ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Κυκλοφοριακή Σύνδεση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1) Αίτηση ενδιαφερόμενου (έντυπο υπηρεσίας).
2) Τοπογραφικό διάγραμμα
(ΕΓΣΑ) με πίνακα συντεταγμένων των ορίων του γηπέδου και των κορυφών των νησίδων σε (4) αντίγραφα. Το τοπογραφικό διάγραμμα θα περιλαμβάνονται τα οριζόμενα στο ΠΔ118/06. Επιπλέον να σημειώνονται:
Το πλάτος της οδού, ο άξονας, όριο ασφάλτου, όριο απαλ/σης ή το όριο οδού.
– οι αποστάσεις των νησίδων από τον άξονα της οδού.
οι αποστάσεις μεταξύ νησίδων και αντλιών.
– οι διαστάσεις των νησίδων και τα μήκη των λωρίδων επιβράδυνσης ή επιτάχυνσης.
οικοδομική γραμμή(όπου απαιτείται).
– ρυμοτομική γραμμή(όπου απαιτείται).
πεζοδρόμια(υπάρχον πλάτος και το πλάτος που ορίζεται από τις αρμόδιες αρχές).
– σχάρες ομβρίων εγκατάστασης(όπου απαιτείται).
θέσεις στάθμευσης(σύμφωνα με το διάγραμμα κάλυψης ή συμβολαιογραφική πράξη δέσμευσης της θέσης στάθμευσης).
– διαγραμ/νες περιοχές έμπροσθεν των νησίδων και οι απαιτούμενες πινακίδες ανάλογα με τον τύπο
κυκλ.σύνδεσης.
προσκείμενες διασταυρώσεις και φωτεινοί σηματοδότες. υψομετρική αποτύπωση (σε περίπτωση υψομετρικής διαφοράς μεταξύ γηπέδου και οδού).
– θέση κρασπέδου (υψόμετρο / βεβαίωση αρμόδιας υπηρεσίας).
– απόσπασμα google στο οποίο θα σημειώνεται: η θέση του γηπέδου στο οποίο ιδρύεται η εγκατάσταση, οι αποστάσεις από γειτονικές προσκείμενες καθέτους οδούς και διασταυρώσεις, μήκος ορατότητας από ομόρροπες στροφές, θέση χώρων συνάθροισης (σχολεία,κλπ).
– φωτογραφίες προσώπου γηπέδου εγκατάστασης.
3) από το φακ/λο της οικ. άδειας
αντίγραφο οικοδομικής άδειας (σε περίπτωση απουσίας οικ.άδειας βεβαίωση νομιμότητας οικοδομής από αρμόδια υπηρεσία).
– αντίγραφο διαγ/τος κάλυψης (σε περίπτωση απουσίας από το φάκ/λο της οικ.άδειας βεβαίωση νομιμότητας οικοδομής από αρμόδια υπηρεσία).
θέσεις στάθμευσης(από το διάγραμμα κάλυψης ή συμβολαιογραφική πράξη δέσμευσης της θέσης στάθμευσης).
– βεβαίωση χρήσεων γης ή ΥΔ αρμόδιου μηχανικού ότι επιτρέπεται η συγκεκριμένη χρήση γης.
4) Τεχνική Έκθεση
(συμπεριλαμβάνεται κυκλοφοριακός φόρτος, ροή κυκλοφορίας οχημάτων, σήμανση)
5) Σχέδιο ηλεκτρ/ φωτισμού εγκατάστασης (όπου απαιτείται) μαζί με τεχνική έκθεση ηλεκτρ/μού.
6) Συμβόλαιο ακινήτου ή μισθωτήριο.
7) Υ.Δ ιδιοκτήτη ή μισθωτή (όλοι οι ιδιοκτήτες ή μισθωτές της εγκατάστασης ή νόμιμος εκπρόσωπος)στην οποία αναφέρεται:
το δικαίωμα χρήσης ο ενδιαφερόμενος είναι υπόχρεος να κατασκευάσει την κυκλ.
– σύνδεση με δικές του δαπάνες.
– σε περίπτωση αλλαγής των γεωμετρικών στοιχείων της οδού θα προσαρμόσει την κυκλ.σύνδεση με δικές του δαπάνες και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
8) Υ.Δ παραχώρησης ή δικαστική απόφαση
(κυρίως για πρατήρια καυσίμων και σε κάθε περίπτωση που απαιτείται παραχώρηση οικιοθελώς από όμορους ιδιοκτήτες του γηπέδου ή δικαστική απόφαση για την κατασκευή της κυκλ.σύνδεσης ή των λωρίδων επιτάχυνσης και επιβράδυνσης.)
9) Επικαιροποίηση κυκ. σύνδεσης
Για την επικαιροποίηση υπάρχουσας κυκλ.σύνδεσης απαιτείται η προσκόμιση της απόφασης κυκλοφοριακής σύνδεσης και του σχεδίου που τη συνοδεύει και παλαιότερες άδειες λειτουργίας της εγκατάστασης.
10) Εδαφοτεχνική και περιβαλλοντική μελέτη
(σε περίπτωση που απαιτείται να γίνουν επεμβάσεις σε πρανή της οδού απαιτείται να υποβληθεί εδαφοτεχνική και περιβαλλοντική μελέτη αρμοδίως υπογεγρ/νη.)
11) Η έγκριση απότμησης ή υποβιβασμού του πεζοδρομίου εκδίδεται από την αρμόδια για την οδό Υπηρεσία (Δήμος κοινότητα ,κλπ)

Μετάβαση στο περιεχόμενο