ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Μετακίνηση Αιγοπροβάτων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Είδος διαδικασίας: Αίτηση
Αντικείμενο: Έκδοση εγγράφου κυκλοφορίας –υγειονομικού πιστοποιητικού αιγοπροβάτων
Αρμόδια Υπηρεσία: Τμήματα Κτηνιατρικής των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων και Αγροτικά Κτηνιατρεία
Νομοθετικό Πλαίσιο και πρόσβαση: www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/animal-production/sheep-and-goats/473-simansikatafrafiaigoprobaton.

Μετάβαση στο περιεχόμενο