ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Συμμετοχή & υποστήριξη της Περιφέρειας σε Ευρωπαϊκά Έργα – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για το συντονισμό και παρακολούθηση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας συγκροτήθηκε Ομάδα Διοίκησης Έργου με την με αριθμ. πρωτ. 373970/3810/12.12.2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας. Το κύριο αντικείμενο – έργο της περιλαμβάνει:
Την παρακολούθηση της υλοποίησης διεθνικών/διακρατικών έργων που χρηματοδοτούνται ή/και συγχρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους
Την γνωμοδότηση προς τον Περιφερειάρχη ή τον εξουσιοδοτημένο Αντιπεριφερειάρχη , σχετικά με την συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε διεθνικά/διακρατικά προγράμματα και την παροχή επιστολών υποστήριξης (Letter of support) σε διάφορους φορείς, αντίστοιχα.
Έως σήμερα, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει δεχθεί προτάσεις διαφόρων φορέων, στα πλαίσια διαφόρων προσκλήσεων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, (Interreg Europe, Interreg Med, Balkan Med, Adrion, Horizon), είτε για τη συμμετοχή της, ως εταίρος ή συνδεόμενος εταίρος, είτε για την παροχή επιστολής υποστήριξης (Letter of Support).
Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούν και να τονισθούν οι κατευθυντήριες οδηγίες, οι οποίες καθορίζονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο (Συνημμένο 1) και θα πρέπει να εφαρμοσθούν και να τηρηθούν από τους διάφορους φορείς, προκειμένου να ακολουθούνται και να ολοκληρώνονται εγκαίρως οι σχετικές διοικητικές διαδικασίες. Τα σχετικά έγγραφα υποβολής αιτημάτων, τα οποία αναφέρονται στο εν λόγω έγγραφο, επισυνάπτονται παρακάτω.

Skip to content