ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Καταχώρηση χώρων σφαγής πουλερικών και λαγόμορφων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Είδος διαδικασίας: Καταχώρηση
Αντικείμενο: Καταχώρηση εγκατάστασης χώρων σφαγής πουλερικών και λαγόμορφων
Αρμόδια Υπηρεσία: Τμήματα Κτηνιατρικής των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων

Αίτηση με:
1) το ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου ή την επωνυμία του νομικού προσώπου,
2) τη διεύθυνση κατοικίας του φυσικού προσώπου ή την έδρα του νομικού προσώπου,
3) το εμπορικό σήμα της επιχείρησης τροφίμων, αν υπάρχει
4) τον τόπο εγκατάστασης της μονάδας
5) το είδος της δραστηριότητας
6) γενικό σχεδιάγραμμα (κάτοψη) των εγκαταστάσεων με λεπτομερή απεικόνιση και περιγραφή των χώρων και τοποθέτηση του βασικού εξοπλισμού στον χώρο.
7) ακριβή περιγραφή της δραστηριότητας με ιδιαίτερη μνεία στη δυναμικότητα.
 


Νομοθετικό Πλαίσιο:
1.      ΥΑ 2379/82701 (ΦΕΚ 2330Β/2016)
2.      Π.Δ 79/2007(ΦΕΚ 95Α /03-05-2007)
3.      Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74Α/19-5-2017), άρθρο 122
4.      Ν. 4442/2017 (ΦΕΚ 74Α/19-5-2017)
5.      Κανονισμός 178/2002
6.      Κανονισμός 852/2004/ΕΚ
7.      Κανονισμός 853/2004/ΕΚ
8.      Κανονισμός 854/2004/ΕΚ

Πρόσβαση στο νομοθετικό πλαίσιο:
Πρόσβαση στους Νόμους και τα Π.Δ μπορείτε να έχετε μέσω της ιστοσελίδας του Εθνικού Τυπογραφείου:
www.et.gr
Πρόσβαση στους ανωτέρω Κανονισμούς μπορείτε να έχετε μέσω της ιστοσελίδας:
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
 

Skip to content