ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πρακτική άσκηση βοηθών φαρμακείου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δικαιολογητικά:
1) Τίτλος σπουδών:
α) Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας κατάρτισης (ΙΕΚ) του Ν. 2009/92 της ειδικότητας «Τεχνικός φαρμάκων καλλυντικών και παρεμφερών προϊόντων» ή ισότιμος τίτλος ή
β) Πτυχίο τεχνικού επαγγελματικού λυκείου τμήματος «Βοηθών φαρμακείων» ή ισότιμος τίτλος ή
γ) Πτυχίο τεχνικής επαγγελματικής σχολής ειδικότητας υπαλλήλων φαρμακείου ή ισότιμος τίτλος ή απολυτήριο ή
δ) Πτυχίο κάθε τύπου Λυκείου ή ισότιμος τίτλος για τους υπηρετούντες ή υπηρετήσαντες σε στρατιωτικά φαρμακεία ή φαρμακεία Στρατιωτικών Νοσοκομείων οπλίτες πενταετούς υποχρέωσης (ΟΠΥ).
2) Τετράδιο 100 φύλλων αριθμημένο ανά φύλλο.
3) Υπεύθυνη δήλωση του φαρμακοποιού στο φαρμακείο του οποίου θα γίνει η πρακτική άσκηση.
4) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα και δεν φοιτά σε ημερήσια σχολή.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Ανανέωση πρακτικής γίνεται κάθε έξι (6) μήνες με υποβολή εκ νέου του δικαιολογητικού 2.

Για την Π.Ε Ηλείας ισχύουν τα εξής:
Δικαιολογητικά:
1) Τίτλος σπουδών:
α) Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας κατάρτισης (ΙΕΚ) του Ν. 2009/92 της ειδικότητας «Τεχνικός φαρμάκων καλλυντικών και παρεμφερών προϊόντων» ή ισότιμος τίτλος ή
β) Πτυχίο τεχνικού επαγγελματικού λυκείου τμήματος «Βοηθών φαρμακείων» ή ισότιμος τίτλος ή
γ) Πτυχίο τεχνικής επαγγελματικής σχολής ειδικότητας υπαλλήλων φαρμακείου ή ισότιμος τίτλος ή απολυτήριο ή
δ) Πτυχίο κάθε τύπου Λυκείου ή ισότιμοςτίτλος για τους υπηρετούντες ή υπηρετήσαντες σε στρατιωτικά φαρμακεία ή φαρμακεία Στρατιωτικών Νοσοκομείων οπλίτες πενταετούς υποχρέωσης (ΟΠΥ)
2) Τετράδιο 100 φύλλων αριθμημένο ανά φύλλο άνω δεξιά από το 1-100..
3) Υπεύθυνη δήλωση του φαρμακοποιού στο φαρμακείο του οποίου θα γίνει η πρακτική άσκηση.
4) Υπεύθυνη δήλωση του βοηθού φαρμακείου ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα και δεν φοιτά σε ημερήσια σχολή.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Ανανέωση πρακτικής γίνεται κάθε έξι (6) μήνες με υποβολή εκ νέου αίτησης.

Skip to content