ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Καταχώρηση παρασκευαστηρίου παρακείμενου σε κρεοπωλείο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Είδος διαδικασίας: Καταχώρηση
Αντικείμενο: Γνωστοποίηση λειτουργίας – καταχώρηση  παρασκευαστηρίου παρακείμενου χώρου καταστημάτων λιανικής πώλησης κρεάτων
Αρμόδια Υπηρεσία: Τμήματα Κτηνιατρικής των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων
 
Αίτηση με:
1) το ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου ή την επωνυμία του νομικού προσώπου,
2) τη διεύθυνση κατοικίας του φυσικού προσώπου ή την έδρα του νομικού προσώπου,
3) το εμπορικό σήμα της επιχείρησης τροφίμων, αν υπάρχει
4) τον τόπο εγκατάστασης της μονάδας
5) το είδος της δραστηριότητας
6) αποδεικτικό υποβολής γνωστοποίησης στον οικείο Δήμο
7) κάτοψη των εγκαταστάσεων με λεπτομερή περιγραφή των χώρων και του εξοπλισμού.
8) βεβαίωση από την Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος του υπευθύνου του παρασκευαστηρίου κρεοπωλείου

Νομοθετικό Πλαίσιο:
1.      ΥΑ 306272/1-7-2008 (ΦΕΚ 483 Β/24-07-2008)
2.      ΚΥΑ 15523/2006(ΦΕΚ 1187Β /31-08-2006)
3.      ΚΥΑ 1288/2017 (ΦΕΚ 1763Β /22-5-2017)
4.      ΚΥΑ 16228/2017 (ΦΕΚ 1723Β/2017)
5.      Ν. 4442/2017 (ΦΕΚ 74Α/19-5-2017)
6.      Κανονισμός 178/2002
7.      Κανονισμός 852/2004/ΕΚ

Πρόσβαση στο νομοθετικό πλαίσιο:
Πρόσβαση στους Νόμους και τα Π.Δ μπορείτε να έχετε μέσω της ιστοσελίδας του Εθνικού Τυπογραφείου:
www.et.gr
Πρόσβαση στους ανωτέρω Κανονισμούς μπορείτε να έχετε μέσω της ιστοσελίδας :
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html

Skip to content