ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Προσθήκη στην κατηγορία Β, εθνικού κωδικού «121» – (ΑΟ24)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1) Αίτηση (χορηγείται από την Υπηρεσία)
2) Αίτηση εκτύπωσης (χορηγείται από την Υπηρεσία)
3) Αστυνομική Ταυτότητα και φωτοαντίγραφο αυτής ή Ελληνικό Διαβατήριο αν ο ενδιαφερόμενος έχει την Ελληνική Υπηκοότητα
4) Διαβατήριο και φωτοαντίγραφο αυτού, αν πρόκειται για ξένο υπήκοο
5) Άδεια παραμονής  ή διαμονής και φωτοαντίγραφο αυτής η οποία να έχει εκδοθεί εκατό ογδόντα πέντε (185) ημέρες τουλάχιστον πριν την υποβολή της αίτησης και να εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την ημέρα παραλαβής της Ελληνικής άδειας οδήγησης
6) e-Παράβολο: 30€ (κωδ. 0028) για την εκτύπωση
7) Βεβαίωση της Σχολής Οδηγών περί παρακολούθησης πέντε τουλάχιστον μαθημάτων πρακτικής εκπαίδευσης
8) Μία (1) πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου
 
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ
Έλληνες πολίτες :   Αστ. Ταυτότητα ή Άδεια Οδήγησης ή Διαβατήριο
Πολίτες ΕΕ :   Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαίου πολίτη
Πολίτες εκτός ΕΕ:  Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής που να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την αίτηση
Στην περίπτωση που δεν συμπληρώνεται το ανωτέρω χρονικό διάστημα ,για τους Ευρωπαίους πολίτες, υποβάλλονται επιπλέον 2 τουλάχιστον δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν την παραμονή τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την αίτηση

ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο και θεώρηση γνησίου υπογραφής στο Έντυπο Εκτύπωσης
 
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που έχει πληρεξούσιο, στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.
 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Η κατηγορία Β με τον εθνικό κωδικό «121» ισχύει στην Ελληνική Επικράτεια για την οδήγηση οχημάτων της κατηγορίας Α1 υπό τις εξής προϋποθέσεις
1.       Κατοχής της κατηγορίας Β πάνω από 6 έτη
2.       Συμπλήρωση της ηλικίας των 27 ετών
3.       Υποχρέωση της πρακτικής εκπαίδευσης διάρκειας τουλάχιστον 5 μαθημάτων

Μετάβαση στο περιεχόμενο