ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Εξετάσεις απόκτησης άδειας άσκησης βοηθού φαρμακείου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ –ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΊ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ :

1) Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου αποδεικτικού ταυτότητας.

2) Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης (ΒΕΚ – βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης και βεβαίωση πιστοποίησης) του Ν.2009/ 1992 της ειδικότητας «Τεχνικός φαρμάκων-καλλυντικών και παρεμφερών προϊόντων» ή ισότιμο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και βεβαίωση από Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της αντίστοιχης Π.Ε. περί πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης ενός έτους Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) Β΄ κύκλου σπουδών Τμήματος «Βοηθών φαρμακείου» ή ημεδαπής ή της αλλοδαπής  και βεβαίωση από Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Π.Ε. περί πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης ενός έτους

ή

Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) Α΄ κύκλου σπουδών ειδικότητας «Υπαλλήλων φαρμακείου» ή ισότιμο ημεδαπής ή της αλλοδαπής και βεβαίωση από Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας  Π.Ε. περί πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης δύο ετών

ή

Πτυχίο ή απολυτήριο κάθε τύπου Λυκείου  ή ισότιμο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής για τους υπηρετούντες ή υπηρετήσαντες σε στρατιωτικά φαρμακεία ή φαρμακεία στρατιωτικών νοσοκομείων οπλίτες πενταετούς υποχρέωσης υποχρέωσης και βεβαίωση από Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Π.Ε. περί πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης τριών ετών σε στρατιωτικά φαρμακεία ή φαρμακεία στρατιωτικών νοσοκομείων.


ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ :
Υπ΄ αριθμ. Ε/11539/2000  Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 684/Β’/02-06-2000) – Εξεταστέα ύλη
ΠΔ 6/2000 (ΦΕΚ 08/Α’/19-01-2000), όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 72/2006 (ΦΕΚ 73/Α’/06-04-2006) – Επαγγελματικά δικαιώματα Βοηθών Φαρμακείου.
 

Skip to content