ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Μεταβίβαση & έκδοση άδειας κυκλοφορίας λόγω κληρονομιάς

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δικαιολογητικά:
Σε περίπτωση θανάτου από 1/1/2004 και μετά

1) Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση Κληρονόμου/μων
2) Πρωτότυπη Άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος
3) Ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) και φωτοαντίγραφο
4) Πιστοποιητικό Κληρονομιάς από Δ.ΟΥ. για μεταβίβαση
5) Βεβαίωση Τελών Κυκλοφορίας
6) Παράβολο έκδοσης αδείας
• Επιβατικό: 75 €
• Δίκυκλο: 9 €
7) Σε περίπτωση παρακράτησης κυριότητας του οχήματος, απαιτείται η άρση παρακράτησης για να πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση.
i) Από φυσικό πρόσωπο απαιτείται Υ.Δ., με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής
ii) Από Ο.Ε. απαιτείται Πιστοποιητικό περί μεταβολών (τελευταίου διμήνου) από το ΓΕΜΗ με την τελευταία τροποποίηση και Υ.Δ. του διαχειριστή, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής
iii) Από Α.Ε. απαιτείται Δ.Σ. σε ισχύ και πρακτικό του Δ.Σ.: για το πρόσωπο που θα υπογράψει την Υ.Δ. για την άρση παρακράτησης.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
Έλληνες πολίτες : Αστ. Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο
Πολίτες ΕΕ : Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαϊου πολίτη
Πολίτες εκτός ΕΕ: Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής

ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που είναι εφοδιασμένο με πληρεξούσιο στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ
Οι πληρωμές γίνονται στο ΙΒΑΝ : GR88 0110 2250 0000 2255 4535 934 (Ε.Τ.Ε.) ή στο POS της υπηρεσίας
Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών.

Δικαιολογητικά
Σε περίπτωση θανάτου έως 31/12/2003
1) Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση Κληρονόμου/μων
2) Πρωτότυπη Άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος
3) Ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) και φωτοαντίγραφο
4) Βεβαίωση Τελών Κυκλοφορίας
5) Ληξιαρχική πράξη θανάτου
6) Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών
7) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
8) Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης, από Πρωτοδικείο και Ειρηνοδικείο (μίας εβδομάδας)
9) Παράβολο έκδοσης αδείας
• Επιβατικό: 75 €
• Δίκυκλο: 9 €
10) Σε περίπτωση παρακράτησης κυριότητας του οχήματος, απαιτείται η άρση παρακράτησης για να πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση.
i) Από φυσικό πρόσωπο απαιτείται Υ.Δ., με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής
ii) Από Ο.Ε. απαιτείται Πιστοποιητικό περί μεταβολών (τελευταίου διμήνου) από το ΓΕΜΗ με την τελευταία
τροποποίηση και Υ.Δ. του διαχειριστή, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής
iii) Από Α.Ε. απαιτείται Δ.Σ. σε ισχύ και πρακτικό του Δ.Σ.: για το πρόσωπο που θα υπογράψει την Υ.Δ. για την
άρση παρακράτησης.
Σε περίπτωση Ε.Δ.Χ., Φ.Δ.Χ. και Λ.Δ. Χ. πέραν των ανωτέρω απαιτείται και το πιστοποιητικό κληρονομιάς από Δ.Ο.Υ.

Skip to content