ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας & Καινοτομίας- Συνεδριάσεις ΠΣΕΚ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ), λειτουργεί από τον Δεκέμβριο του 2016 ως όργανο υποστήριξης αναπτυξιακών δράσεων και υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΑΚ).
Η υποστήριξη παρέχεται με εισηγήσεις, μελέτες πεδίου, καταγραφές και αξιολογήσεις των υφιστάμενων υποδομών ή του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού και συγκριτικές εκτιμήσεις σε ό,τι αφορά στη δημιουργία περιφερειακών συσπειρώσεων ερευνητικών οργανισμών, τεχνολογικών φορέων, επιχειρήσεων, λοιπών φορέων και περιφερειακών αρχών, για την προώθηση της καινοτομίας, την ενθάρρυνση της ανάπτυξης σχημάτων σύμπραξης του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και τη διαμόρφωση συνθηκών και προοπτικών επιτυχούς συμμετοχής οργανισμών των περιφερειών σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα.
Η γραμματειακή υποστήριξή του βάσει του Οργανισμού στηρίζεται από το Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης με ένα υπάλληλο από το Γραφείο Περιφερειάρχη. Με την νέα τροποποίηση του Οργανισμού πρέπει να ανατεθεί στο τμήμα Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής της Διεύθυνσης για την καλύτερη εφαρμογή της RIS3.

Skip to content