ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Παραπομπή Βοηθών Φαρμακείου σε εξετάσεις

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δικαιολογητικά:
1) Τίτλος σπουδών, δηλαδή δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης του επιπέδου της μεταδευτεροβάθμιας κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ν. 200992 της ειδικότητας «Τεχνικός φαρμάκων καλλυντικών και παρεμφερών προϊόντων» ή ισότιμο.
2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/86 που συντάσσεται και υπογράφεται από τον ασκούντα υποψήφιο βοηθό φαρμακείου, φαρμακοποιό ή τον προϊστάμενο του Στρατιωτικού φαρμακείου θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του φαρμακοποιού από αστυνομικό τμήμα.
3) Βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης της οικείας Περιφέρειας περί ασκήσεως
4) Επίδειξη βιβλίου πρακτικής
5) Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας πχ. λογαριασμός ΔΕΗ/ΟΤΕ

Παρατήρηση :
Για την Π.Ε. Αχαΐας η ανωτέρω διαδικασία γίνεται από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας ΠΔΕ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο