ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πρακτική άσκηση φοιτητών φαρμακευτικής

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δικαιολογητικά:
Έναρξη για φοιτητές εσωτερικού και χωρών εντός Ε.Ε.
1) Υπεύθυνη δήλωση του φαρμακοποιού ιδιωτικού φαρμακείου ή βεβαίωση φαρμακείου νοσοκομείου για έναρξη πρακτικής
2) Τετράδιο 100 φύλλων αριθμημένο ανά φύλλο
3) Βεβαίωση πανεπιστημίου ότι ο φοιτητής έχει περατώσει το 8ο εξάμηνο σπουδών

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Σύνολο πρακτικής ορίζεται το 1 (ένα) έτος
Ανανέωση πρακτικής γίνεται κάθε τρεις μήνες με την υποβολή νέας αίτησης και του δικαιολογητικού (1).
Η πρακτική άσκηση γίνεται :
Δύο (2) τρίμηνα υποχρεωτικά σε φαρμακείο ανοικτό στο κοινό.
Ένα (1) τρίμηνο σε φαρμακείο νοσοκομείου.
Ένα (1) τρίμηνο σε φαρμακείο νοσοκομείου ή σε φαρμακείο ανοικτό στο κοινό.

Έναρξη πρακτικής για φοιτητές εξωτερικού σε χώρες εκτός Ε.Ε.
Συνολικός χρόνος πρακτικής φοιτητών ορίζεται το ένα έτος. (είτε στο εσωτερικό, είτε στο εξωτερικό)

Για άσκηση φοιτητή εξωτερικού στο εσωτερικό απαιτούνται:
Αίτηση φοιτητή
Υπεύθυνη δήλωση φαρμακοποιού ιδιωτικού φαρμακείου ή φαρμακείου νοσοκομείου.
Βεβαίωση εγγραφής στο πανεπιστήμιο της αλλοδαπής
Τετράδιο 100 φύλλων αριθμημένο ανά φύλλο
Ανανέωση πρακτικής με υποβολή των δικαιολογητικών 1 & 2 ανάλογα με την παραμονή τους στην Ελλάδα.

Για την Π.Ε Ηλείας ισχύουν τα εξής:
Δικαιολογητικά:
Έναρξη για φοιτητές εσωτερικού και χωρών εντός Ε.Ε.:    
1) Υπεύθυνη δήλωση του φαρμακοποιού ιδιωτικού φαρμακείου ή βεβαίωση φαρμακείου νοσοκομείου για έναρξη πρακτικής
2) Βεβαίωση πανεπιστημίου ότι ο φοιτητής έχει περατώσει το 8ο εξάμηνο σπουδών ή Βεβαίωση εγγραφής στο πανεπιστήμιο της αλλοδαπής για φοιτητές του εξωτερικού
3) Τετράδιο 100 φύλλων αριθμημένο ανά φύλλο άνω δεξιά από το 1-100

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Σύνολο πρακτικής ορίζεται το 1 (ένα) έτος.
Ανανέωση πρακτικής γίνεται κάθε τρεις μήνες με την υποβολή νέας αίτησης και του δικαιολογητικού (1).
Η πρακτική άσκηση γίνεται:
1) Δύο (2) τρίμηνα υποχρεωτικά σε φαρμακείο ανοικτό στο κοινό.
2) Ένα (1) τρίμηνο σε φαρμακείο νοσοκομείου.
3) Ένα (1) τρίμηνο σε φαρμακείο νοσοκομείου ή σε φαρμακείο ανοικτό στο κοινό.


Skip to content