ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Συμβόλαια σε ανάριθμο όχημα με ΜΒ>3,5 Τ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Α/Α Για Καινούρια Αντιπροσωπείας:
1)
Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
2)
Πιστοποιητικά Ταξινόμησης Οχήματος (Α & Β) Τελωνείου
3)
Τιμολόγιο πώλησης (πρωτότυπο & φωτοαντίγραφο)

Α/Α Για Μεταχειρισμένα Εξωτερικού:
1)
Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
2)
Πιστοποιητικά Ταξινόμησης Οχήματος (Α & Β) Τελωνείου
3)
Τιμολόγιο Πώλησης (πρωτότυπο & φωτοαντίγραφο) ή Τέλος Μεταβίβασης (βλ. πίνακα παρατηρήσεων)
4)
Να αποδεικνύεται η ύπαρξη ABS

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
α) Έλληνες πολίτες :
Αστ. Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο
β) Πολίτες ΕΕ :
Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαίου πολίτη
γ) Πολίτες εκτός ΕΕ:
Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής

ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου με πληρεξούσιο.
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που είναι εφοδιασμένο με πληρεξούσιο στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Όταν συμβαλλόμενος είναι Νομικό Πρόσωπο απαιτούνται:
α) για Α.Ε.:
Σύσταση, Δ.Σ. σε ισχύ και πρακτικό του Δ.Σ.:
i) για την απόφαση αλλαγής κινητήρα και
ii) για την παροχή εξουσιοδότησης στο πρόσωπο που θα προσέλθει.
β) για Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε :
Πιστοποιητικό περί μεταβολών (τελευταίου διμήνου) από το ΓΕΜΗ και τελευταία τροποποίηση

ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ
Οι πληρωμές γίνονται στο ΙΒΑΝ : GR88 0110 2250 0000 2255 4535 934 (Ε.Τ.Ε.) ή στο POS της υπηρεσίας

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Σε περίπτωση απουσίας ενός εκ των δύο ή και των δύο απαιτείται συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο (για την μεταβίβαση με Επικύρωση Συμφωνίας)

Πίνακας τελών μεταβίβασης:
ΦΟΡΤΗΓΑ
Μικτό βάρος
3501kg–10000 Kg : 45 €
10000kg–20000 Kg : 75 €
20001kg–30000 Kg : 120 €
30001kg–40000 Kg : 145 €
40001kgκαι άνω Kg : 175 €

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
Θέσεις Καθημένων
Έως 33: 75 €
34-50: 105 €
51 & άνω: 135 €

Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο