ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Μεταβίβαση κυριότητας ρυμουλκουμένων Δ.Χ. με ταυτόχρονη έκδοση άδειας κυκλοφορίας – (ΑΚ39)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1)  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
2)  Πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας οχήματος
3)  Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) σε ισχύ και φωτοαντίγραφο
4)  Τεχνικός Έλεγχος (με καθορισμό του ρυμουλκού που θα ανήκει)
5)  Άδεια Οδικού Μεταφορέα (σε ισχύ)
6)  Να αποδεικνύεται η ύπαρξη ABS (για Κατηγορίες Ο3, Ο4)
7)  Τέλος αδείας (παράβολο) στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας και το όνομα του αγοραστή (βλ. πίνακα παρατηρήσεων)
8)  Τιμολόγιο πώλησης (πρωτότυπο & φωτοαντίγραφο) ή τέλος μεταβίβασης (παράβολο) στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας και το όνομα του αγοραστή (βλ. πίνακα παρατηρήσεων)
9)  Σε περίπτωση διακοπής εργασιών πωλητή: i) παύση εργασιών από τη Δ.Ο.Υ., ii) ειδικό στοιχείο αυτοπαράδοσης

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
Έλληνες πολίτες : Αστ. Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο
Πολίτες ΕΕ : Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαίου πολίτη
Πολίτες εκτός ΕΕ : Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής

ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που έχει πληρεξούσιο, στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Όταν συμβαλλόμενος είναι Νομικό Πρόσωπο απαιτούνται:
Για Α.Ε.: Σύσταση, Δ.Σ. σε ισχύ και πρακτικό του Δ.Σ.:
i) για την απόφαση πώλησης ή αγοράς και
ii) για την παροχή εξουσιοδότησης στο πρόσωπο που θα προσέλθει.
Για Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.: Πιστοποιητικό περί μεταβολών (τελευταίου διμήνου) από το ΓΕΜΗ και αντίγραφο καταστατικού με τυχόν τροποποιήσεις.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ
Οι πληρωμές γίνονται στα παρακάτω ΙΒΑΝ (Ε.Τ.Ε.) ή στο POS της υπηρεσίας :
IBAN ΑΧΑΙΑΣ:         
GR88 0110 2250 0000 2255 4535 934
IBAN ΗΛΕΙΑΣ:         
GR32 0110 7930 0000 7935 4500 047
IBAN ΑΙΤ/ΝΙΑΣ:     
GR79 0110 4120 0000 4125 4517 018

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Πίνακας Τελών αδείας και μεταβίβασης:
Κατηγορία ______________________________ Τέλος Αδείας __________________ Τέλος Μεταβίβασης
Ο1 : ΜΑΜΦΟ ≤ 750 Kg _______________________100 € ________________ Δεν οφείλετε τέλος μεταβίβασης
Ο2 : 751 Kg < ΜΑΜΦΟ ≤ 3.500 Kg ___________ 100 € _________________Δεν οφείλετε τέλος μεταβίβασης
Ο3 : 3.501 Kg < ΜΑΜΦΟ ≤ 10.000 Kg ________ 100 € _______________________________ 50 €
O4 : ΜΑΜΦΟ > 10.001 Kg ____________________ 100 € _______________________________ 75€

Skip to content