ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Συμβόλαια σε ενάριθμο όχημα με ΜΒ>3,5 Τ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Α/Α Οχήματα Ιδιωτικής Χρήσης
1)
Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
2)
Βιβλίο Μεταβολών – Άδεια Κυκλοφορίας – Πινακίδες
3)
Τιμολόγιο Πώλησης (πρωτότυπο & φωτοαντίγραφο) ή Τέλος Μεταβίβασης (παράβολο) (βλ. πίνακα παρατηρήσεων)
4)
Βεβαίωση Τελών Κυκλοφορίας
5)
Δήλωση υπεραξίας από ΔΟΥ, του πωλητή
6)
Να αποδεικνύεται η ύπαρξη ABS
7)
Σε περίπτωση διακοπής εργασιών πωλητή: i) παύση εργασιών από τη Δ.Ο.Υ., ii) ειδικό στοιχείο αυτοπαράδοσης

Α/Α Οχήματα Δημόσιας Χρήσης Αποχαρακτηρισμένο:
1)
Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
2)
Βιβλίο Μεταβολών
3)
Τιμολόγιο Πώλησης (πρωτότυπο & φωτοαντίγραφο)
4)
Δήλωση υπεραξίας από ΔΟΥ του πωλητή
5)
Να αποδεικνύεται η ύπαρξη ABS

Α/Α Οχήματα Δημόσιας Χρήσης με Δικαίωμα:
1)
Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
2)
Βιβλίο Μεταβολών
3)
Τέλος Μεταβίβασης (παράβολο) (βλ. πίνακα παρατηρήσεων)
4)
Πιστοποιητικό ΕΦΚΑ (ΟΑΕΕ) για πώληση, του πωλητή
5)
Δήλωση υπεραξίας από ΔΟΥ, του πωλητή
6)
Άδεια Οδικού Μεταφορέα σε ισχύ, του αγοραστή
7)
Υ.Δ. αγοραστή με τη δήλωση του αριθμού οχημάτων δημόσιας χρήσης που είναι στην κατοχή του
8) Βεβαίωση Τράπεζας ποσού ανάλογου με τον αριθμό των οχημάτων (9000 € για το πρώτο όχημα και 5000€ για κάθε επόμενο)
9)
Να αποδεικνύεται η ύπαρξη ABS
10)
Ακύρωση του Ρυμουλκουμένου (Ρ)
11)
Σε περίπτωση ακινησίας: άρση της ακινησίας

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
α) Έλληνες πολίτες :
Αστ. Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο
β) Πολίτες ΕΕ :
Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαίου πολίτη
γ) Πολίτες εκτός ΕΕ:
Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής

ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου προσώπου με πληρεξούσιο.
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που είναι εφοδιασμένο με πληρεξούσιο στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Όταν συμβαλλόμενος είναι Νομικό Πρόσωπο απαιτούνται:
α) για Α.Ε.:
Σύσταση, Δ.Σ. σε ισχύ και πρακτικό του Δ.Σ.:
i) για την απόφαση αλλαγής κινητήρα και
ii) για την παροχή εξουσιοδότησης στο πρόσωπο που θα προσέλθει
β) για Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε :
Πιστοποιητικό περί μεταβολών (τελευταίου διμήνου) από το ΓΕΜΗ και τελευταία τροποποίηση

ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ
Οι πληρωμές γίνονται στο ΙΒΑΝ : GR88 0110 2250 0000 2255 4535 934 (Ε.Τ.Ε.) ή στο POS της υπηρεσίας

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Σε περίπτωση απουσίας ενός εκ των δύο ή και των δύο απαιτείται συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο (για την μεταβίβαση με Επικύρωση Συμφωνίας)
Πίνακας παραβόλων μεταβίβασης :
ΦΙΧ
Μικτό βάρος
3501kg–10000 Kg : 45 €
10000kg–20000 Kg : 75 €
20001kg–30000 Kg : 120 €
30001kg–40000 Kg : 145 €
40001kgκαι άνω Kg : 175 €

ΛΙΧ
Θέσεις Καθημένων
Έως 33 : 75 €
34-50 : 105 €
51 & άνω : 135 €

ΦΔΧ
Μικτό βάρος
Μέχρι 3500 Kg : 75 €
3501kg–10000 Kg : 160 €
10000kg–20000 Kg : 235 €
20001kg–30000 Kg : 350 €
30001kg–40000 Kg : 455 €
40001kgκαι άνω Kg : 560 €

ΕΔΧ
190 €

ΛΔΧ
Θέσεις Καθημένων & Ορθίων
έως 50 : 350 €
51 & άνω : 530 €

Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο