ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Παραπομπή Φαρμακοποιών σε εξετάσεις ΚΕΣΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δικαιολογητικά:
Η υποβολή δικαιολογητικών γίνεται στην οικεία Περιφέρεια (ανάλογα με τον τόπο κατοικίας του φοιτητή).

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
1) Αντίγραφο πτυχίου
2) ’Ενορκες Βεβαιώσεις επικυρωμένες από την οικεία Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της έδρας του φαρμακείου, στις οποίες θα πιστοποιείται αναλυτικά το χρονικό διάστημα της ασκήσεως και η επί εξάωρο καθημερινή άσκηση.
3) Βεβαίωση νοσοκομείου επικυρωμένη από την οικεία Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας.
4) Παράβολο 12 ευρώ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Αθηνών (Ακαδημίας 40)
5) Επίδειξη τετραδίου πρακτικής στην οικεία Διεύθυνση Περιφέρειας

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
1) Βεβαίωση αναγνωρίσεως πτυχίου από ΔΟΑΤΑΠ
2) Πιστοποιητικό ασκήσεως σε φαρμακείο της αλλοδαπής όπου θα αναγράφεται αναλυτικά:
• Ο χρόνος άσκησης, θα φέρει υπογραφή του ασκούμενου φαρμακοποιού, θεώρηση από τον πρόεδρο του οικείου φαρμακευτικού συλλόγου, σφραγίδα της Χάγης ή του οικείου ελληνικού προξενείου αν η πρακτική άσκηση έχει γίνει σε χώρα που δεν ανήκει στην Ε.Ε.
• Το πιστοποιητικό θα είναι επίσημα μεταφρασμένο
• Αν η πρακτική άσκηση έχει γίνει στην Ελλάδα ισχύουν τα 2 & 3 όπως στους φοιτητές εσωτερικού.
3) Παράβολο 12 ευρώ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Αθηνών (Ακαδημίας 40).
4) Επίδειξη τετραδίου πρακτικής, αν η πρακτική άσκηση έχει γίνει στην Ελλάδα
5) Λογαριασμός ΔΕΗ

Παρατήρηση :
Για την Π.Ε. Αχαΐας η ανωτέρω διαδικασία γίνεται από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας ΠΔΕ.

Skip to content