ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Προσωρινή διατήρηση φαρμακείου λόγω θανάτου φαρμακοποιού

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για την Π.Ε Ηλείας ισχύουν τα εξής:

Δικαιολογητικά:
1) Αίτηση νομίμων κληρονόμων ή εκπροσώπου της Φαρ/κης κατά περίπτωση
2) Υπεύθυνη δήλωση του επιβλέποντος Φαρμακοποιού ότι αποδέχεται τον ορισμό
3) Υπεύθυνη δήλωση της αδειούχου βοηθού Φαρμακείου ότι αποδέχεται τον ορισμό
4) Αντίγραφο αδείας ασκήσεως επαγγέλματος ή βεβαίωση άσκησης βοηθού φαρμακείου
5) Ληξιαρχική πράξη θανάτου
6) Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
Εγκρίνεται η άδεια για 3 μήνες μέχρι την εύρεση υπευθύνου φαρμακοποιού προκειμένου να ορισθεί στο κληρονομικό φαρμακείο .

Skip to content