ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Προέγκριση καταλληλότητας οικοπέδου για ανέγερση Ιδιωτικής Κλινικής

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δικαιολογητικά για την προέγκριση καταλληλότητας οικοπέδου
Αίτηση για προέγκριση καταλληλότητας οικοπέδου, για ανέγερση ιδιωτικής κλινικής:
1) Τοπογραφικό διάγραμμα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και συγκεκριμένα Ε.Γ.Σ.Α. ΄87 το οποίο συντάσσεται σε κλίμακα 1:500 ή 1:200 για οικόπεδα εκτός σχεδίου πόλεως και σε κλίμακα 1:100 ή 1:200 για οικόπεδα εντός σχεδίου και επί πλέον θα περιλαμβάνει:
υποχρεωτικές γραμμές από τη δασική ή αρχαιολογική υπηρεσία,
γραμμή αιγιαλού (για τα παραθαλάσσια οικόπεδα),
τις διελεύσεις γραμμών υψηλής τάσης,
τα υπάρχοντα ρέματα,
τους ισχύοντες όρους δόμησης του οικοπέδου και τη βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια υπηρεσία, στην οποία θα αναγράφεται ότι επιτρέπεται η ανέγερση Ιδιωτικής Κλινικής, καθώς και τα διάφορα χαρακτηριστικά σημεία και χρήσεις της περιοχής σε ακτίνα 1.000 μ. (εκκλησία, εργοστάσιο, γέφυρα κ.λπ.) με τις αποστάσεις του οικοπέδου από αυτά, σημειωμένα στο απόσπασμα του ρυμοτομικού ή χάρτη.

2) Τεχνική έκθεση η οποία υποβάλλεται εις τριπλούν η οποία περιλαμβάνει:
σύντομη περιγραφή της Κλινικής και του τρόπου λειτουργίας της, καθώς και το είδος των παρεχόμενων εξυπηρετήσεων,
την υπάρχουσα και την αντίστοιχα προεκτιμώμενη για τη συγκεκριμένη Κλινική υποδομή δηλαδή:
ρευματοδότηση από μέση ή χαμηλή τάση ανάλογα,
υδροδότηση και υπολογισμό των απαιτήσεων από τις αντίστοιχες προδιαγραφές των Η/Μ εγκαταστάσεων. Εφόσον δεν υπάρχει δίκτυο πόλης θα αναφέρεται ο τρόπος αντιμετώπισης του θέματος,
περιγραφή απορροών: Περιγραφή του τρόπου αποχέτευσης και του τρόπου διαχείρισης των απορριμμάτων – ιδιαίτερα των μολυσμένων.

3) Βεβαιώσεις:
βεβαιώσεις εξασφάλισης της υποδομής,
βεβαίωση ΔΕΗ για δυνατότητα παροχής της ρευματοδότησης που έχει υπολογισθεί, καθώς και για τυχόν απαίτηση κατασκευής υποσταθμού,
βεβαίωση της αντίστοιχης εταιρείας (εφόσον υπάρχει) για τη δυνατότητα υδροδότησης στο μέγεθος που αυτή περιγράφεται
βεβαίωση της αντίστοιχης εταιρείας αποχέτευσης ή σε αντίθετη περίπτωση έγγραφο της Περιφέρειας που καθορίζει τον αποδέκτη των λυμάτων και τον βαθμό καθαρότητάς τους,
βεβαίωση από τον Δήμο ή Κοινότητα για τη δυνατότητα αποκομιδής των απορριμμάτων
βεβαιώσεις όρων δόμησης από την οικεία Υπηρεσία Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) για τη θέση του οικοπέδου
βεβαίωση δασικής υπηρεσίας για την δομησιμότητα τού οικοπέδου (υποβάλλεται για τα εκτός σχεδίου)
βεβαίωση της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας
βεβαίωση Πολιτικής Αεροπορίας για την απόσταση από τον αεροδιάδρομο
καθορισμός γραμμής αιγιαλού για οικόπεδα παραθαλάσσια
βεβαίωση για την τυχόν απαίτηση έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης

4) Τίτλοι νομιμότητας των υπαρχόντων κτισμάτων
Άδειες οικοδομής ή νομιμοποίησης για τα υπάρχοντα κτίσματα ή βεβαιώσεις υπαγωγής σε διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων.

5) Υπεύθυνες δηλώσεις
Θα υποβάλλονται δηλώσεις από τον αιτούντα καθώς και από τον συντάξαντα μηχανικό για την ακρίβεια των υποβαλλόμενων στοιχείων μη ισχύουσας στην αντίθετη περίπτωση της θεώρησης καταλληλότητας.

Skip to content