ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Οριστική διαγραφή λόγω εξαγωγής & ταξινόμησης σε άλλη χώρα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
α) Έλληνες πολίτες :
Αστ. Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο
β) Πολίτες ΕΕ :
Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαίου πολίτη
γ) Πολίτες εκτός ΕΕ:
Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής

ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που είναι εφοδιασμένο με πληρεξούσιο στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Όταν συμβαλλόμενος είναι Νομικό Πρόσωπο απαιτούνται:
α) για Α.Ε.:
Σύσταση, Δ.Σ. σε ισχύ και πρακτικό του Δ.Σ.:
i) για την απόφαση οριστικής διαγραφής λόγω εξαγωγής και ταξινόμησης σε άλλη χώρα και
ii)
για την παροχή εξουσιοδότησης στο πρόσωπο που θα προσέλθει
β) για Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε :
Πιστοποιητικό περί μεταβολών (τελευταίου διμήνου) από το ΓΕΜΗ και τελευταία τροποποίηση

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Η οριστική διαγραφή του οχήματος γίνεται μόνο στην υπηρεσία που τηρείται ο υπηρεσιακός φάκελος του οχήματος(μόνο για ΦΙΧ και ΔΧ).
Η Διαγραφή του οχήματος ολοκληρώνεται από την υπηρεσία μας (Εξαγωγή και Ταξινόμηση οχήματος σε κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ) όταν:
Γνωστοποιηθεί η ταξινόμηση του οχήματος στην υπηρεσία μας απευθείας από την αντίστοιχη υπηρεσία του άλλου κράτους μέλους, ή Γνωστοποιηθεί η ταξινόμηση του οχήματος μέσω του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ή ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει στην υπηρεσία αυτοπροσώπως τα αποδεικτικά έγγραφα ταξινόμησης στο εξωτερικό, σε ευκρινή φωτοαντίγραφα, συνοδευόμενα από επίσημη μετάφραση και υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των αναφερομένων.
Η Διαγραφή του οχήματος ολοκληρώνεται από την υπηρεσία μας (Εξαγωγή και ταξινόμηση οχήματος σε κράτος μη μέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ) όταν προσκομιστεί:
Αντίγραφο εκτύπωσης μέσω του πληροφοριακού συστήματος τελωνείων του μηνύματος ΙΕ599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης της εξαγωγής που χρησιμοποιείται ως αποδεικτικό για την ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών διατυπώσεων εξαγωγής» ή Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας και σχετικής βεβαίωσης ταξινόμησης σε ευκρινές φωτοαντίγραφο από το κράτος όπου ταξινομήθηκε το όχημα, συνοδευόμενης από επίσημη μετάφραση και υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των αναφερομένων.
Η Διαγραφή του οχήματος ολοκληρώνεται από την υπηρεσία μας (Εξαγωγή και Ταξινόμηση χωρίς παράδοση των στοιχείων κυκλοφορίας στην Υπηρεσία Μεταφορών & Εποικ/νιων) όταν προσκομιστεί:
Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας από το κράτος όπου ταξινομήθηκε το όχημα και πότε.
Σχετική βεβαίωση ταξινόμησης σε ευκρινές φωτοαντίγραφο από το κράτος όπου ταξινομήθηκε το όχημα, συνοδευόμενη από επίσημη μετάφραση και υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των αναφερομένων όπου θα πρέπει να αναφέρεται αν παρακρατήθηκαν ή όχι τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος.

Skip to content