ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Μετατροπή ξένης άδειας οδήγησης που εκδόθηκε από το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετάνιας & της Βόρειας Ιρλανδίας ή τα εξαρτώμενα εδάφη του Βρετανικού στέμματος (Γκέρνσει, Νήσος Μαν, Τζέρσεϋ) ή το Γιβραλτάρ σε Ελληνική – (ΑΟ23)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1) Αίτηση (χορηγείται από την Υπηρεσία)
2) Αίτηση εκτύπωσης (χορηγείται από την Υπηρεσία)
3) Φωτοαντίγραφο της ξένης άδειας οδήγησης και επίδειξη αυτής
4) Φωτοαντίγραφο του ξένου ΠΕΙ  και επίδειξη αυτού (αν υπάρχει)
5) Αστυνομική Ταυτότητα και φωτοαντίγραφο αυτής ή Ελληνικό Διαβατήριο αν ο ενδιαφερόμενος έχει την Ελληνική Υπηκοότητα
6) Διαβατήριο και φωτοαντίγραφο αυτού, αν πρόκειται για ξένο υπήκοο
7) Άδεια παραμονής  ή διαμονής και φωτοαντίγραφο αυτής η οποία να έχει εκδοθεί εκατό ογδόντα πέντε (185) ημέρες τουλάχιστον πριν την υποβολή της αίτησης και να εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την ημέρα παραλαβής της Ελληνικής άδειας οδήγησης
8) e-Παράβολο: 108€ (κωδ. 0039) για την ερασιτεχνική κατηγορία
e-Παράβολο: 27,02€ (κωδ. 0062) για δεύτερη ερασιτεχνική κατηγορία
e-Παράβολο: 108,15€ (κωδ. 0064) για κάθε επαγγελματική κατηγορία
9) Μία (1) πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου
10) Δύο πιστοποιητικά υγείας από  Οφθαλμίατρο και Παθολόγο, (επιπλέον Νευρολόγο ή Ψυχίατρο και ΩΡΛ για τους άνω των 80 ετών)
 
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ
Έλληνες πολίτες :   Αστ. Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο
Πολίτες ΕΕ           :   Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαίου πολίτη
Πολίτες εκτός ΕΕ :  Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής που να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την αίτηση
 
ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο και θεώρηση γνησίου υπογραφής στο Έντυπο Εκτύπωσης
 
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που έχει πληρεξούσιο, στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.
 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
1.       Να κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης και Δελτίου Επιμόρφωσης ΠΕΙ.
2.       Να έχει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις υγείας (σωματική και διανοητική ικανότητα).
3.       Να είναι κάτοικος της περιοχής που υπάγεται στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Συγκ/νιών στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση.
4.       Η ημερ/νια στο πεδίο 4α του εντύπου της ξένης άδειας να μην είναι μεταγενέστερη της ημερ/νιας 02/02/2021, εφόσον ο ενδιαφερόμενος είχε την συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα
5.       Να μην έχει εκδοθεί από το Η.Β  Δελτίο Επιμόρφωσης ΠΕΙ  μεταγενέστερα της ημερ/νιας 02/02/2021, εφόσον ο ενδιαφερόμενος είχε την συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα
 
 

Μετάβαση στο περιεχόμενο