ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ορισμός υπεύθυνου φαρμακοποιού σε φαρμακείο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δικαιολογητικά:
1) Ευκρινής φωτοτυπία πτυχίου ΑΕΙ τμήματος Φαρμακευτικής (να επιδεικνύεται το πρωτότυπο).
Τα πτυχία του εξωτερικού -από μη κράτος της Ε.Ε.- πρέπει να είναι επικυρωμένα από δικηγόρο, να έχουν επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, καθώς και πράξη ισοτιμίας και αντιστοιχίας αυτών εκδοθείσα από την αρμόδια υπηρεσία αναγνώρισης (ΔΟΑΤΑΠ).

Για πτυχιούχους από κράτη-μέλη της Ε.Ε. απαιτείται:
Αντίγραφο πτυχίου και άδεια άσκησης επαγγέλματος από τη χώρα λήψης πτυχίου σύμφωνα με το άρθρο 44 και το Παράρτημα 5.6.1 και 5.6.2 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ, επίσημα σφραγισμένα από την Αρχή του τόπου προέλευσης (Σφραγίδα Χάγης-Apostille) και επίσημα μεταφρασμένα ή απόφαση αναγνώρισης ισοτιμίας ή ισοδυναμίας επαγγελματικών προσόντων Φαρμακοποιού του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ).

2) Αντίγραφο άδειας/βεβαίωσης νόμιμης άσκησης επαγγέλματος φαρμακοποιού στην Ελλάδα
3) Ευκρινής φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
4) Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του τελευταίου τριμήνου (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία)
5) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 (βλ. σελίδα 3)
6) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του προηγούμενου υπεύθυνου εάν υπάρχει (βλ. σελίδα 4)

Skip to content