανολόγου
(διακρίνονται οι περιπτώσεις):
Α. με ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης σύμφωνα βάσει εθνικής έγκρισης τύπου ή με έγκριση τύπου Ε.Ε.,
Β. με την υπ’ αριθμ. 16823/78 (Β΄ 642) Υ.Α.,
Γ.  με την με αρ. πρωτ. 34075/3603/1999 (Β΄2117) Υ.Α., (Υ.Δ. Μηχανολόγου)
3) Τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής πώλησης ή ιδιωτικό συμφωνητικό πώλησης ή δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται η δωρεά, γονική παροχή, κληρονομιά κ.λ.π., στα οποία αναγράφονται ο αριθμός αναγνώρισης του οχήματος, εφόσον η προηγούμενη άδεια ή το ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης δεν έχουν εκδοθεί στο όνομα του προσώπου στο οποίο θα εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας
4) Έγχρωμες φωτογραφίες του ρυμουλκούμενου, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, όπου να φαίνονται οι όψεις του, η διάταξη σύνδεσης, το πινακιδάκι του κατασκευαστή και ο αρχικά χαραγμένος αρ. πλαισίου
5) Αποτύπωμα του αρχικά χαραγμένου αρ. πλαισίου του ρυμουλκούμενου
6) Σε περίπτωση όπου η αρχική άδεια έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τις περιπτώσεις Β και Γ, χορηγείται από την Υπηρεσία νέος 17- ψήφιος αρ. αναγνώρισης, ο οποίος  χαράσσεται με ευθύνη μηχανικού πάνω στο όχημα
7) Βεβαίωση μηχανικού ότι χαράχθηκε ο νέος αρ. αναγνώρισης και νέες φωτογραφίες όπου θα φαίνεται ο νέος αριθμός αναγνώρισης και το πινακίδιο του κατασκευαστή, μαζί με αποτύπωμα του νέου εγχάρακτου αριθμού αναγνώρισης

Ορισμοί Κατηγοριών Ρυμουλκουμένων:
Κατηγορία Ο1 : Ρυμουλκούμενα  μέγιστης μάζας όχι άνω των 0,75 τόνων
Κατηγορία Ο2 : Ρυμουλκούμενα μέγιστης μάζας άνω των 0,75 και έως 3,5 τόνους

Επιτρεπόμενες έλξεις:
Στα ΕΙΧ αυτοκίνητα προσαρτώνται:
α) ρυμουλκούμενα κατηγορίας Ο1
β) ρυμουλκούμενα κατηγορίας Ο2 για τη μεταφορά αλόγων, σκαφών, αγωνιστικών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, καθώς και λοιπού εξοπλισμού για ερασιτεχνική και αθλητική ενασχόληση του ιδιοκτήτη ή κατόχου  του ΕΙΧ και τροχόσπιτα

Στα Λεωφορεία των κατηγοριών Μ2 και Μ3 προσαρτώνται ρυμουλκούμενα των κατηγοριών Ο1 και Ο2 μόνο για τη μεταφορά αποσκευών

Skip to content