ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Εξετάσεις απόκτησης άδειας άσκησης φαρμακοποιού

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ΣΤΟ ΚΕ.Σ.Υ. ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ :

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου αποδεικτικού.
2. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
3. ’Ενορκες Βεβαιώσεις επικυρωμένες από την οικεία Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της έδρας του φαρμακείου, με τις οποίες θα πιστοποιείται αναλυτικά το χρονικό διάστημα της άσκησης.
4. Βεβαίωση νοσοκομείου επικυρωμένη από την οικεία Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, με την οποία θα πιστοποιείται αναλυτικά το χρονικό διάστημα της άσκησης.
5. Επίδειξη τετραδίου πρακτικής άσκησης.
6. Παράβολο αξίας 12,00 € από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Αθηνών (Ακαδημίας 40), το οποίο κατατίθεται την ημέρα των εξετάσεων στην αρμόδια Γραμματεία του ΚΕ. Σ.Υ.

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου αποδεικτικού.
2. Βεβαίωση αναγνώρισης πτυχίου από ΔΟΑΤΑΠ.
3. Πιστοποιητικό ασκήσεως σε φαρμακείο της αλλοδαπής όπου θα αναγράφεται αναλυτικά ο χρόνος άσκησης.
Θα φέρει υπογραφή του ασκούμενου φαρμακοποιού, θεώρηση από τον Πρόεδρο του οικείου φαρμακευτικού συλλόγου και σφραγίδα της Χάγης όταν η άσκηση έχει γίνει σε χώρα της Ε.Ε.
Σφραγίδα  του οικείου ελληνικού προξενείου αν η πρακτική άσκηση έχει γίνει σε χώρα που δεν ανήκει στην Ε.Ε.
Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις το πιστοποιητικό θα είναι επίσημα μεταφρασμένο από αρμόδια Αρχή.
Αν η πρακτική άσκηση έχει γίνει στην Ελλάδα ισχύουν τα 2 & 3 όπως στους αποφοίτους εσωτερικού.
4. Παράβολο αξίας  12,00 € από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Ακαδημίας 40), το οποίο κατατίθεται την ημέρα των εξετάσεων στην αρμόδια Γραμματεία του ΚΕ.Σ.Υ.
5. Επίδειξη τετραδίου πρακτικής, αν η πρακτική άσκηση έχει γίνει στην Ελλάδα.
 
 

Skip to content