ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Καταχώρηση εμπόρου ζωικών υποπροϊόντων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Είδος διαδικασίας: Καταχώρηση
Αντικείμενο: Καταχώρηση σε ειδικό μητρώο της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας των εμπόρων ζωικών προϊόντων (κρέας, προϊόντα κρέατος, ψάρια, γαλακτοκομικά προϊόντα, κλπ)
(Αφορά εμπόρους που μεταπωλούν σε λιανικό πωλητή)
Επισπεύδουσα Υπηρεσία: Τμήματα Κτηνιατρικής των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων

Δικαιολογητικά:
             I. Δικαιολογητικά για εμπόρους τύπου Α (διαθέτουν εγκεκριμένες εγκαταστάσεις για την αποθήκευση των προϊόντων) :
1)      Αίτηση (ειδικό έντυπο που συμπληρώνεται στην αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία)
2)      Αντίγραφο της δήλωσης εγγραφής στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα ή η διεύθυνσή του.
3)      Αντίγραφο της έναρξης επαγγέλματος στην αρμόδια ΔΟΥ μετά του αριθμού του φορολογικού μητρώου.
4)      Αντίγραφο του οικείου καταστατικού (όπως έχει τροποποιηθεί τελευταία), θεωρημένο από το αρμόδιο δικαστήριο ή αρμόδια Αρχή εάν πρόκειται για εταιρία ή συνεταιρισμό.
5)      Ειδική Κτηνιατρική Άδεια λειτουργίας και κωδικός αριθμός έγκρισης ή καταχώρησης για την εγκατάσταση προσωρινής αποθήκευσης των προϊόντων (π.χ ψυκτική αποθήκη).
II.      Δικαιολογητικά για εμπόρους τύπου Β (δεν διαθέτουν εγκεκριμένες εγκαταστάσεις για την αποθήκευση των προϊόντων – απλώς μεταφέρουν τα προϊόντα από τον προμηθευτή τους στον πελάτη τους)
Ομοίως με ανωτέρω, χωρίς την ειδική κτηνιατρική άδεια λειτουργίας εγκατάστασης προσωρινής αποθήκευσης των προϊόντων.

Νομοθετικό Πλαίσιο:
1.      ΚΥΑ 278701/16-5-2005 (Β 726/30-5-2005)
 
Πρόσβαση στο νομοθετικό πλαίσιο:
Πρόσβαση στην ΚΥΑ μπορείτε να έχετε μέσω της ιστοσελίδας του Εθνικού Τυπογραφείου:
www.et.gr

Skip to content