ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Μεταβίβαση κυριότητας ρυμουλκουμένων Ι.Χ. κατηγορίας Ο1 ή Ο2 ή Ο3 ή Ο4 για μεταφορά εμπορευμάτων που έλκονται από Φ.Ι.Χ. με ταυτόχρονη έκδοση άδειας κυκλοφορίας – (ΑΚ38)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1) Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
2)  Πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας οχήματος
3)  Τέλος αδείας (παράβολο) στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας και το όνομα του αγοραστή (βλ. πίνακα παρατηρήσεων)
4)  Τιμολόγιο πώλησης (πρωτότυπο & φωτοαντίγραφο) ή τέλος μεταβίβασης (παράβολο) στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας και το όνομα του αγοραστή (βλ. πίνακα παρατηρήσεων)
5)  Να αποδεικνύεται η ύπαρξη ABS (για Κατηγορίες Ο3, Ο4)
6)  Σε περίπτωση διακοπής εργασιών πωλητή: i) παύση εργασιών από τη Δ.Ο.Υ., ii) ειδικό στοιχείο αυτοπαράδοσης

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ  ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
Κατά κύριο επάγγελμα αγρότης ή κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης
–  Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών ή Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων
–  Αντίγραφο ΟΣΔΕ για γεωργική ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση (για αγρότες-κτηνοτρόφους)
–  Αντίγραφο Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου (για μελισσοκόμους)
–  Αντίγραφο αλιευτικής άδειας σκάφους (για αλιείς)
–  Αντίγραφο λειτουργίας ή παραχώρησης εκμετάλλευσης λιμνοθάλασσας (για υδατοκαλλιεργητές)
–  Βεβαίωση από δασικό συνεταιρισμό (για δασεργάτες ρητινοσυλλέκτες)

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
–  Έντυπο Taxisnet με τις δραστηριότητες (ΚΑΔ) (Ισχύει 1 μήνα από την ημερομηνία εκτύπωσης)
– Βεβαίωση Δ/νσης Κτηνιατρικής ή Υγειονομικής υπηρεσίας (για μεταφορά τροφίμων ή ειδών δημόσιας υγείας)
–  Υποβάλλεται επιπρόσθετα οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό εφόσον απαιτείται για άσκηση συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας σύμφωνα με ειδικές διατάξεις περί νομοθεσίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
Έλληνες πολίτες : Αστ. Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο
Πολίτες ΕΕ : Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαίου πολίτη
Πολίτες εκτός ΕΕ : Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής

ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που έχει πληρεξούσιο, στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Όταν συμβαλλόμενος είναι Νομικό Πρόσωπο απαιτούνται:
Για Α.Ε.: Σύσταση, Δ.Σ. σε ισχύ και πρακτικό του Δ.Σ.:
i) για την απόφαση πώλησης ή αγοράς και
ii) για την παροχή εξουσιοδότησης στο πρόσωπο που θα προσέλθει.
Για Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.: Πιστοποιητικό περί μεταβολών (τελευταίου διμήνου) από το ΓΕΜΗ και αντίγραφο καταστατικού με τυχόν τροποποιήσεις.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ
Οι πληρωμές γίνονται στα παρακάτω ΙΒΑΝ (Ε.Τ.Ε.) ή στο POS της υπηρεσίας :
IBAN ΑΧΑΙΑΣ:         
GR88 0110 2250 0000 2255 4535 934
IBAN ΗΛΕΙΑΣ:         
GR32 0110 7930 0000 7935 4500 047
IBAN ΑΙΤ/ΝΙΑΣ:     
GR79 0110 4120 0000 4125 4517 018

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Πίνακας Τελών αδείας και μεταβίβασης:
Κατηγορία ________________________________ Τέλος Αδείας ________________________ Τέλος Μεταβίβασης
Ο1 : ΜΑΜΦΟ ≤ 750 Kg _______________________ 30 € _______________________ Δεν οφείλετε τέλος μεταβίβασης
Ο2 : 751Kg < ΜΑΜΦΟ ≤ 3.500 Kg ____________ 75 € _______________________ Δεν οφείλετε τέλος μεταβίβασης
Ο3 : 3.501 Kg < ΜΑΜΦΟ ≤ 10.000 Kg ________ 75 € _____________________________________ 50 €
O4 : ΜΑΜΦΟ > 10.001 Kg ____________________ 75 € _____________________________________ 75€

Skip to content