ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Καταχώρηση εμπόρου ζώντων ζώων και εμπόρων τροφίμων ζωικής προέλευσης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Είδος διαδικασίας: Καταχώρηση
Αντικείμενο: Καταχώρηση σε ειδικό μητρώο της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας των εμπόρων ζώντων ζώων
Αρμόδια Υπηρεσία: Τμήματα Κτηνιατρικής των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων

Δικαιολογητικά:
                   I. Δικαιολογητικά εμπόρους τύπου Α (διαθέτουν εγκεκριμένες εγκαταστάσεις για την διαμονή των ζώων) :
1)      Αίτηση (ειδικό έντυπο που συμπληρώνεται στην αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία)
2)      Αντίγραφο της δήλωσης εγγραφής στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα ή η διεύθυνσή του.
3)      Αντίγραφο της έναρξης επαγγέλματος στην αρμόδια ΔΟΥ μετά του αριθμού του φορολογικού μητρώου.
4)      Αντίγραφο του οικείου καταστατικού (όπως έχει τροποποιηθεί τελευταία), θεωρημένο από το αρμόδιο δικαστήριο ή αρμόδια Αρχή εάν πρόκειται για εταιρία ή συνεταιρισμό.
5)      Άδεια λειτουργίας σταβλικών εγκαταστάσεων από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων.
                II. Δικαιολογητικά εμπόρους τύπου Β (δεν διαθέτουν εγκεκριμένες εγκαταστάσεις για την διαμονή των ζώων)
Ομοίως με ανωτέρω, χωρίς την άδεια λειτουργίας εγκατάστασης σταβλικής εγκατάστασης.

Νομοθετικό Πλαίσιο:
1.      Π.Δ 308/2000
2.      Π.Δ 242/2005

Πρόσβαση στο νομοθετικό πλαίσιο:
Πρόσβαση στο Π.Δ 308/2000 και το Π.Δ 242/2005  μπορείτε να έχετε μέσω της ιστοσελίδας του Εθνικού Τυπογραφείου:
www.et.gr

Skip to content