ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Μεταβίβαση & έκδοση άδειας κυκλοφορίας λόγω κληρονομιάς

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Σε περίπτωση θανάτου από 1/1/2004 και μετά :
1)
Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση Κληρονόμου/μων
2) Πρωτότυπη Άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος
3) Ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) και φωτοαντίγραφο
4) Πιστοποιητικό Κληρονομιάς από Δ.ΟΥ. για μεταβίβαση
5) Βεβαίωση Τελών Κυκλοφορίας
6) Παράβολο έκδοσης αδείας
· Επιβατικό : 75 €
· Δίκυκλο : 9 €
7) Σε περίπτωση παρακράτησης κυριότητας του οχήματος, απαιτείται η άρση παρακράτησης για να πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση:
i)  Από φυσικό πρόσωπο απαιτείται Υ.Δ., με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής
ii) Από Ο.Ε. απαιτείται Πιστοποιητικό περί μεταβολών (τελευταίου διμήνου) από το ΓΕΜΗ με την  τελευταία τροποποίηση και Υ.Δ. του διαχειριστή, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής
iii) Από Α.Ε. απαιτείται Δ.Σ. σε ισχύ και πρακτικό του Δ.Σ.: για το πρόσωπο που θα υπογράψει την Υ.Δ. για την άρση παρακράτησης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Σε περίπτωση θανάτου έως 31/12/2003 :
1) Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση Κληρονόμου/μων
2) Πρωτότυπη Άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος
3) σχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) και φωτοαντίγραφο
4) Βεβαίωση Τελών Κυκλοφορίας
5) Ληξιαρχική πράξη θανάτου
6) Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών
7) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
8) Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης, από Πρωτοδικείο και Ειρηνοδικείο (μίας εβδομάδας)
9) Παράβολο έκδοσης αδείας:
· Επιβατικό : 75 €
· Δίκυκλο : 9 €
10) Σε περίπτωση παρακράτησης κυριότητας του οχήματος, απαιτείται η άρση παρακράτησης για να πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση.
i)  Από φυσικό πρόσωπο απαιτείται Υ.Δ., με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής
ii) Από Ο.Ε. απαιτείται Πιστοποιητικό περί μεταβολών (τελευταίου διμήνου) από το ΓΕΜΗ με την  τελευταία τροποποίηση και Υ.Δ. του διαχειριστή, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής
iii) Από Α.Ε. απαιτείται Δ.Σ. σε ισχύ και πρακτικό του Δ.Σ.: για το πρόσωπο που θα υπογράψει την Υ.Δ. για την άρση παρακράτησης.
Σε περίπτωση Ε.Δ.Χ., Φ.Δ.Χ. και Λ.Δ. Χ. πέραν των ανωτέρω απαιτείται και το πιστοποιητικό κληρονομιάς από Δ.Ο.Υ.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
Έλληνες πολίτες :   Αστ. Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο
Πολίτες ΕΕ           :   Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαίου πολίτη
Πολίτες εκτός ΕΕ :  Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής
 
ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που έχει πληρεξούσιο, στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.
 
ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ
Οι πληρωμές γίνονται στα παρακάτω ΙΒΑΝ (Ε.Τ.Ε.) ή στο POS της υπηρεσίας:
IBAN ΑΧΑΙΑΣ:          GR88 0110 2250 0000 2255 4535 934
IBAN ΗΛΕΙΑΣ:          GR32 0110 7930 0000 7935 4500 047
IBAN ΑΙΤ/ΝΙΑΣ:      GR11 0110 2250 0000 2250 0276 005

Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών.

Skip to content